Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zámery ministerstva vnútra so začleňovaním Rómov do spoločnosti majú podporu EÚ

12. 06. 2015

romska-matka

Začleňovanie Rómov do väčšinovej spoločnosti nie je pre Slovensko novou výzvou. Keďže ju zdieľame nielen so susednými krajinami, ale aj so zvyškom Európy, do spoločného riešenia sa zodpovedne zapája aj Európska únia. Vďaka finančnej pomoci Bruselu ministerstvo vnútra prináša komplexný balík opatrení s cieľom sociálne a ekonomicky integrovať rómske komunity, ktoré sa dnes nachádzajú na okraji spoločnosti.

Koordinované opatrenia podporuje Európska únia

Marginalizované, čiže vyčlenené rómske komunity dnes čelia rôznym formám vylúčenia súčasne, ktoré sa prejavujú vo viacerých vzájomne prepojených oblastiach života. Preto ak má byť ich začleňovanie úspešné, je potrebné jednotne a premyslene riadiť politiky na podporu prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti, k bývaniu a sociálnej infraštruktúre. S takouto ambíciou prichádza ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje a v programovom období 2014-2020 podporí z eurofondov projekty zamerané na podporu terénnej sociálnej práce, predprimárneho vzdelávania, zdravotníckej osvety, asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov, zvýšení finančnej gramotnosti a zamestnateľnosti Rómov.  Ministerstvo vnútra SR bude  podporovať aj technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pôjde o podporu projektov zameranú na zlepšenie kvality bývania, rozšírenia kapacity materských škôl, komunitných centier a zlepšenie infraštruktúry.

Systematická integrácia Rómov začína ich vzdelávaním

Jednou z ústredných priorít operačného programu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu členov rómskych komunít. „Chceme sa sústrediť najmä na vzdelávanie rómskych detí od útleho veku v škôlkach, kedy sa budujú základné návyky detí. Ak na základné školy prídu nepripravené, ich šance na uplatnenie sa na trhu práce sa značne znižujú, “ hovorí Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Investície pôjdu napríklad na činnosti asistentov učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, ich spoluprácu s pedagógmi, ale aj na rozšírenie a budovanie kapacít materských škôl.


Rómske komunity

Program má zvýšiť šance Rómov zamestnať sa

Významnou aktivitou na začlenenie rómskej menšiny do spoločnosti je budovanie a podpora komunitných centier, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo, nízkoprahové programy pre deti a mládež, výchovno-vzdelávacie a aktivizačné služby,  napríklad doučovanie, tútoring a mentoring. Tieto centrá sa totiž už v minulosti osvedčili priamo v prirodzenom prostredí rómskych komunít. Podľa Erdélyiovej centrá umožnia poskytovať rozsiahlejšie spektrum služieb zameraných na zlepšovanie finančnej gramotnosti a zvyšovanie miery zamestnanosti Rómov, ako by poskytli pracovníci situovaní mimo komunity. Zväčšiť šancu na ich zamestnanie má tiež opatrenie na podporu subjektov sociálnej ekonomiky.

Zlepší sa technická vybavenosť obcí

Bežnou realitou je, že stav infraštruktúry v niektorých obciach s rómskou komunitou nespĺňa ani základné hygienické normy a zhoršuje tak kvalitu bývania všetkých obyvateľov. „Ak chceme vzdelávať ľudí, zlepšiť ich pracovné a hygienické návyky, musíme im pomôcť zmeniť aj prostredie, v ktorom žijú. Preto podporíme aj projekty na zlepšenie hygieny bývania vrátane systému odvozu komunálneho odpadu, prístupu k pitnej a úžitkovej vode a tiež k zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnych prehliadok,“ vysvetľuje Roderik Klinda, riaditeľ odboru Inklúzie marginalizovaných rómskych komunít sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.