Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v roku 2020

logo OP TP

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 72 480 EUR
Dátum uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP: 29. 6. 2020
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 2. 7. 2020
Druh projektu: neinvestičný projekt technickej pomoci

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc.

Prioritná os: 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Dátum vyhlásenia výzvy: 04. 12. 2018
Riadiaci orgán pre OP TP 2014-2020: Úrad vlády SR

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dátum začatia a skončenia projektu: 01/2020 – 12/2020

Opis projektu:
Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci MV SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) vykonávajúci následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (HP MRK) v roku 2020. Následné činnosti koordinátora HP MRK v roku 2020 nadväzujú na vykonávané následné činnosti koordinátora HP MRK v rokoch 2016-2019 a na predchádzajúce vykonávané činnosti MV SR, ÚSVRK, Odboru koordinácie HP MRK v rokoch 2008-2015. Na vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK sú vytvorené tri štátnozamestnanecké pracovné pozície od 1. 1.2016. Všetky tri štátnozamestnanecké pracovné pozície majú miesto výkonu práce v Bratislave. Predpokladá sa, že všetky pracovné pozície budú obsadené zamestnancami na plný pracovný úväzok. V prípade neobsadenej (voľnej) niektorej štátnozamestnaneckej pracovnej pozície na plný úväzok sa predpokladá následné činnosti koordinátora HP MRK vykonávať aj formou dohody o vykonaní práce.

Projekt predstavuje pre cieľovú skupinu nasledovný prínos:

  • Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvod zamestnávateľa všetkým trom štátnym zamestnancom na plný pracovný úväzok, ktorí vykonávajú následné činnosti koordinátora HP MRK.
  • Refundácia mzdových nákladov a odvodov zamestnávateľa zamestnancom, ktorí vykonávajú následné činnosti koordinátora HP MRK na dohodu o vykonaní práce.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)