Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych budú mať príležitosť zlepšiť bývanie pre svojich obyvateľov

Bratislava, 31. 10. 2018

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít ako aj subjekty z neziskového sektora v zmysle Schémy štátnej pomoci č. ŠP SVHZ 3/2018 zverejnenej na  http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty  , ktoré budú realizovať projekt na území týchto obcí. Alokácia výzvy je 45 miliónov EUR. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou.

Podporené budú projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania. Navrhnutý systém bývania musí zahŕňať minimálne dva stupne, pričom žiadateľ je povinný  v rámci projektu stavebne realizovať minimálne jeden stupeň bývania. V každom stupni bývania musí byť minimálne 30 percent podporených bytových jednotiek z nenávratných finančných prostriedkov určených pre obyvateľov MRK. Podpora bude smerovať aj na úpravu bezbariérových úprav budov, do zvyšovania energetickej hospodárnosti budov, ako aj na realizáciu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností konštrukcií ako je obnova obvodového plášťa budov, oprava a výmena striech, oprava technického a energetického vybavenia objektov.

„Projekty zamerané na budovanie sociálneho nájomného bývania s prvkami prestupného bývania  vytvoria v mestách a obciach kapacity pre zlepšenie situácie v tejto oblasti aj pre marginalizované rómske komunity. Povinná sociálna práca vykonávaná prostredníctvom asistenta bývania v rámci podporovaných projektov bývania napomôže k  udržateľnosti celého systému.“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Cieľom je podpora projektov  na zlepšenie životnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ich sociálneho postavenia. Projekty sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania prispejú k vytváraniu optimálnych podmienok pre uplatňovanie integrácie. Bezprostrednou súčasťou prestupného bývania je systematická sociálna práca – práca asistentov bývania, ktorí budú poskytovať poradenstvo a pomoc pri riešení problémov ohrozených skupín obyvateľstva.