Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Aktivity

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Charakteristika jednotlivých čiastkových aktivít projektu

Analýza a návrh riešenia

 •  Procesný model IS RFO
 • Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO
 • Funkčný a technický návrh IS RFO
 • Návrh Integračného konceptu
 • Procesný model pre integračnú platformu
 • Bezpečnostný projekt IS RFO
 • Vyhotovenie Implementačného plánu
 • Vyhotovenie dokumentácie o aplikačnom programovom vybavení IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch

Legislatívna analýza, návrh zmien

        Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien

Implementácia a testovanie prototypu

 • Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia (Etapa 1)
 • Vyhotovenie aplikačného programového vybavenia IS RFO (Etapa 1)
 • Implementácia prototypu integračnej platformy
 • Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry
 • Vyhotovenie aplikačného programového vybavenia IS RFO (Etapa 2)
 • Interné testovanie aplikačného programového vybavenia IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom

Implementácia a testovanie

 • Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia (Etapa 2), inštalácia technologického riešenia dodaného v etape 1 a 2 vrátane integračnej platformy
 • Vyhotovenie aplikačného programového vybavenia IS RFO (Etapa 1)
 • Vyhotovenie aplikačného programového vybavenia IS RFO (Etapa 2)
 • Vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov pre účely migrácie údajovej základne IS RFO (Etapa 1)
 • Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy
 • Vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov pre účely migrácie údajovej základne IS RFO (Etapa 2)
 • Dodanie aplikačného programového vybavenia IS RFO, podporných prostriedkov a konverzných programov a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia aplikačného programového vybavenia IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku objednávateľa
 • Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (identifikátor fyzických osôb, register adries, elektronický systém matrík, register obyvateľov - REGOB)
 • Integračné testovanie integračnej platformy
 • Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa
 • Testovanie aplikačného programového vybavenia IS RFO

Roll-out, migrácia a stabilizácia

 • Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO
 • Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením
 • Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia aplikačného programového vybavenia IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku
 • Nasadenie integračnej platformy do rutinnej prevádzky; inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému
 • Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii aplikačného programového vybavenia IS RFO

 Harmonogram

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Hlavné aktivity

Analýza a návrh riešenia

03/2010

03/2012

Legislatívna analýza, návrh zmien

05/2010

05/2011

Implementácia a testovanie prototypu

03/2010

03/2012

Implementácia a testovanie

06/2010

07/2014

Roll-out, migrácia a stabilizácia

04/2012

07/2014

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

03/2010

07/2014

Publicita a informovanosť

03/2010

07/2014

Vyberte si súbor informácií o projekte: