Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Základná charakteristika projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Podľa platného zákona č. 253/1998 Z.z. je občan povinný nahlásiť miesto, začiatok a skončenie svojho trvalého alebo prechodného pobytu v obci. Robí tak v ohlasovni miestneho úradu príslušnej obce. Občan v prípade potreby dostane na požiadanie potvrdenie o mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, ktoré môže využiť na iné administratívne úkony. Na druhej strane tieto údaje slúžia štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti.

Doterajšia prax vyžadovala osobnú prítomnosť občana v ohlasovni miestneho úradu pri ktoromkoľvek úkone. 

V záujme zjednodušenia a urýchlenia komunikácie prišlo Ministerstvo vnútra SR s projektom Elektronické služby centrálnej ohlasovne, ktorý umožní občanom uskutočňovať všetky úkony elektronicky prostredníctvom internetu.

 Elektronicky bude môcť občan:

  • zadávať žiadosti o zmenu trvalého alebo prechodného pobytu,
  • žiadať o vystavenie potvrdenia o pobyte, ktoré spätne obdrží poštou,
  • podávať súhlas k pobytu iných osôb vo vlastnej nehnuteľnosti.

 Na druhej strane štátne a samosprávne orgány získajú:

  • nový IS Centrálnej ohlasovne, ktorý bude slúžiť ako jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o mieste pobytu občanov SR,
  • komplexnú automatizovanú podporu procesov agendy hlásenia pobytu občanov SR,
  • integráciu elektronických služieb IS Centrálnej ohlasovne do eGovernment prostredia MV SR,
  • všetko  spustiteľné z internetu alebo obslužného miesta na úrade.

Celý projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne sleduje tri základné ciele:

  • zjednodušiť občanom komunikáciu s orgánmi samosprávy,
  • celoplošne centralizovať údaje o obyvateľoch do eGovernment prostredia MV SR,
  • znižovať náklady na chod úradov samosprávy a štátnej správy.

Spustením projektu do prevádzky sa dostaneme o ďalší krok vpred v elektronizácii verejnej správy  a rozvoji elektronických služieb.

Tlačové správy:
Žiadosť o zmenu pobytu bude možné podať elektronicky

Vyberte si súbor informácií o projekte: