Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám

 logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 15 569 139,72 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 18. 11. 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
  • Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Termín realizácie projektu: 9/2019 - 12/2023

Popis projektu

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a má synergiu s projektmi Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov, Podpora tranformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk a Optimalizácia procesov vo verejnej správe, pričom je samostatným projektom, ktorý je ďalším pilierom komplexného zabezpečenia reformy verejnej správy v súlade s cieľmi projektu popísanými nižšie.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú predovšetkým podpora transformácie výkonu miestnej štátnej správy v menej rozvinutých regiónoch. Dôraz je kladený na proklientsky orientovaný prístup pri poskytovaní verejných služieb občanovi a podnikateľským subjektom vo vybraných najmenej rozvinutých okresoch, kde momentálne chýba poskytovanie integrovaných služieb verejnej správy, prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ako aj zlepšenie a skvalitnenie poskytovania integrovaných proklientsky orientovaných služieb občanom, ktorí sa hlásia k príslušníkom národnostnej menšiny.

Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci štátnej správy, ktorí predstavujú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front–office pracoviskách, koordinátori pre regionálny rozvoj  a zamestnanci klientskych pracovísk, ktorí poskytujú proklientsky orientované služby v jazyku národnostných menšín).

Miestom realizácie sú menej rozvinuté regióny SR s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy a okres Prievidza v súvislosti s prebiehajúcim transformačným procesom regiónu Horná Nitra a ich pracoviská poskytujúce služby verejnej správy. 

Národný projekt Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám pozostáva z 2 hlavných aktivít. Obe aktivity, teda Aktivita 1 s názvom Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanom k verejným službám, ako aj Aktivita 2 s názvom Skvalitnenie poskytovania integrovaných proklietnsky orientovaných služieb občanom, ktorí sa hlásia k príslušníkom národnostnej menšiny, vychádzajú  z prioritnej osi Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS, špecifického cieľa Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS. Aktivity budú zabezpečené personálnymi kapacitami MV SR.

Implementácia aktivít projektu:

  • V roku 2020 bolo zriadené klientske centrum v Prievidzi, v rámci ktorého sú podporované administratívne kapacity potrebné na výkon agendy na úrovni „front office“ s dôrazom na proklientsky orientovaný prístup pri poskytovaní verejných služieb občanovi a podnikateľským subjektom. V roku 2022 bola nadobudnutá nehnuteľnosť pre zriadenie klientskeho centra v Spišskej Novej Vsi. Ďalšie informácie k poskytovaniu služieb KC PD: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=16
  • V nadväznosti na podporu implementácie špecifických služieb orientovaných na koordináciu aktivít súvisiacich s rozvojom územia najmenej rozvinutých okresov a okresu Prievidza v súvislosti s prebiehajúcim transformačným procesom regiónu Horná Nitra sú podporované administratívne kapacity („koordinátori pre regionálny rozvoj") v 16 klientskych centrách a 5 okresných úradoch.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj

Info o projekte na novom portáli OP EVS