Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Zvyšujeme pripravenosť a prevenciu na udalosti ovplyvnené zmenou klímy

26. 09. 2017

LOGO OP KŽP

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 13. 9. 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú naZvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Na podporu tejto oblasti je určených 33 000 000 eur (zdroje EÚ).

Oprávnenými žiadateľmi sú zložky integrovaného záchranného systému, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Ide o otvorenú výzvu. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 31. 1. 2018.

Hlavným cieľom výzvy je modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Výzva podporuje aktivity, ktoré prispievajú k zníženiu negatívnych dôsledkov zmeny klímy na sociálnu, ekonomickú a ekologickú infraštruktúru krajiny prostredníctvom ich komplexného monitorovania na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Vyhlásená výzva podporuje tieto aktivity:

1.       Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy.

2.       Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

3.       Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Uvedené aktivity prispejú k zlepšeniu existujúcich procesov zberu dát, monitorovania a hodnotenia. Efektívnejšie vytváranie detailných a presných modelov vývoja mimoriadnych udalostí a vytváranie prognóz prispieva k minimalizovaniu dopadov, redukcii rizík a potenciálnych hrozieb spojených s mimoriadnymi udalosťami ovplyvnených zmenou klímy.

VÝZVA  - OPKZP-PO3-SC311-2017-27