Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Slovensko je spoľahlivým členom schengenského priestoru už sedem rokov, v hodnoteniach obstálo výborne

19. 12. 2014

schengenn ilustr

Slovenská republika oslávi v nedeľu 21. decembra 2014 siedme výročie vstupu do schengenského priestoru. Svojim občanom tak zabezpečila právo slobodného pohybu v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) bez kontrol na vnútorných hraniciach.

Slovensko je v súčasnosti považované za plnohodnotného a najmä spoľahlivého člena schengenského priestoru, čo preukázalo aj počas opätovných schengenských hodnotení, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2012 a 2013 v šiestich oblastiach schengenského acquis. Výsledky týchto hodnotení boli vysoko pozitívne, pričom v niektorých prípadoch bola Slovenská republika označená ako štát s najlepšou praxou. Odporúčania pre ďalšie zlepšenia v niektorých hodnotených oblastiach boli premietnuté do aktualizovaných verzií Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky.

Slovensko bolo hodnotené v oblastiach: ochrana osobných údajov, policajná spolupráca, vzdušné hranice, Schengenský informačný systém (SIS) a národná ústredňa SIRENE, pozemná hranica a víza. Hodnotiace tímy tvorili zástupcovia členských krajín schengenského priestoru, Európskej komisie a Sekretariátu Rady EÚ.

Policajná spolupráca a Schengenský informačný systém

Členstvo v schengenskom priestore síce výrazne uľahčilo pohyb občanov členských štátov EÚ, ale aj občanov tretích krajín, viedlo však aj k väčším rizikám v oblasti boja proti kriminalite. Cezhraničná policajná spolupráca, justičná spolupráca, boj proti nelegálnej migrácii a spoločný boj proti drogám sú jedným z hlavných prvkov tzv. kompenzačných opatrení, ktoré musia členské štáty schengenského priestoru vykonávať po odstránení hraničných kontrol na vnútorných hraniciach.

Tým, že členské štáty sa vzdali vykonávania kontrol na svojich vnútorných hraniciach, musia sa spoľahnúť na kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru. Z hľadiska efektívnosti týchto kontrol bolo nevyhnutné posilniť policajnú spoluprácu a vybudovať jednotnú - Schengenský informačný systém, ktorá obsahuje údaje o osobách alebo veciach, ktoré by nemali prekročiť hranice schengenského priestoru. Ide napr. o nežiaduce osoby, nezvestné osoby, osoby, na ktoré bol vydaný zatykač, ukradnuté autá, zbrane, doklady, bankovky a pod. Slovenská republika sa 1. septembra 2007 aktívne pripojila na databázu Schengenského informačného systému a od 9. apríla 2013 aj na Schengenský informačný systém druhej generácie.

V súčasnej dobe sa v systéme nachádza 55 522 901 záznamov vytvorených 28 členskými štátmi. Z uvedeného celkového počtu patrí 894 597  záznamov Slovenskej republike. Slovenská republika od roku 2007 prostredníctvom Schengenského informačného systému vyhlásila pátranie po 2638 hľadaných osobách, na ktoré bol slovenskými justičnými orgánmi vydaný európsky zatýkací rozkaz. V tomto období bolo na území SR vypátraných a do zahraničia vydaných 378  osôb a do SR bolo prevzatých 1048 osôb. Okrem pátrania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu slúži systém rovnako efektívne aj ako nástroj pátrania po ďalších hľadaných a nezvestných osobách, motorových vozidlách a veciach.

Kontrola vonkajších hraníc

V oblasti kontroly vonkajších hraníc, ktoré máme na hranici s Ukrajinou a na medzinárodných letiskách, Slovenská republika pokračuje v budovaní nových systémov a prijímaní systémových opatrení, ktoré posilňujú boj proti nelegálnej migrácii a inej protispoločenskej činnosti súvisiacej s prekračovaním hraníc na jednej strane a umožňujú hladké prekračovanie hranice osobami s dobrými úmyslami (tzv. bona fide cestujúci) na strane druhej.              

Na vonkajšej pozemnej hranici s Ukrajinou Slovenská republika kontinuálne pokračuje v budovaní pevne inštalovaných detekčných systémov, ktoré umožňujú odhaľovať neoprávnené prekračovanie hranice. V posledných dvoch rokoch bola vykonaná inštalácia podzemného detekčného kábla a detekčného systému RADIOBARIER v niektorých ďalších častiach severného úseku vonkajšej hranice s Ukrajinou v dĺžke 17,5 km. V súčasnosti je teda za pomoci pevne inštalovaných technických systémov monitorovaný úsek vonkajšej hranice s Ukrajinou v celkovej dĺžke 53 kilometrov (celková dĺžka hranice s Ukrajinou je 98 km). V ďalších rokoch bude Slovenská republika pokračovať v ďalšom budovaní, tak aby bol celý úsek vonkajšej hranice s Ukrajinou pokrytý pevne inštalovaným detekčným systémom.

V posledných rokoch bola vykonaná rozsiahla obmena automobilovej techniky (60 ks osobných automobilov strednej nižšej triedy a 33 ks terénnych štvorkoliek), ručných pozorovacích prístrojov a ďalších technických prostriedkov na odhaľovanie nelegálnej migrácie (napr. fotopasce, mobilný detekčný systém RADIOBARIER). Bola realizovaná  obmena zastaranej výpočtovej techniky na hraničných priechodoch a dodané nové technické prostriedky na výkon hraničnej kontroly (napr. snímače odtlačkov prstov osôb na kontrolu vo Vízovom informačnom systéme).

Na budovanie a nákup vyššie spomenutých technických systémov a ďalších technických prostriedkov boli úspešne čerpané finančné prostriedky z európskych fondov, najmä z Fondu pre vonkajšie hranice a Fondu pre návraty.

Zvýraznením postupného budovania modelu Integrovaného riadenia hraníc (IBM) v Slovenskej republike bolo v legislatívnej oblasti zabezpečené zlúčenie služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície do jednej služby, ktorou je služba hraničnej a cudzineckej polície. Toto zlúčenie vyjadruje jednotu a vzájomné prepojenie boja proti nelegálnej migrácii a inej cezhraničnej trestnej činnosti tak na vonkajších hraniciach Slovenskej republiky, ako aj vo vnútrozemí.

Slovenská republika plní všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z posledných zmien v oblasti Schengenského acquis. Takýmito úlohami sú napr. spustenie prevádzky systému EUROSUR (Európsky systém hraničného dozoru) na Riaditeľstve hraničnej a cudzineckej polície Sobrance (od 2. decembra 2013) a vykonávanie povinnej kontroly odtlačkov prstov štátnych príslušníkov tretích krajín vo Vízovom informačnom systéme (od 11. októbra 2014).

Pokles tlaku na vonkajšiu hranicu

Postupné prijímanie všetkých vyššie uvedených opatrení sa odzrkadľuje aj v neustálom poklese neoprávnených prekročení vonkajších hraníc Slovenskej republiky. Kým  roku 2008 sme zaznamenali 1 034 neoprávnených prekročení vonkajšej hranice, tento rok ich bolo zatiaľ 223.