Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 2 389 150,97 eura
 Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 26. 9. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ: 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 10/2016 - 06/2021 

Opis projektu

Hlavným cieľom Národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP PVP OsMRK) je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a prispieť k zlepšeniu štandardov hygieny bývania cieľovej skupiny - príslušníkov a obyvateľov MRK. Cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory obciam smerujúcej k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach (RO) a v obciach s prítomnosťou MRK v zmysle platných právnych predpisov. A to tak, aby bolo umožnené obyvateľom MRK nadobudnúť k pozemkom pod ich obydliami taký právny vzťah, ktorý im umožní legalizáciu stavby, ktorú obývajú, alebo im umožní realizáciu stavby obydlia, alebo k týmto pozemkom nadobudne právny vzťah obec, ktorá následne na týchto pozemkoch zrealizuje opatrenia, ktoré vedú/prispejú k zvýšenej kvalite podmienok bývania príslušníkov MRK (napr. možnosť zriadenia prístupu k inžinierskym sieťam). V prípade realizácie následných opatrení obce, ktoré prispejú k zlepšeniu štandardov hygieny bývania obyvateľov osídlenia, zostanú pozemky vo vlastníctve obce. Vytvoria sa tak podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj MRK na Slovensku, najmä v oblasti kvality a hygieny bývania.

NP PVP OsMRK bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity – Riadenie projektu a jednej hlavnej aktivity – Podpora vysporiadania pozemkov. Cieľom hlavnej aktivity Podpora vysporiadania pozemkov je poskytnúť podporu obciam smerujúcu k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom v rómskych osídleniach v zmysle platných právnych predpisov. Hlavná aktivita pozostáva z troch podaktivít:

1. aktualizácia a získavanie nových údajov o pozemkoch pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach,
2. informačné, osvetové a mediačné činnosti,
3. asistencia pri vysporiadaní pozemkov.

Po skončení procesu vysporiadania pozemkov sa predpokladá, že v  obciach zapojených do NP PVP OsMRK bude sprehľadnená situácia týkajúca sa vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú RO alebo MRK. V ideálnom prípade budú mať obyvatelia dotknutých pozemkov právny titul na používanie pozemkov, na ktorých sú postavené ich obydlia. Do konca realizácie národného projektu sa predpokladá, že vo vybraných obciach budú dotknuté pozemky prevedené (na základe zmluvy o prevode vlastníctva k pozemku a pod.) na obyvateľov RO, alebo im budú dané do dlhodobého užívania (na základe zmluvy o nájme alebo zmluvy o zriadení vecného bremena a pod.).

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete TU v časti webu ÚSVRK.