Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Životné situácie

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Register fyzických osôb bude zdrojom platných údajov, na základe ktorých možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a relačné vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Informačný systém registra fyzických osôb bude pokrývať centrálnu správu registra, poskytovanie informačných služieb a administratívno-správne činnosti zdrojových agend. Súčinnosť Informačného systému Registra fyzických osôb sa predpokladá najmä pri nasledovných životných situáciách občanov:

 • Vydanie / strata / odcudzenie občianskeho preukazu a cestovných dokladov

  IS RFO bude obsahovať aktualizované informácie o vydaných občianskych preukazoch a cestovných dokladoch ako aj údaje o ich strate a odcudzení, čo umožní každému oprávnenému subjektu verejnej správy overiť si jednoducho pravosť predloženého dokladu
 • Zmena administratívnych údajov o osobe (rozvod, právna spôsobilosť, zákaz pobytu, vyhlásenie manželstva za neplatné / vyhlásenie občana za mŕtveho)

  pri zmene administratívnych údajov, ktoré podliehajú zákonnej evidencii pri každej dotknutej osobe, nebudú vyžadované potvrdenia / osvedčenia o predmetnej životnej situácii z matriky, nakoľko tieto údaje budú priamo prostredníctvom matriky zaznamenané do IS RF
 • Nadobudnutie a strata štátneho občianstva, zneplatnenie vydaných osvedčení o štátnom občianstve SR / prepustenie zo štátneho zväzku SR

  IS RFO bude evidovať nových občanov SR a údaje o strate štátneho občianstva a prepustení zo štátneho zväzku SR, čo umožní každému oprávnenému subjektu verejnej správy overiť si štátnu príslušnosť, resp. status každej osoby z hľadiska štátneho občianstva SR
 • Povolenie na pobyt cudzincov

  IS RFO bude obsahovať aktualizované údaje o povolení na pobyt cudzincov, čo umožní každému oprávnenému subjektu verejnej správy overiť si aktuálny status cudzincov
 • Udelenie azylu

  IS RFO bude obsahovať aktualizované informácie o udelení azylu, čo umožní každému oprávnenému subjektu verejnej správy overiť si aktuálny status cudzincov
 • Matričná udalosť (narodenie, sobáš, úmrtie)

  riešenie životných situácií, ktoré vyžaduje súčinnosť viacerých obecných úradov a tým pádom predkladanie rodných listov / sobášnych listov / úmrtných listov vydaných inou matrikou, príp. opakované predkladanie rodných listov / sobášnych listov / úmrtných listov vydaných jednou a tou istou matrikou, bude po spustení funkčného IS RFO prebiehať bez potreby predkladania týchto dokumentov, pretože všetky údaje bude dostupné pre všetky obce poverené vedením matrík vo verifikovanej a aktualizovanej podobe
 • Prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte, potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

  pri prihlásení na trvalý pobyt sa odbúra táto povinnosť u novonarodeného dieťaťa, pretože prepojenosť všetkých potrebných informácií v jednom centrálnom registri umožní novonarodené dieťa automaticky prihlásiť na trvalý pobyt na základe zápisu narodenia dieťaťa na matrike a trvalého pobytu matky dieťaťa

  IS RFO umožní zrušiť potvrdenia o trvalom / prechodnom pobyte, pretože každý oprávnený subjekt verejnej správy bude mať možnosť jednoducho si overiť deklarovaný trvalý či prechodný pobyt
 • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

  IS RFO vytvorí priestor pre vydávanie voličských a hlasovacích preukazov v inej ako papierovej forme, napr. formou jedinečného identifikačného čísla

  IS RFO umožní obciam mať k dispozícii aktuálne voličské a hlasovacie zoznamy v krátkom časovom intervale pred samotným začiatkom volieb či hlasovania, čo bude znamenať prínos pre ľudí, ktorý menili v rozhodujúcom období trvalý pobyt a súčasný spôsob riešenia tejto situácie často znemožňoval uplatniť si svoje právo garantované ústavou
 • Rozhodnutie súdu o rozvode / zmene právnej spôsobilosti / zákaze pobytu / vyhlásení manželstva za neplatné / vyhlásení občana za mŕtveho

  dotknutá fyzická osoba už nebude musieť osobne riešiť na matrike zaznamenanie týchto životných situácií, pretože tieto údaje spracuje samotná matrika do IS RFO na základe relevantných informácií a podkladov doručených príslušným súdom

  zmena týchto údajov vedie k vzniku ďalších životných situácií (nové doklady pri zmene priezviska, záznam v občianskom preukaze a pod.), ktoré už bude môcť dotknutá osoba riešiť bez potvrdenia / osvedčenia z matriky, keďže údaje v IS RFO budú akceptovaným relevantným podkladom pre ich riešenie
 • Zmena adresy po zmene názvu obce, ulice, alebo jej číslovania

  matrika na základe rozhodnutia MV SR (názov obce) alebo obecného zastupiteľstva (zmena ulice, číslovania) zmení predmetné údaje v IS RFO bez nutnosti osobnej návštevy dotknutých fyzických osôb

Vyberte si súbor informácií o projekte: