Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami

29. 09. 2015

Komunitné centrum

Komunitné centrá na Slovensku ponúkajú pestrú paletu aktivít a služieb a pre ľudí z ich blízkeho okolia predstavujú nielen zdroj podpory pri riešení životných situácií  ale aj miesto stretnutí a inšpirácie. Ministerstvo vnútra, ktoré si stanovilo za jeden z cieľov podporu začleňovania marginalizovaných rómskych komunít, chce pomôcť tento úspešný koncept ďalej rozvíjať. Prostredníctvom národného projektu podporí budovanie kapacít komunitných centier, vrátane zvýšenia kvality a dostupnosti nimi ponúkaných služieb a programov podporujúcich začlenenie ľudí žijúcich dnes na okraji spoločnosti.

Projekt na podporu komunitných centier otvára dvere užšej spolupráci rezortov  

Nový model komunitných centier počíta so zjednotením základného balíka ponúkaných aktivít a programov, ktoré však svojim obsahom presahujú kompetencie jednotlivých rezortov. „Centrá majú pod jednou strechou poskytovať sociálne a vzdelávacie služby, zdravotné a osvetové činnosti, aktivity na podporu zamestnanosti ale napríklad aj asistenciu pri vysporiadavaní a legalizácií pozemkov ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre riešenie výziev v oblasti bývania marginalizovaných komunít. Chceme tiež vytvoriť podmienky pre to, aby rezorty zastrešujúce školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, bytovú politiku aj kultúru sa mohli podieľať na formovaní programov a sprístupňovaní služieb  pre obyvateľov aj prostredníctvom tejto siete“, vysvetlil Robert Kaliňák, minister vnútra SR. Šéf rezortu vnútra ďalej zdôraznil, že takáto pomoc bude smerovať prednostne do tých miest a obcí, ktoré majú záujem podieľať sa na integrácii Rómov žijúcich dnes na okraji spoločnosti.

Dobré spolunažívanie je štartom pre fungujúcu integráciu

„Komunitné centrá sa stali obľúbeným priestorom, kde miestni obyvatelia vyhľadávajú voľno-časové aktivity ale aj podporu v zložitých životných situáciách. Ich veľkou pridanou hodnotou je že  cielene vytvárajú podmienky na zlepšovanie spolunažívania ľudí a riešenie problémov priamo v komunitách. Rezort  vnútra ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje zastrešujúci priority súvisiace s inklúziou marginalizovaných rómskych komunít má záujem systematicky podporovať takéto iniciatívy,“ doplnila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra.  Práve ideu vytvorenia priestoru pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity členov zmiešaných komunít podporila špeciálna komisia, pôsobiaca ako poradný orgán operačného programu Ľudské zdroje pre priority súvisiace s inklúziou marginalizovaných rómskych komunít. Zástupcovia štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii minulý týždeň schválili zámer národného projektu Komunitné centrá, ktorý bude podporený práve z operačného programu Ľudské zdroje. Stratégia projektu je výsledkom trojročnej práce prípravného tímu z Úradu splnomocnenca pre rómske komunity, ktorý na túto tému inicioval mnohé pracovné rokovania a odborné konzultácie a v spolupráci s rezortom vnútra vytvoril podmienky pre rozvoj a adaptáciu služieb komunitných centier na potreby marginalizovaných komunít.

Sociálna inovácia zníži záťaž samospráv

Národný projekt Komunitné centrá v kombinácii s programami podpory predškolského vzdelávania, terénnej sociálnej a zdravotnej práce a asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov prinesie viacero administratívnych zjednodušení pri čerpaní európskych zdrojov a uľahčí prácu obciam. Snahou rezortu vnútra je vyvarovať sa zlyhaniam, ktoré v minulosti boli spôsobené najmä vysokou administratívnou náročnosťou programov financovaných z prostriedkov EÚ v kombinácii s nedostatkom odborných pracovníkov miestnych samospráv alebo obmedzenou schopnosťou niektorých miest a obcí spolufinancovať aktivity.