Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2

 logo OP TP

Prijímateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán
Partner: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Dátum podpísania zmluvy o partnerstve medzi CKO a MV SR - ÚSVROS: 4. 6. 2018

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 150 000 eur
Dátum rozhodnutia o NFP: 20. 9. 2018
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 22. 12. 2018
Druh projektu: projekt technickej pomoci

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc 2014-2020.

Prioritná os: 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 3 Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 2. 2017 

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Dátum začatia a skončenia projektu: 1. 6. 2018 – 28. 2. 2019

Opis projektu:

Naplnenie cieľov projektu sa zabezpečí realizáciou piatich aktivít. Ide o nasledujúce aktivity:

 1. Zabezpečenie činností pracovných skupín, výborov a iných platforiem v rámci projektu

Cieľom aktivity je zabezpečenie kvalitnej implementácie projektu vytvorením priestoru pre medzirezortnú a medzisektorovú expertnú komunikáciu a koordináciu v rámci projektového partnerstva.

 2. Zavádzanie participatívnych implementačných postupov do praxe a ich hodnotenie

Cieľom aktivity je prenesenie odskúšaných postupov a odporúčaní pre prácu CKO do implementačnej praxe prostredníctvom tvorby konkrétnych metodických návodov pre RO/SO v súlade s kompetenciami CKO. Metodické návody budú slúžiť subjektom na efektívnejšiu a participatívnejšiu prípravu výziev.

3. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF

Cieľom aktivity je na základe analytických a prieskumných zistení z pilotnej fázy projektu vytvoriť praktické nástroje a postupy na zvýšenie transparentnosti a zvýšenie kvality práce s informáciami v rámci riadenia implementácie EŠIF. Výsledky úloh aktivity budú mať za cieľ poskytnúť podporné dáta pre prácu na zmene nastavení komunikácie, v oblasti zrozumiteľnosti a v oblasti styku prijímateľov s poskytovateľom, či už prostredníctvom systému ITMS2014+ alebo cez priamu a nepriamu komunikáciu. 

4. Medzirezortné riadenie implementácie EŠIF pri podpore prierezových a komplexných tém

Cieľom aktivity je rozvíjať medzirezortnú spoluprácu pri hľadaní riešení prierezových problémov a tém v rámci implementácie EŠIF tak v oblasti tvorby výziev, vyzvaní a národných projektov, ako aj počas implementácie podporených projektov. Aktivita bude zameraná na hľadanie riešení v oblasti synergií a komplementarít na projektovej úrovni, nových postupov k práci s možnými žiadateľmi o podporu z EŠIF a nových prístupov  k prijímateľom počas implementácie projektov.

5. Obsahová, metodická a analytická podpora pre expertov ÚSV ROS

Cieľom aktivity je zabezpečenie kvalitnej a koordinovanej implementácie obsahových aktivít na strane partnera projektu ÚSV ROS.

Hlavný cieľ projektu: Jedným zo základných princípov riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) je princíp partnerstva. Projekt Partnerstvo má za cieľ vytvoriť priestor pre partnerstvo a konštruktívnu spoluprácu zástupcov štátu zodpovedných za riadenie EŠIF a expertov z prostredia občianskej spoločnosti, čo umožní hľadať spoločne riešenia a postupy, ktoré zvýšia efektívnosť a transparentnosť implementácie EŠIF.

Projekt sa zameriava na tri hlavné oblasti implementácie EŠIF:

  • participatívna príprava dopytovo orientovaných výziev,
  • práca s informáciami, transparentnosť a boj proti korupcii, 
  • efektívny monitoring EŠIF.

Bližšie informácie: http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo

 

 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)