Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2022, štvrtok
 

Výzva na podporu budovania miestnych ciest a chodníkov je naďalej otvorená, ďalší termín pre podanie vašej žiadosti je 28.2.2022

Bratislava, 24. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") pre časť operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len "OPĽZ"), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bolo 14. januára 2022, kde prebieha v súčasnosti administratívne overovanie doručených žiadostí.

Na výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených zatiaľ 10 miliónov Eur. Žiadosti doručené v 1. hodnotiacom kole prevýšili hodnotu vyčlenenej alokácie takmer dvojnásobne. Schvaľovací proces ŽoNFP výzva úspešný v priemere 65% doručených ŽoNFP.

V súčasnosti SO pre OPĽZ analyzuje rôzne možnosti navýšenia disponibilnej alokácie na výzvu, aby pokrylo alokáciu doručených žiadostí v prvom kole výzvy, ako i ďalších potenciálnych žiadostí v ďalších kolách. Nakoľko sa blíži aj ukončenie programového obdobia, SO pre OPĽZ bude pozorne prehodnocovať postup realizácie projektov, ktoré majú v súčasnosti uzavreté zmluvy o NFP a komunikovať s prijímateľmi o prípadnom odstúpení od zmluvy o NFP zo strany SO pre OPĽZ alebo zo strany prijímateľa. Následne budú tieto prostriedky použité ako alokácia na navyšovanie výziev.

Výzva cesty

Výzva obsahuje inštitút zásobníka projektov, na základe ktorého v prípade voľných prostriedkov, sa môže SO pre OPĽZ rozhodnúť navýšiť alokáciu výzvy a schváliť žiadosti, ktoré budú zaradené do tohto zásobníka. "Snahou SO bude maximalizovať využitie finančných prostriedkov vyčlenených na tému podpory zlepšovania stavu technickej vybavenosti obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, aby sa vyhlo prípadnému nedočerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených v rámci prioritnej osi č. 6" vysvetlil riaditeľ odboru inklúzie MRK sekcie európskych programov ministerstva vnútra Juraj Gmiterko.

Nakoľko je výzva otvorená, žiadateľa môžu naďalej pripravovať žiadosti o NFP a následne predložiť tieto žiadosti v rámci ďalšieho kola výzvy. SO OPĽZ bude o uzatvorení výzvy informovať min. 30 dní pred jej uzatvorením.

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola je naplánované na 28. februára 2022.