Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
 

Národný projekt Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 8 140 036,21 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 07. 4. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Dátum vyhlásenia vyzvania na národný projekt: 6. 12. 2016

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 4/2015 – 12/2020

Popis projektu:

Efektívne fungujúca verejná správa je jedným z faktorov podpory hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a predpokladom pre rozvoj a implementáciu politík, ktoré budujú dôveru, podporujú investície a udržateľný rozvoj. Aj napriek viacerým reformným snahám verejná správa na Slovensku nespĺňa požiadavky, ktoré na ňu kladie 21. storočie.

K dosiahnutiu kvalitnejšej verejnej správy, ktorá by spĺňala požiadavky 21. storočia, má prispieť reformný program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). Cieľom reformného programu ESO je vytvorenie efektívneho a nákladovo udržateľného systému štátnej správy spočívajúceho v usporiadaní organizácií štátnej správy a ich agendy, čo prinesie občanom kvalitu, prehľadnosť, transparentnosť, komfort a dostupnosť pri využívaní služieb verejnej správy. Reforma ESO je pre svoju komplexnosť a náročnosť rozdelená do viacerých etáp. Neoddeliteľnou súčasťou tretej etapy reformy je vznik centier podpory na krajskej úrovni, ktoré na seba prebrali podpornú agendu integrovaných organizácií štátnej správy. Ich úlohou je zabezpečovať komplexnú agendu v územnom obvode kraja, ktorá sa týka personálneho aspektu, rozpočtu mzdových prostriedkov, poisteného a príspevku do poisťovní, rozpočtovania, účtovníctva, materiálno-technického zabezpečenia, automobilovej služby, správy nehnuteľného majetku, telekomunikácií, informatiky a bezpečnosti. Všetky hore uvedené služby majú poskytovať Klientské centrá, ktorých vytvorenie je súčasťou reformného programu ESO.

Klientske centrá sú otvárané priebežne po celom území Slovenska a sídlia prevažne v priestoroch okresných úradov, prípadne v obdobných proklientsky orientovaných priestoroch. Tým, že takmer všetky majú rovnako zadefinované úradné hodiny, sú verejnosti k dispozícii každý pracovný deň bez obednej prestávky, pre klientov sa stali prístupnejšie a otvorenejšie. V klientskych centrách si občania môžu vybaviť agendu okresného úradu, ako aj agendy špecializovaných úradov miestnej štátnej správy, ktoré boli v rámci racionalizácie miestnej štátnej správy zintegrované do jednotnej štruktúry.

Realizácia projektu s názvom Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov prispeje k dlhodobému a trvalému zlepšeniu poskytovaných služieb verejnej správy. Žiadateľ získa prehľad o miere spokojnosti klientov s poskytovaním služieb, zadefinuje jednotný systém metodického riadenia klientskych centier a identifikuje kritické miesta v poskytovaní svojich služieb verejnej správy. Na základe toho a s využitím synergie s inými národnými projektmi zameraných na zvyšovanie kvality služieb verejnej správy budú prijaté konkrétne nápravné opatrenia s cieľom zefektívnenia služieb verejnej správy. Synergie národných projektov žiadateľa sa prejavia vo vzájomnej previazanosti problematiky, keďže výstupy jedného projektu môžu predstavovať podnety pri realizácii iného projektu.  

Hlavným cieľom projektu s názvom Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov je zefektívnenie služieb poskytovaných verejnou správou prostredníctvom posilnenia inštitucionálnych kapacít verejnej správy a integrácie získanej spätnej väzby od jej klientov.

Hlavný cieľ projektu sa má dosiahnuť prostredníctvom troch parciálnych cieľov, ktorými sú:

1.      Rozšírenie služieb klientskych centier prostredníctvom inštitucionálneho rozvoja a partnerstiev KC
2.      Rozširovanie, meranie a monitoring siete klientskych centier k zvýšeniu efektivity poskytovaných služieb
3.      Zavedenie systému merania spokojnosti so službami verejnej správy

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Zefektívňovanie verejnej správy realizované za účelom reformy verejnej správy predstavuje zefektívnenie kvality fungovania a poskytovania služieb samospráv, prostredníctvom vytvorenia metodickej podpory a poradenstva, na základe skúseností na vybraných samosprávach. Účelom aktivity je inštitucionálny rozvoj a vytváranie účinných synergických vzťahov miestnych samospráv s klientskymi centrami MV SR. Postupné zefektívňovanie kvality samospráv na Slovensku prispeje k zlepšeniu výkonnosti verejnej správy, zaručí trvalé zlepšenie v poskytovaní verejných služieb a participáciu na dynamickom vývoji krajiny

2. Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier za účelom vytvorenia systému metodického riadenia a koordinácie KC zo strany žiadateľa prostredníctvom personálnych kapacít koordinátorov a metodikov, za účelom dobudovania a zefektívňovania siete KC.  Súčasťou aktivity je vytvorenie východiska na ich ďalší rozvoj, výmenu informácií a postupov, spoluprácu a skvalitňovanie nimi poskytovaných služieb, zabezpečenie metodického vedenia pre zamestnancov KC, potrebnú metodickú podporu pri výkone práce a pri riešení náročnejších situácií.

3. Rozširovanie siete klientskych centier a monitoring ich činnostisa vykonáva za účelom rozširovania siete klientskych centier v rôznom geografickom členení po Slovensku, ktoré zabezpečia poskytovanie dostupných, primeraných a kvalitných služieb zameraných na podporu inovácií vo VS. Cieľom je tiež monitorovanie KC, systematické zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie činností KC. Tým sa zabezpečí meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy.

4. Rozvoj ľudských zdrojov je realizovaný s cieľom zabezpečiť pre zamestnancov MV SR rozvoj osobnostných zručností, informovanosť o metodických postupoch a ich zaškolenie do praxe. Rozvoj ľudských zdrojov sa bude týkať personálnych kapacít žiadateľa participujúcich na poskytovaní služieb v KC. Účelom je podpora proklientsky orientovaného prístupu ku klientom, skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných služieb verejnej správy.

V prvej podaktivite s názvom Školenia mäkkých zručností je cieľom zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov na miestnej i regionálnej úrovni prostredníctvom vzdelávania zamestnancov poskytujúcich služby verejnej správy. Predmetné školenia ovplyvnia kompetenčný a kvalifikačný potenciál, osobný, ako aj profesionálny rast zamestnancov.

Cieľom druhej podaktivity s názvom Špecializovaný informačný seminár je zabezpečenie informovanosti KC a OÚ o aktualizácií metodík a postupov riadenia úradov a súčasne jednotne zaškoliť personál do novozavedených metodických postupov.

5. Meranie spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy je vykonávané pravidelným získavaním spätnej väzby od klientov pri využívaní služieb verejnej správy, ktorí bezprostredne prišli do kontaktu so službami poskytovanými verejnou správou a následnom návrhu nápravných opatrení. Cieľom navrhovanej aktivity je zavedenie systému na meranie spokojnosti do 79 lokalít poskytovateľov služieb verejnej správy (klientske centrá, okresné úrady a pod). Aktivita poslúži na identifikáciu slabých miest vo fungovaní VS získaných prostredníctvom občanov a zamestnancov OÚ. S prebiehajúcimi činnosťami aktivity bude súčasne realizovaná propagácia úradov VS. Účelom propagácie je osloviť a informačne zasiahnuť poberateľov i poskytovateľov služieb o procese zefektívňovania verejnej správy a zároveň ich zapojiť do procesov merania spokojnosti poskytovaných služieb.

VÝSTUPY PROJEKTU

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

Školenia mäkkých zručností:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS