Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú

08. 11. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktorý má dopad aj na budovanie infraštruktúry. 

Projektový zámer Podpora vysporiadania pozemkov bol schválený v piatok 4. novembra 2016. Na zasadnutí Komisie sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie Martin Orth a Jana Kolaříková. „Ambíciou tohto národného projektu je čo najskôr spustiť a zabezpečiť zapojenie obcí do procesov vysporiadania pozemkov prostredníctvom aktualizácie a získania nových údajov v teréne. Obciam sa dostane pomoc aj vo forme informačných, osvetových a mediačných činností tak, aby celý proces úspešne zvládli,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) Adela Danišková. 

Projekt je súčasťou „Take Away“ balíka a spoločne s ďalšími národnými projektmi sa týka 150 obcí vybraných na základe indexu podrozvinutosti. „Téma nevysporiadaných pozemkov je dlhotrvajúcim problémom. Na jednej strane má nepriaznivý dôsledok pre marginalizované rómske komunity, na druhej neumožňuje infraštruktúrne investície v takýchto lokalitách. Veríme, že národný projekt obe bariéry minimalizuje,“ povedala riaditeľka Odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová. 

OP ĽZ vyhlási v nasledujúcich mesiacoch vyzvanie na tento národný projekt. Po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok prijímateľovi projektu, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), sa do procesu bude môcť zapojiť 150 vybraných obcí, o čom budú informované Úradom. 

Počas zasadnutia Komisie boli jej členovia informovaní o aktuálnom stave implementácie prioritných osí 5 a 6 OP ĽZ. Detailnejšie údaje boli poskytnuté predovšetkým v rámci vyhlásených vyzvaní (PO 5), výziev (PO 6) a harmonogramu vyzvaní a výziev pre nasledujúce mesiace. 

OP ĽZ spravuje v programovom období 2014-2020 v gescii MV SR 330 miliónov eur z Európskych investičných a štrukturálnych fondov. V kalendárom roku boli vyhlásené doposiaľ dve výzvy zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl a komunitných centier. Do týchto výziev sa môže naďalej zapojiť 1044 obcí a miest zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského kraja. V októbri boli vyhlásené dve vyzvania Komunitné centrá a Terénna sociálna práca, ktorých realizátorom bude ÚSVRK. V novembri 2016 je plánované vyhlásenie výzvy na prístup k pitnej vode. Začiatkom roka 2017 sa očakáva vyhlásenie výziev na odpady a bývanie. Ambíciou tejto časti OP ĽZ je prostredníctvom investičných a neinvestičných projektov zvrátiť nepriaznivý sociálnoekonomický stav v marginalizovaných, t.j. znevýhodňovaných komunitách.