Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - I. Fáza

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):  18 688 726,30 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 16. 2. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 6. 3. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ:  5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 01/2016  - 12/2019

Hlavný cieľ projektu:  Podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce.

Opis projektu:  

Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. fáza je komplementárny projekt k ostatným národným projektom Take away balíka* v 150 obciach s najviac marginalizovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami na Slovensku. V súlade s hlavným cieľom projektu sa národný projekt zameriava na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej práce zameranej na podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK.

Činnosť komunitných centier je zameraná na mobilizáciu vnútorného potenciálu a aktivizáciu MRK vedúcu k posilneniu a participácii jej členov na riešení spoločných problémov a aktivity budú vychádzať z participatívneho plánovania a hodnotenia. Komunitné centrá budú poskytovať rómskym aj nerómskym obyvateľom obcí možnosti spoločných sociálnych aktivít vrátane neformálneho vzdelávania a trávenia voľného času pre deti, mládež a dospelých, podporu pri komunitnom organizovaní, riešení konfliktov a problémov spojených s bývaním, medziľudskými vzťahmi, ako aj osvetovú a preventívnu činnosť. Tieto aktivity prispievajú k zvyšovaniu uplatniteľnosti osôb na trhu práce, sociálnemu začleňovaniu, ako aj k prevencii a riešeniu interetnických sporov a napätia v obciach s MRK.

Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb bude zabezpečené vzdelávanie, supervízia a metodické vedenie komunitných pracovníkov.

Národný projekt zároveň prispeje k zjednoteniu a štandardizácii poslania, cieľov a praxe komunitných centier a komunitnej práce v prostredí obcí s MRK, vymedzeniu komunitných centier a komunitnej práce voči iným sociálnym službám, preskúmaniu možností efektívnej práce s komunitou ako skupinou, ako aj prepájaniu obyvateľov majority a MRK. V rámci prvej fázy projektu sa predpokladá podpora 390 komunitných pracovníkov v 130 komunitných centrách, ktorých služby využije 29 250 osôb z MRK.

   *Take Away balík pozostáva zo štyroch národných projektov (NP):

  • NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I.fáza,
  • NP Asistencia pri vysporiadavaní pozemkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.,
  • NP Podpora predprimárneho vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít I.,
  • NP  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Plánované aktivity:  

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej z troch podaktivít.

Hlavná aktivita projektu: Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb poskytovaných komunitnými centrami a skvalitňovanie výkonu komunitných pracovníkov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Cieľom je prostredníctvom podaktivít budovanie kapacít, prevádzka komunitných centier, výkon komunitnej práce a ďalších činností komunitných centier na území 150 obcí.

 Podaktivity:

1. tvorba metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie,
2. prevádzka komunitných centier a realizácia komunitnej práce,
3. budovanie kapacít a rozvoj komunitnej práce.

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete v sekcii webu ÚSVRK TU