Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Rozhovor so Samuelom Arbe: Slovensko si zaslúži modernú verejnú správu

29. 03. 2017

evs_logo_clanok

Operačný program Efektívna verejná správa je novým programom, ktorý vo svojom názve nesie svoj cieľ. Vytvára unikátnu príležitosť, ako výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu verejných inštitúcií a verejných služieb na Slovensku. Program stavia občana do centra pozornosti a vo verejnej správe prebúdza proklientský princíp. Viac o programe s alokáciou 335 miliónov eur povie riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa na Ministerstve vnútra SR Samuel Arbe.

Ako môže operačný program Efektívna verejná správa prispieť k tomu, aby malo Slovensko modernú a efektívnu verejnú správu?

Myslím si, že dnes už nikto nespochybňuje potrebu reforiem vo verejnej správe. Program má niekoľko princípov a priorít, ktoré postupne pretavujeme do jednotlivých reformných a modernizačných iniciatív. Jedným z hlavných princípov nášho programu je práve orientácia na občana. Každá reformná iniciatíva musí mať na pamäti, že verejná správa je tu najmä preto, aby slúžila ľuďom. Občania platia štátu dane, odvody, poplatky a očakávajú, že im štát za tieto peniaze poskytne služby v adekvátnej kvalite. Projekty, ktoré financujeme, majú zvýšiť efektivitu inštitúcií, kvalitu služieb a odbornosť zamestnancov. Pri každom projekte vyžadujeme jednoznačný záväzok k výsledkom, pričom sa predkladateľov projektov vždy pýtame „čo bude fungovať lepšie?“.

Aké sú konkrétne priority programu?

V programe máme dve hlavné priority. V rámci prvej sa cez projekty pozeráme na celkové nastavenie inštitúcií, alebo či vnútorné procesy fungujú najlepšie, ako sa dá. V tejto oblasti kladieme dôraz na princíp riešenia životných situácií občanov a podnikateľov. Prioritou je efektívne riešenie najčastejších životných situácií občanov, pri ktorých je nevyhnutná interakcia so štátom. Cieľom je ľuďom ušetriť čas, financie a často aj zbytočný stres. Druhou je reforma justície, kde je prioritou celkové zvýšenie efektivity súdneho systému. Sme presvedčení, že aj vďaka našej podpore budú slovenské súdy fungovať efektívnejšie a rýchlejšie.

Inštitúcie, ich procesy a reforma súdnictva zrejme nie sú jedinými prioritami programu. Aké sú ďalšie oblasti, ktoré bude program financovať?

Rozhodne to nie sú jediné dve oblasti. Veľmi citlivo vnímame potrebu podpory aj iných kľúčových oblastí, v ktorých je nevyhnutná zmena. Program financuje zvyšovanie kvality ľudských zdrojov vo verejnej správe. Pri verejnom obstarávaní kladieme dôraz na zelené obstarávanie, ktoré je environmentálne priateľské, na možnosti obstarávania inovácií, ale aj na podporu sociálnych aspektov pri verejných nákupoch. Samostatnou prioritou je téma lepšej regulácie. Komplikovaný systém tvorby množstva zákonov vytvára záťaž ako na obyvateľov, tak aj na podnikateľov. Efektívna verejná správa má prispieť ku kvalitnému posúdeniu existujúcich a nových zákonov tak, aby sa minimalizovali negatívne dopady na podnikanie, životné prostredie, financie štátu, štátne IT, služby občanovi, alebo aby sa zabránilo negatívnym sociálnym dopadom. V neposlednom rade je medzi prioritami boj proti korupcii a zvyšovanie transparentnosti verejnej správy. Vnútorné mechanizmy kontroly musia ísť ruka v ruke s tými vonkajšími. Okrem iného bude program vytvárať priestor pre protikorupčné opatrenia aj prostredníctvom dopytových projektov, do ktorých sa môžu hlásiť samosprávy aj organizácie občianskej spoločnosti.

Diskusia na UMB v Banskej Bystrici

Aké typy projektov program Efektívna verejná správa podporuje?

Efektívna verejná správa financuje dva typy projektov. Tzv. národné projekty, kde za projekt zodpovedá konkrétna inštitúcia verejnej správy. Druhým typom sú súťažné projekty. V tomto prípade sa vyhlási výzva na predkladanie projektov a tie medzi sebou súťažia. Najlepšie projekty získajú zdroje z operačného programu. Tieto tzv. dopytovo orientované projekty budú mať dva typy možných prijímateľov, a to mimovládne neziskové organizácie a samosprávy. V súčasnosti pripravujeme veľké množstvo národných projektov, je ich približne 40. V marci sme spustili dopytové výzvy pre organizácie občianskej spoločnosti s alokáciou 15 miliónov eur (pozn. dopytové výzvy budú vyhlásené v máji 2017). V tomto roku budeme tiež pripravovať výzvy pre samosprávy s alokáciou viac ako 10 miliónov eur. O financie na zefektívnenie svojho fungovania, zavádzanie nových služieb a inovácií alebo vzdelávanie zamestnancov sa budú môcť uchádzať obce aj mestá. Na podporu dopytových projektov pôjde spolu takmer 70 miliónov eur.

Pri ktorých projektoch sa teda môžeme tešiť na ich výsledok?

Výsledok musia mať všetky naše projekty. Snažíme sa robiť osvetu, a teda, že dôležitejší ako výstup projektu je jeho výsledok. Chceme prispieť k mentálnemu posunu v tom, ako sa na Slovensku robia projekty. Vysvetlím to na príklade. Môžete mať projekt, ktorý úspešne vyškolil tisíc zamestnancov verejnej správy. Môžete si povedať, že veď to je veľké číslo. No pre mňa je to stále iba číslo a nezaručuje pozitívnu zmenu, ide o výstup projektu. Oveľa dôležitejší je jeho výsledok. Čo bude vďaka vyškoleniu tisícky zamestnancov fungovať lepšie? Budú kvalitnejšie rozhodovať o žiadostiach občanov? Budú ich rozhodnutia obsahovať menej chýb? Budú pracovať rýchlejšie a ušetria čas občanom? Ak áno, projekt má zmysel a dosiahol pozitívny výsledok. Pri príprave projektov pozitívnu zmenu kvantifikujeme, meriame a následne trváme na jej napĺňaní. S prijímateľmi našich projektov na tomto pracujeme úplne od začiatku a v porovnaní s minulosťou vidíme veľký posun.

Povedzte konkrétnejšie, od ktorých projektov očakávate takýto pozitívny výsledok?

Je ich viacero. Mám rád projekty, ktoré zavádzajú niečo nové, niečo, čo tu nebolo úplne bežnou praxou. Jedným z našich projektov vybudujeme analytické jednotky na všetkých ministerstvách. Sme veľkými fanúšikmi dát a tvrdíme, že dobré rozhodnutia a dobré politiky sa robia ľahšie na ich základe. Ide o tzv. model tvorby rozhodnutí na základe dôkazov (evidence based decision making). Dáta sú v tomto prípade tým spoľahlivým dôkazom. Každé ministerstvo dostane tím niekoľkých analytikov, ktorí budú pracovať na analýzach. Tie následne prispejú k lepšej tvorbe verejných politík. Týchto analytikov budeme prostredníctvom ďalšieho projektu aj vzdelávať. Kolegovia na ministerstve vnútra pracujú na projekte zjednodušenia riešenia životných situácií občanov, výsledkom ktorého má byť, že budeme veci s úradmi vybavovať rýchlejšie. Tiež chcú zvyšovať kvalitu klientskych centier na okresných úradoch. Jedným z nástrojov je aj zber spätnej väzby od občanov, ktorí klientske centrum navštívia. Tam vidíme nielen proklientský, ale aj partnerský princíp. Verejná správa má vnímať občana ako partnera v diskusii o tom, akú verejnú správu si na Slovensku predstavuje. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má na starosti projekt zameraný na podporu partnerstiev a dialógu pri tvorbe verejných politík, v rámci ktorého pripravujú 12 pilotných iniciatív z rôznych oblastí života. Medzi oblasti, na ktoré sa projekt bude sústrediť, patrí napríklad ochrana práv pacienta, mládežnícka politika alebo politika ochrany životného prostredia. Ministerstvo financií SR cez náš operačný program financuje projekt Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov, známy skôr pod názvom „Hodnota za peniaze.“

Spomínali ste dopytové výzvy pre občiansku spoločnosť. Aké sú ich priority?

