Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. február 2023, piatok
 

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 28 990 930, 08 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 25 .10. 2019
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 30. 10. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ:  5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ:
Ministerstvo vnútra SR  

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 11/2019 – 12/2022

Hlavný cieľ projektu:  Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

 

Cieľom národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.

 

Opis projektu:

Národný projekt je jeden z vybraných projektov Take away balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007-2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

 

V druhej fáze NP prijímateľ plánuje rozšíriť tento zoznam indikatívne o 44 obcí. Nové obce sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít z roku 2013. Ide o malé obce, kde je podiel MRK obyvateľov voči majoritnému obyvateľstvu min. 20% a nepresiahne počet 50 - 250 obyvateľov z MRK. Obce zo zoznamu oprávnených užívateľov spĺňajúcich vyššie uvedené kritériá sa budú do NP prihlasovať na základe zverejneného oznámenia pre zapojenie sa. Pôjde o uzavretú výzvu s určenou lehotou pre uzávierku, kedy môžu byť doručené žiadosti.

 

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.

Dôraz bude kladený hlavne na zlepšenie ich postavenia na trhu práce. Terénna sociálna práca bude vykonávaná štandardnými metódami a technikami sociálnej práce a dlhodobejšie. Pomoc bude poskytovaná na základe plánu práce vypracovaného spolu s klientmi, ktorý bude obsahovať ciele sociálnej intervencie. V rámci národného projektu sa vytvoria nové pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v počte približne 592 osôb.

 

Plánované aktivity:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej zo štyroch podaktivít.

 

Hlavná aktivita projektu: Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce

 

Cieľom je poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktoré budú prispievať k zamestnateľnosti a zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Táto časť obyvateľstva má sťažený prístup k službám zamestnanosti a ďalším verejným službám a tiež čelí rôznym bariéram pre  vstup na trh práce. Pôsobenie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov má pomáhať tieto bariéry prekonávať, najmä prostredníctvom riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, zlepšovaním informovanosti, zvyšovaním finančnej gramotnosti, pomocou pri riešení problémov súvisiacich s exekúciami a pri oddlžovaní, pri rôznych sociálnych problémoch súvisiacich s prevenčnými aktivitami a elimináciou príčin sociálneho vylúčenia.

 

Podaktivity:

1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce

2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

3. Podpora zvyšovania kvality a profesionality ľudských zdrojov

4. Monitorovanie aktivít projektu

 

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete v časti webu ÚSVRK TU.