Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa sa stalo ministerstvo vnútra

15. 05. 2014

logo EÚ

Vláda SR 14. mája 2014 schválila nový operačný program Efektívna verejná správa na programové obdobie 2014 – 2020 (OP EVS), v rámci ktorého bude Ministerstvo vnútra SR  plniť funkciu Riadiaceho orgánu (RO). Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených 278 449 284 eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu aktivít v rámci verejnej správy.

Na MV SR budú pôsobiť aj dva sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (SORO), a to:

  • SORO Ministerstva životného prostredia SR, operačný program Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy;
  • SORO Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 4: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a pre prioritnú os 5: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavnou úlohou RO je zabezpečenie procesu implementácie pomoci z EŠIF, a to konkrétne z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 – 2020 pre investičnú prioritu: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy.

Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy, ktorý je tematickým cieľom operačného programu, bude OP EVS napĺňať prostredníctvom 2 prioritných osí. Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov, Modernizácia riadenia ľudských zdrojov a zvyšovanie kompetencií zamestnancov, Zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti práva a Zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E (hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť) predstavujú špecifické ciele OP EVS, ktoré sú definované v rámci prioritnej osi 1.

Realizácia OP EVS prispeje k naplneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v SR v roku 2020.

OP EVS sa bude vzťahovať na celé územie SR a jeho hlavnými cieľovými skupinami budú inštitúcie a subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá, zamestnanci inštitúcií súdneho systému a subjektov VS zodpovedných za politiky v oblasti justície, zamestnanci a členovia mimovládnych a profesijných združení zameraných na oblasť justície, fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie a občania (používatelia služieb verejnej správy).