Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Zverejnili sme usmernenia k dopytovo-orientovaným výzvam

20. 02. 2018

usmernenia

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo 19. februára 2018 usmernenia, ktorými bližšie špecifikuje niektoré podmienky poskytnutia príspevku pre II. hodnotiace kolo. Príslušné usmernenie je vždy zverejnené priamo pri výzve, ktorej sa týka.

V rámci II. hodnotiaceho kola je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) do nasledovných výziev:

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 (Tvorba lepšej verejnej politiky - menej rozvinutý región SR),

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 (Občianska informovanosť a participácia - menej rozvinutý región SR).

Dátum uzatvorenia II. hodnotiaceho kola v prípade vyššie uvedených výziev je 21. máj 2018.

Pri príslušných usmerneniach je vždy zverejnená aj konsolidovaná verzia výzvy. Riadiaci orgán pre OP EVS v snahe o zjednodušenie implementácie v rámci úpravy textácie výziev umožnil overovanie vybraných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom integrácie s ITMS 2014+ (viď konsolidované znenie výziev - podmienky poskytnutia príspevku).

 

OP EVS zároveň uzatvoril II. hodnotiace kolo pre nižšie uvedené výzvy:

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 (Tvorba lepšej verejnej politiky - celé územie SR),

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 (Tvorba lepšej verejnej politiky - rozvinutejší región SR),

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 (Občianska informovanosť a participácia - celé územie SR),

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 (Občianska informovanosť a participácia - rozvinutejší región SR).

Po ukončení procesu kontrahovania úspešných žiadateľov budú uvedené výzvy uzatvorené. O termíne uzatvorenia predmetných výziev bude riadiaci orgán informovať na svojom webovom sídle v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020 najneskôr mesiac pred ich predpokladaným uzatvorením.