Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Partneri projektu: Bratislava, Banská Bystrica, Hlohovec, Nitra, Partizánske, Svidník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Lenartov, Spišský Hrhov, Trenčiansky samosprávny kraj, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj (bez finančného plnenia)
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 2 340 733,35 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 6. 11. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 9. 11. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Termín realizácie projektu: 04/2017  - 04/2020

Popis projektu a aktivít:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) dňa 15. apríla 2017 začal realizovať trojročný národný projekt s názvom  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Projekt ÚSV ROS financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje ako jedna komplexná aktivita, ktorá bude vnútorne členená na dve podaktivity:

  • pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
  • analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

PODAKTIVITA 1

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS)a konkrétnou mimovládnou organizáciou vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu. Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavuje živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy.

PODAKTIVITA 2

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne budovaná verejne dostupná znalostná báza, ktorá bude sprístupnená na samostatnej webovej stránke k projektu. Výsledkom bude analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností v rámci podaktivity 2. Cieľom je identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi VS. Aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS? Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na troch skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva). Vzdelávanie bude zamerané na posilnenie poznatkov, zručností a postojov potrebných pre zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti.

PILOTNÉ PROJEKTY, ÚROVEŇ REALIZÁCIE VEREJNEJ POLITIKY A SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY:

1.     Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), memorandum (PDF, 1 MB) 

2.     Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR, memorandum (PDF, 1 MB)

3.     Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj, memorandum (PDF, 1 MB)

4.     Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj, memorandum (PDF, 937 kB) 

5.     Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce), memorandum (PDF, 1 MB)

6.     Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla, memorandum (PDF, 1 MB) 

7.     Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske, memorandum (PDF, 1 MB) 

8.     Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec, memorandum (PDF, 1 MB) 

9.     Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra, memorandum (PDF, 1 MB) 

10.   Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava, memorandum (PDF, 1 MB)

11.   Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica, memorandum (PDF, 1 MB) 

12.   Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov, memorandum (PDF, 1 MB) 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS