Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2022, pondelok
 

Rezort vnútra podporuje dobudovanie inžinierskych sietí

Bratislava, 09. 12. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu zameranú na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2. Operačný program Ľudské zdroje poskytne prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančnú pomoc obciam a mestám, aby zlepšili podmienky bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj prístup k pitnej vode a ku kanalizačnej infraštruktúre.

Rezort vnútra pripravil výzvu pre obce a mestá, ktorá pomôže vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok MRK prostredníctvom implementácie projektov zameraných na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom vybudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV.

Obyvatelia MRK často žijú v provizórnych obydliach s minimálnym hygienickým štandardom. Obmedzený prístup k pitnej vode a k hygienickým zariadeniam má negatívny dosah na celkovú spoločnosť obyvateľstva. Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a kanalizácii pomôže vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok, ako aj integrácii MRK.

Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode a kanalizačným sieťam chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, bude umožnené popri investíciách pre MRK podporiť čiastočne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK, čo môže napomôcť k zmierneniu segregácie MRK a k lepšiemu vzájomnému spolužitiu majority a minority. Cieľom zverejnenej výzvy je opätovne otvoriť možnosť zapojiť sa do zlepšovania dostupnosti bezpečnej pitnej vody, zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd a prispieť tak k integrácii vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti.

Na novú výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených vyše 17 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú vybrané obce a mestá z Atlasu rómskych komunít, ako aj obce z Iniciatívy Catching-up Regions. Iniciatíva "Catching-up Regions" je iniciatívou Európskej komisie, realizovaná v spolupráci so Svetovou bankou. Ide o pomoc "dobiehajúcim", resp. zaostávajúcim regiónom.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu budovania verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd, výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov a potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou a iné. Novinkou zverejnenej výzvy je okrem zabezpečenia prístupu v lokalitách s obyvateľmi z MRK možnosť financovania pomernej časti oprávnených výdavkov aj v lokalitách mimo MRK.

"Zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd vyrieši mnohé problémy v oblasti života separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, ktoré úzko súvisia s dodržiavaním hygienických štandardov, ale aj celkovou životnou úrovňou, a to hlavne v súčasnej situácii, kedy čelíme vírusovej pandémii spôsobenou novým koronavírusom." povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 117, 113, cez e-mailovú adresu TA.13G4@TL4G.STGPFKY4@.