Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 21 350 000 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 16. 10. 2019
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 31. 10. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ:  5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 11/2019  - 2/2022

Hlavný cieľ projektu je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na MRK ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Opis projektu

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza je nástupníckym projektom národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza, ktorého cieľom bola podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce. Národný projekt sa zameriaval na prevádzku komunitných centier, rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách. Národný projekt podporil štandardizáciu činnosti komunitných centier s využitím potenciálu, ktorý komunitné centrá ako nástroj sociálnej integrácie predstavujú, zjednotil model komunitného centra, profesionalizoval činnosti a zvýšil kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Súčasne posilnil pozície tak samotných zamestnancov komunitných centier, ako aj ich zriaďovateľov pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti sociálnych služieb.

V rámci národného projektu bude vytvorený priestor na podporu realizácie troch sociálnych služieb krízovej intervencie: komunitné centrum (KC) alebo nízkoprahové denné centrum (NDC) alebo nízkoprahová sociálná služba pre deti a rodinu (NSSDR) v 180 obciach vrátane všetkých mestských častí mesta Košice. Očakáva sa, že prostredníctvom sociálnych služieb bude podporených 20 000 osôb z MRK. Predpokladaný maximálny počet podporených pracovných pozícií v rámci NP je 540.

Plánované aktivity:  

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej zo štyroch podaktivít.

Hlavná aktivita projektu: Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb krízovej intervencie poskytovaných prostredníctvom vybraných sociálnych služieb a skvalitňovanie výkonu činnosti KC/NDC/NSSDR prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.  

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1. revitalizácia metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie,
2. podpora činnosti troch sociálnych služieb krízovej intervencie a realizácie komunitnej sociálnej práce,
3. budovanie kapacít a rozvoj komunitnej sociálnej práce,
4. monitorovanie aktivít projektu.

Cieľ aktivity: Zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, podporou zvýšenia ich aktivity, zvýšenie kvality a podpora profesionalizácie prostredníctvom štandardizácie, podpory a rozvoja činnosti zapojených subjektov (KC, NDC a poskytovateľov NSSDR), zvýšenie zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.