Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Komunikácia a informovanie v rámci implementácie projektov SO OP ĽZ

OP

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  587 652,04 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 26.10.2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 16.11.2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os: 7. Technická pomoc
  • Konkrétny cieľ: 7.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Obdobie realizácie projektu: 01/2016  - 12/2020

Hlavný cieľ projektu: Informovanie verejnosti a zabezpečenie publicity a podpory žiadateľov/prijímateľov.

Opis projektu:  

Cieľom tohto projektu je zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širšej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľom s využitím nástrojov masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ – prioritná os 5 a 6 má za úlohu participovať na komunikačných aktivitách, ktoré sú zamerané na účinný zásah cieľových skupín, ktoré sú stanovené v Komunikačnej stratégií OP ĽZ. Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním informovanosti širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledok zrealizovaných projektov a ich prínose. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavná aktivita projektu: Informovanie verejnosti a zabezpečenie publicity a podpory žiadateľov/prijímateľov.

 

Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje nájdete na http://www.minv.sk/?OPLZ

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]