Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Národný projekt Optimalizácia procesov vo verejnej správe

 

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 20 533 074,90 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 27. 2. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 23. 3. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 01/2016 - 12/2023

Popis projektu

Efektívne fungujúca verejná správa je jedným z faktorov podpory hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a predpokladom pre rozvoj a implementáciu politík, ktoré budujú dôveru, podporujú investície a udržateľný rozvoj. Aj napriek viacerým reformným snahám verejná správa na Slovensku nespĺňa požiadavky, ktoré na ňu kladie  21. storočie. Projekt Optimalizácia procesov vo VS vychádzala zo systematického prístupu, ktorého cieľom bolo znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podnikateľov využitím procesného riadenia prostredníctvom optimalizácie procesov na báze životných situácií.

Pri optimalizácii procesov Ministerstvo vnútra spolupracovalo s inštitúciami verejnej správy s cieľom jednotného prístupu k optimalizácii a podpory elektronickej výmeny informácii medzi inštitúciami verejnej správy. Uvedené prispelo k odstráneniu duplicít, zjednodušeniu administratívnych procedúr a sprehľadneniu výkonu procesov.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom optimalizácie procesov vytvoriť efektívne fungujúcu, proklientsky orientovanú VS v súlade s cieľmi OP EVS. Realizácia projektu má vplyv na občanov a právnické osoby ako klientov verejnej správy, a zároveň na samotných zamestnancov verejnej správy ako vykonávateľov procesov. Prínosom projektu je zvýšená transparentnosť verejnej správy a zlepšené vnímanie verejnej správy verejnosťou.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Vytvorenie biznis architektúry procesov VS vo väzbe na životné situácie za účelom definovania zoznamu a určenia hraníc životných situácií ako podnetov pre optimalizáciu procesov VS. Na základe zoznamu životných situácií, bude možné následne určiť previazanosť poskytovaných služieb VS na úrovni legislatívnych a inštitucionálnych väzieb a vymedziť prioritné oblasti architektúry poskytovania služieb VS.

2. Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS pre zabezpečenie jednotného postupu optimalizácie procesov VS, ktorá bude slúžiť ako štandard pre realizáciu optimalizácie procesov vo verejnej správe s cieľom zjednotiť postup prác prostredníctvom nastavenia metód, nástrojov a postupov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov.

3. Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy je vykonávaná so zámerom zistenia súčasného stavu procesov, kompetencií a systému riadenia inštitúcií VS, ktoré sú zainteresovanými stranami v riešení životných situácií definovanými v prvej aktivite projektu. Výsledkom tejto analýzy bude zoznam optimalizačných príležitostí, ktorý bude slúžiť ako základný podklad pre následnú aktivitu.

4. Dizajn a implementácia inovovaných procesov pre naplnenie optimalizačných príležitostí stanovených v predošlej fáze projektu vrátane identifikovania najlepšej praxe, ktorá predstavuje zdroj znalostnej databázy slúžiacej pre definovanie dizajnu budúceho stavu výkonu procesov VS.

5. Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov sa realizuje za účelom zabezpečenia priebežnej aktualizácie a zlepšovania procesného modelu. Vlastníci procesov majú k dispozícii výkonnostné ukazovatele vypovedajúce o účinnosti a efektívnosti procesov na základe ktorých definujú nové návrhy pre optimalizáciu výkonu procesov VS, ktoré umožnia efektívne riešenie životných situácií.

6. Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení sa vykonáva za účelom zapojenia odborných zamestnancov a garantov procesov do vzdelávania v rámci celkového konceptu procesného riadenia.

7. Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - je realizované za účelom zapojenia zamestnancov, resp. referentov do vzdelávania pri zavádzaní inovovaných foriem práce.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Aktivita č. 2

Aktivity č. 3, 4

Aktivita č. 5

Aktivita č. 7

 Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj

Info o projekte na novom portáli OP EVS