Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Odbor plánovania a koncepcií

riaditeľka: plk. Ing. Anna Floro

Odbor plánovania a koncepcií Prezídia HaZZ

a)   prostredníctvom oddelenia koncepcií a rozvojových projektov najmä:       

1. koordinuje organizačné jednotky zboru v oblasti rozpočtovej a finančnej politiky za komoditnú skupinu;
2. spolupracuje v súlade s pokynmi ministerstva pri vypracúvaní návrhu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za zbor na príslušný rozpočtový rok a ďalšie roky a pri využívaní finančných prostriedkov z európskych fondov alebo iných grantových programov;
3. vypracúva analýzy finančného a materiálno-technického zabezpečenia zboru potrebné na rozhodovacie procesy prezídia;
4. navrhuje a posudzuje ciele, zámery, merateľné ukazovatele podprogramov/prvkov vo svojej gescii; 
5. vypracúva vyhodnotenie plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov za podprogramy/prvky vo svojej gescii;
6. navrhuje a rozpracúva priority zabezpečenia úloh v rámci finančných limitov určených správcom rozpočtovej kapitoly ministerstva; navrhuje projekt na základe priorít ministerstva; 
7. podieľa sa na spracúvaní koncepčných zámerov rozvoja ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska financovania a materiálno-technického zabezpečenia organizačných jednotiek zboru, hospodárenie s pridelenými rozpočtovými a mimorozpočtovými prostriedkami v podmienkach zboru;
8. podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi a vypracúva vyčíslenie ekonomických dopadov; podieľa sa na vypracúvaní pripomienok k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov;
9. vypracúva a predkladá návrhy na rozdelenie finančných prostriedkov z osobitného účtu získaných z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel;
10. zabezpečuje úlohy vo vzťahu k poskytovaniu dotácií v pôsobnosti ministerstva za oblasť ochrany života a zdravia fyzických osôb a ochrany majetku fyzických osôb a právnických osôb pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach a predkladá ich na zúčtovanie ministerstvu; 
11. vypracúva podklady a koordinuje finančné zabezpečenie  na základe dohody o spolupráci pri zabezpečovaní špeciálnej prípravy príslušníkov; 
12. vykonáva evidenciu a likvidáciu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad za prezídium;
13. vystavuje žiadanky, schvaľovacie doložky k faktúram a vykonáva základnú finančnú kontrolu pri dodaní tovarov a služieb za prezídium;
14. zabezpečuje úlohy a činnosti súvisiace s prevádzkovou zálohou pre prezídium (evidencia, zúčtovanie finančných prostriedkov – reprezentačné výdavky prezídia);
15. vykonáva evidenciu a likvidáciu stravných poukážok pre prezídium;
16. zabezpečuje synchronizáciu finančných tokov s ohľadom na plynulý priebeh projektov financovaných z nástrojov zahraničnej pomoci realizovaných v pôsobnosti zboru; 
17. zabezpečuje organizovanie rokovania škodovej a náhradovej komisie prezídia a administratívne zabezpečuje výsledky jej rokovaní;
18. podieľa sa na spracúvaní podkladov súvisiace s refundáciou nákladov za ochraňovanie štátu na úseku mobilizačných rezerv;
19. plní úlohy spojené s prípravou projektových zámerov, projektovej dokumentácie, žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a samotného projektového riadenia na úrovni prezídia;
20. zabezpečuje komplexnú implementáciu projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu podľa pravidiel stanovených Systémom riadenia európskych štrukturálnych a  investičných fondov a  platnou programovou dokumentáciou;
21. zabezpečuje koordináciu a  implementáciu investícií z Plánu obnovy a odolnosti, za ktorých realizáciu je zodpovedný zbor;
22. zabezpečuje finančné zúčtovanie výdavkov vynaložených v súvislosti s realizovanými projektmi, prípravu, zostavenie a predkladanie žiadostí o platbu;
23. zabezpečuje monitorovanie realizovaných projektov počas doby ich realizácie, ako aj počas doby ich udržateľnosti;
24. koordinuje a kontroluje plnenie podmienok povinnej publicity realizovaných projektov;
25. poskytuje súčinnosť kontrolným, certifikačným a auditným orgánom a iným kontrolným autoritám;
26. spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi ministerstva a prezídia pri príprave, realizácii, zúčtovaní a pri monitorovaní projektov;
27. vypracúva hodnotenie plnenia cieľov, zámerov a merateľných ukazovateľov za podprogramy/prvky vo svojej gescii;
28. podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s dlhodobým rozvojom organizácie a oblasti ochrany pred požiarmi.

b)   prostredníctvom oddelenia plánovania a logistického zabezpečenia najmä:       

1. spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi ministerstva pri obstarávaní tovarov, prác  a služieb pre zbor;
2. vypracúva a predkladá požiadavky na verejné obstarávanie za komoditnú skupinu, vymedzuje predmet zákazky a  jej  predpokladanú hodnotu; navrhuje kritéria a počty vypracúva  test dostupnosti, 
3. predkladá požiadavky do  plánu verejného obstarávania ministerstvu a aktualizuje tento plán za komoditnú skupinu a za nezaradené komodity pre potreby zboru;
4. zabezpečuje sledovanie plnenia rámcových dohôd za komoditnú skupinu;
5. vypracúva referencie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác za komoditnú skupinu;
6.  vypracúva podklady pre založenie kontraktov, zakladá kontrakty pre rámcové dohody,  zmluvy, zákazky s nízkou hodnotou, eviduje a sleduje kontrakty; 
7. plní úlohu komoditného centra pre komoditnú skupinu pri zabezpečovaní správy majetku štátu a jej výkon, pripravuje návrhy prebytočnosti, dočasnej prebytočnosti a  neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku a jeho likvidácie, o ktorých vedúci komoditného centra rozhoduje,
8. vykonáva inventarizáciu majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov za nákladové  stredisko prezídium; 
9. zabezpečuje úlohu hospodára nákladového strediska za prezídium; 
10. vyhodnocuje a vykonáva inventarizáciu dlhodobého majetku účtovne evidovaného, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ako komoditné centrum za komoditnú skupinu;  
11.  vypracúva podklady pre riadenie logistických procesov  pri obstarávaní komoditnej skupiny a zodpovedá za evidenciu majetku komoditnej skupiny;
12. zabezpečuje proces s nakladaním prebytočného majetku, neupotrebiteľného majetku a dočasne prebytočného majetku  štátu z komoditnej skupiny a dohliada na prerozdelenie v súlade s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov zboru a dobrovoľných hasičských zborov obcí na území Slovenskej republiky;  
13. vydáva vecné vymedzenie komoditnej skupiny, jej vnútorné členenie, prideľuje interné čísla a kmeňové záznamy materiálov, kmeňové záznamy služieb; aktualizuje číselník interných čísiel a systemizáciu komodity; 
14. vypracúva návrhy interných predpisov v oblasti vystrojenia príslušníkov rovnošatami a ich súčasťami;
15. vypracúva  analýzy a podklady pre riadenie logistických procesov pri obstarávaní  súčastí príslušníkov; 
16. vykonáva funkciu gestora naturálnych náležitosti pre príslušníkov;
17. rieši incidenty ako kľúčový užívateľ pre nákupný portál v oblasti správy žiadaniek príslušníkov a  prideľuje oprávnenia na prácu v podsystéme naturálne náležitosti príslušníkov, mesačne schvaľuje a polročne navyšuje kontá príslušníkov podľa personálnych oblastí a čiastkových personálnych oblastí;
18. vypracúva metodiky na prácu v objednávkovom portáli naturálne náležitosti pre príslušníkov a v oblasti ich zaraďovania do noriem, vykonáva úpravu noriem a s nimi súvisiacich nárokov v SAP-e v podsystéme naturálne náležitosti príslušníkov;
19.  zabezpečuje spracovanie žiadaniek v objednávkovom portáli naturálnych náležitostí za prezídium;
20. vedie sklad naturálnych náležitostí pre prezídium;
21. vedie evidenciu prevádzky služobných cestných vozidiel v užívaní prezídia, zabezpečuje ich technickú kontrolu a servis a sleduje efektívnosť a hospodárnosť ich prevádzky;
22. zabezpečuje evidenciu a vybavovanie žiadostí o  pridelenie TEČ na vozidlá dobrovoľných hasičských zborov obcí, žiadostí o zapísanie vozidiel dobrovoľných hasičských zborov obcí do osobitnej evidencie služobných motorových vozidiel ministerstva a žiadostí o ich vyradenie; 23. vypracúva a vedie evidenciu žiadostí obcí o pridelenie hasičskej techniky  a materiálu.