Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2023, streda
 

Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity

Logo OP Ľudské zdroje

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 3 106 720,26 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 5.10.2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 20.10.2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

  • Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  • Špecifický cieľ: 
    5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie
    5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 
    5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR   

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Obdobie realizácie projektu: 01/2016  - 11/2022

Hlavný cieľ projektu:  Zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a vyhodnotenie ich dopadu na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity (MRK) prostredníctvom zhromažďovania dát a informácií o socioekonomických podmienkach života Rómov.

Opis projektu:
Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity (NP MaH) je realizovaný po dobu siedmich rokov ako prierezové opatrenie, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu prostredníctvom zhromažďovania dát a informácií o socioekonomických podmienkach života Rómov, predovšetkým MRK. Zameranie projektu reaguje na potrebu zefektívnenia jednotlivých inkluzívnych opatrení a zvýšeného zacielenia na monitorovanie a hodnotenie pokroku v plnení cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 (Stratégia) a jej akčných plánov.

Počas realizácie národného projektu sa uskutoční pravidelný zber administratívnych dát od ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy, ktoré budú spracovávané do každoročných monitorovacích správ plnenia Stratégie. Zároveň sa plánuje realizácia špecializovaného zisťovania EU SILC (zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach) v prostredí MRK a aktualizácia Atlasu rómskych komunít, prostredníctvom ktorého sa okrem iného budú zisťovať údaje o infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov či o školskej infraštruktúre.

Súčasťou NP MaH je aj realizácia hodnotenia implementácie Stratégie podľa jej štyroch hlavných oblastí (vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť) a troch prierezových oblastí (oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nediskriminácia, finančná inklúzia), monitorovanie plnenia Odporúčania Rady Európskej únie o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch, ako aj vytvorenie a prevádzka online informačného portálu. Informačný portál bude slúžiť pre odbornú a širokú verejnosť, bude informovať o výstupoch národného projektu a bude prehľadným zdrojom údajov o rómskej populácii.

Plánované aktivity:  
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej z troch podaktivít.

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, predovšetkým MRK.

Podaktivity:

Podaktivita 1: Zber a analýza dát
1.1. Pravidelný zber administratívnych dát od ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy
1.2. Špecializované zisťovanie EU SILC – MRK
1.3. Aktualizácia Atlasu rómskych komunít (tzv. sociografické mapovanie lokalít)
1.4. Tematické kvalitatívne a kvantitatívne zisťovania vo vybraných témach

Podaktivita 2: Monitorovanie a hodnotenie
2.1. Monitorovanie plnenia Stratégie
2.2. Monitorovanie plnenia Odporúčania Rady
2.3. Hodnotenie implementácie Stratégie

Podaktivita 3: Informovanie verejnosti
3.1. Vytvorenie a prevádzka informačného portálu

Ďalšie informácie o národnom projekte nájdete TU v sekcii webu ÚSVRK.