Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 12 851 419,00 eura
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 2. 8.2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 17. 8. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

 • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 • Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 04/2017 - 03/2021

Popis projektu

Národný projekt s názvom Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy je svojím obsahom zameraný na dosahovanie kľúčového prvku programu súčasnej reformy verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zameriava na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu je posilnenie resp. zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS), kde už v súčasnosti určitá forma analytických útvarov existuje, resp. vybudovanie analytických útvarov na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Tento hlavný cieľ je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, preto je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ÚOŠS, ktoré sú zodpovedné za uvedené činnosti.

Cieľom je taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.

Aby boli strategické a koncepčné materiály a následne rozhodnutia kvalitné, je nevyhnutnosťou vychádzať z kvalitne pripravených analytických podkladov a dát. Preto treba cielenejšie využívať analytické kapacity, systematickejšie využívať informácie či zlepšiť koordináciu ich zhromažďovania od vlády naprieč príslušnými ministerstvami. Výsledkom projektu tak bude kvalitnejšie spravovanie vecí verejných vďaka plne fungujúcim odborným analytickým útvarom, ktoré pomôžu politikom robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach a analýzach. Cez operačný program Efektívna verejná správa sa tak priamo podporí vznik nových pracovných miest pre analytikov na ministerstvách.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Vytvorenie metodiky pre systém nastavenia práce a pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických útvarov  je realizované za účelom vytvorenia jednotnej metodiky, jednotného systému riadenia na základe požiadaviek na posilnenie/vytvorenie analytických útvarov a ich analytických kapacít, ktoré vyplynuli z akčného plánu Koncepcie budovania analytických a metodických kapacít verejnej správy. Toto zahŕňa hlavne metodiku výberového procesu, požiadavky na zamestnancov a zjednotenie činností týchto útvarov. V neposlednom kroku je nevyhnutné nastavenie hodnotenia práce, nastavenie reportingu, procesov a systému zadávania úloh.

2. Posilnenie existujúcich analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené  

3. Vytvorenie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary nemajú zriadené 

4. Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánov štátnej správy zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA)

Aktivity č. 2 až 4 sú realizované na základe stanovenej metodiky a požiadaviek v aktivite č. 1. Obsadzovanie jednotlivých pozícií bude v súlade so stanovenými metodikami v zmysle koordinačného mechanizmu. Výberový proces, zavedenie a riadenie analytických kapacít je však na zodpovednosti jednotlivých ÚOŠS, na základe optimalizačných návrhov z predchádzajúcich aktivít.

5. Odborné a interaktívne semináre/workshopy pre prenos informácií  – sú realizované na základe potreby prehlbovania a zjednocovania kvalifikácie analytických zamestnancov na analytických útvaroch vybraných ÚOŠS. Táto aktivita bude začatá po zabezpečení analytických zamestnancov na posilnených/novovytvorených analytických útvaroch.

Spolupracujúcimi subjektmi – partnermi prijímateľa sú:

 • Ministerstvo financií SR (Inštitút finančnej politiky),
 • Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (Inštitút vzdelávacej politiky),
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (Inštitút sociálnej politiky),
 • Ministerstvo životného prostredia SR (Inštitút environmentálnej politiky),
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Odbor stratégie a rozvoja),
 • Ministerstvo zdravotníctva SR (Inštitút zdravotnej politiky),
 • Ministerstvo kultúry SR (Inštitút kultúrnej politiky),
 • Ministerstvo obrany SR (Analytický útvar),
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Inštitút pôdohospodárskej politiky),
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
 • Ministerstvo hospodárstva SR (Centrum pre hospodárske otázky),
 • Úrad vlády SR (Inštitút pre stratégie a analýzy),
 • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Riadiaci výbor pre AÚ 04.10.2018 (ZIP, 663 kB)

Riadiaci výbor pre AÚ 14.12.2018 (ZIP, 747 kB)

Riadiaci výbor pre AÚ 03.06.2019 (PDF, 379 kB)

Riadiaci výbor pre AÚ 11.09.2019 (ZIP, 575 kB)

Seminár 28.03.2019

Odborno-metodická komisia pre AÚ 03.10.2019 (ZIP, 681 kB)

Riadiaci výbor pre AÚ 29.10.2019 (ZIP, 701 kB)

Seminár 6.11.2019

Odborno-metodická komisia pre AÚ 03.03.2020 (ZIP, 849 kB)

Riadiaci výbor pre  AÚ 03.03.2020-06.03.2020 (ZIP, 1 MB)

Odborno-metodická komisia pre AÚ 27. 5. 2020 (ZIP, 5 MB)

Odborno-metodická komisia pre AÚ 17.-21.8.2020 (ZIP, 1 MB)

Riadiaci výbor pre AÚ 23. 09. 2020 (PDF, 741 kB)

Odborno-metodická komisia pre AÚ 02.12.2020  (7Z, 5 MB)

Riadiaci výbor pre AÚ 25.02.2021 (ZIP, 976 kB)

Seminár 18-19.03.2021 - Online festival analytických jednotiek 

Riadiaci výbor pre AÚ 06.05.2021  (PDF, 739 kB)

Odborno-metodická komisia pre AÚ 13.05.2021 (ZIP, 1 MB)

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené v časti verejná správa TU.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS