Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Informačný deň v Prešove riešil problémy pri podávaní žiadostí o príspevky z EÚ

21. 10. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

V stredu 19. októbra 2016 v Prešove zorganizoval Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít informačný seminár pre potenciálnych prijímateľov nenávratných finančných príspevkov (ŽoNFP). Stretnutie bolo zamerané na riešenie najčastejších problémov súvisiacich s nevyhnutnou administráciou príslušných dokumentov.

Informačného semináru sa zúčastnilo 36 zástupcov miest/obcí a deväť zástupcov spoločností, ktorí vypracovávajú ŽoNFP a zastrešujú tak ďalších prijímateľov.

Zo vzájomnej diskusie vyplynuli tri najčastejšie chyby v dokumentácií zo strany potenciálnych prijímateľov:

- zaradenie projektu pod nesprávnu hlavnú aktivitu
- chyby projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby
- chyby vo vypĺňaní ŽoNFP a jej príloh (najmä v častiach „Harmonogram realizácie aktivít projektu“, „Verejné obstarávanie“ a „Merateľné ukazovatele)

Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil zatiaľ tento rok dve výzvy zamerané na materské školy a komunitné centrá, do ktorých sa doposiaľ zapojili desiatky obcí a miest. Bohužiaľ, niektorí uchádzači neprešli hodnotiacimi kolami práve pre pochybenia v dokumentácii. Informačný deň mal ambíciu tento problém minimalizovať. O podobných aktivitách, či už osobných alebo elektronických, budú potenciálni prijímatelia včas upozornení. Odpovede na najčastejšie otázky sú priebežne aktualizované a dostupné v prílušnej sekcii.

Obe výzvy čakajú ešte ďalšie hodnotiace kolá. Ak patríte medzi potenciálnych prijímateľov, stále sa môžete do nich zapojiť. Uzávierky hodnotiacich kôl sú zverejnené na hlavnej stránke a v samostatných výzvach.