Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2022, streda
 

Oznam SO o zverejnení usmernenia č. 10 k oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity

Bratislava, 16. 06. 2022

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia č. 10 (PDF, 646 kB)- Špecifikácia preukázania splnenia a overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 15 "Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity" pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len "usmernenie"), ktoré nadobúda účinnosť dňa 16. júna 2022. Cieľom usmernenia je v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o VO") usmerniť žiadateľov vo veci preukazovania splnenia a overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 15 "Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity" pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len "PPP č. 15") v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2. Usmernenie je zverejnené na webovom sídle SO v časti Výzvy na predkladanie ŽoNFP.