Výzvy budú zamerané predovšetkým na monitoring a hodnotenie verejných politík, ako aj na fungovanie verejných inštitúcií so zameraním na témy zahŕňajúce spoločenské inovácie, dobrý výkon verejnej moci a efektívne riadenie štátu. Ďalšou oblasťou, v ktorej chceme podporiť projekty, je podpora občianskej informovanosti a občianskej participácie na veciach verejných. Žiadatelia sa budú môcť uchádzať o podporu do výšky 300-tisíc eur, pričom to bude z administratívneho hľadiska výrazne jednoduchšie.

Môže Slovensko v oblasti reforiem zbierať inšpiráciu aj v zahraničí? Dokáže program prispieť k prenosu skúseností z iných krajín?

V zahraničí je množstvo príkladov, ktoré môžu slúžiť ako príklady dobrej praxe aj pre Slovensko. U nás máme často tendenciu vymýšľať „koleso.“ Veľa užitočných iniciatív sa v zahraničí už vymyslelo aj implementovalo, Slovensko sa z nich preto musí poučiť a preniesť ich do nášho prostredia. Takto prenesené príklady dobrých reforiem sú takmer vždy lacnejšie a účinnejšie. Poučíme sa z chýb iných a vyhneme sa tomu, aby sme rovnaké chyby opakovali u nás. Prenos skúseností zo zahraničia podporujeme aj v rámci našich projektov. Jeden z pripravovaných projektov má slúžiť výhradne na prenos „know-how“ z reforiem v krajinách EÚ a OECD.

Diskusia na Technickej univerzite v Košiciach

Operačný program Efektívna verejná správa úzko spolupracuje aj s operačným programom Integrovaná infraštruktúra. V čom táto koordinácia spočíva?

Lepšie fungovanie verejnej správy na Slovensku majú zabezpečiť dva operačné programy, Efektívna verejná správa a prioritná os 7 programu Integrovaná infraštruktúra, ktorej úlohou je rozvoj elektronizácie verejnej správy. Spolupráca spočíva práve v tom, že dobré reformy, ktoré vzniknú v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, často potrebujú IT riešenie. A práve tie majú byť financované z partnerského operačného programu. Máme nastavenú výbornú spoluprácu a veľmi úzko kooperujeme napríklad pri tvorbe a hodnotení reformných zámerov. Každá inštitúcia, ktorá má ambíciu spustiť reformnú alebo modernizačnú iniciatívu, má povinnosť vyplniť formulár reformného zámeru. V ňom musí obhájiť zmysluplnosť reformnej iniciatívy, vysvetliť, aké sú jej ciele, k akému výsledku reforma smeruje, ako sa bude merať progres a aký objem prostriedkov je na to potrebný. Takto vyplnené reformné zámery sa potom starostlivo vyhodnocujú a rozhoduje sa o tom, či jednotlivé iniciatívy predstavujú pridanú hodnotu alebo nie. Reformné zámery sa pred schválením tiež zverejňujú, prebieha o nich diskusia odbornej verejnosti a zaujímajú sa o ne médiá. Vnímame to ako dobrý model, ktorý zvyšuje kvalitu projektov.

Aká je Vaša vízia dobre fungujúcej verejnej správy na Slovensku?

Je dôležité povedať, že aj v slovenskej verejnej správe funguje množstvo vecí veľmi dobre. Pracuje v nej množstvo kvalitných ľudí, odborníkov, ktorí často zasvätia práci pre verejný sektor celý svoj profesionálny život. Avšak, príležitosti na rozvoj sú vždy a všade. V dnešnej dobe je dôležité, aby verejný sektor neskostnatel, musí byť pripravený na nové trendy. Ľudia pracujúci vo verejnej správe si musia zvyšovať odbornosť, verejná správa musí byť transparentnejšia a priestor pre korupciu je potrebné obmedziť na hranicu blížiacu sa k nule. Oblasti na zlepšenie vidím v práci s dátami, využití behaviorálnych vied a meraní výkonnosti verejných inštitúcií.  Som presvedčený, že operačný program Efektívna verejná správa prispeje k tejto vízii.

Najnovšie vydanie časopisu Eurokompas