Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Budovanie systému včasného varovania

OP Kvalita životného prostredia

Prijímateľ:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 24 898 404,91 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 12. 3. 2018
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 6. 4. 2018

Druh projektu: dopytovo orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.1: Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 10. 7. 2017

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 

Miesto realizácie projektu:
celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu: 9/2018 - 12/2022

Hlavný cieľ projektu: Vybudovanie systému včasného varovania, ktorý zabezpečí pokrytie 80% obyvateľov na trvale obývanom zastavanom území výstražným signálom elektronických sirén

Opis projektu:

Projekt rieši vybudovanie systému včasného varovania obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami spôsobenými zmenou klímy, ktorý zároveň umožní rýchlu výmenu informácií medzi regionálnou a centrálnou úrovňou a následné vyhodnotenie rizika a prípravu na zvládnutie týchto udalostí. Svojím charakterom projekt napĺňa hlavný špecifický cieľ určený pre danú výzvu, ktorým je zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Systém včasného varovania umožní aktivovať prvky varovania, ktorými sú elektronické sirény, na troch úrovniach – miestnej, regionálnej a centrálnej. Vďaka tomu bude možné včas varovať 80% obyvateľov Slovenskej republiky (SR) na trvale obývanom zastavanom území.

Miestom realizácie bude 465 miest a obcí na území celej SR, v ktorých bude umiestnených 620 elektronických sirén. Tieto lokality boli stanovené na základe počtu obyvateľov a zároveň zvýšeného výskytu mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy v súčinnosti s okresnými úradmi. Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania bude 66 037 ha.

Všetky tieto elektronické sirény budú súčasťou komplexného systému včasného varovania.