Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Tlačová Beseda

31. 01. 2023

Tlačová beseda

Dňa 31. januára  2023 sa v priestoroch Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici uskutočnila tlačová beseda KR HaZZ v  Banskej Bystrici  za účasti riaditeľa KR HaZZ v Banskej Bystrici plukovníka Dušana Hancka,  vedúceho oddelenia operačného riadenia a IZS KR HaZZ v Banskej Bystrici  podplukovníka Jána Tomaľu a vedúceho oddelenia požiarnej prevencie KR HaZZ v Banskej Bystrici nadporučíka Jakuba Bebeja. Tlačová beseda bola zameraná najmä na vyhodnotenie zásahovej činnosti, požiarovosti a výkonu Štátneho požiarneho dozoru za rok 2022 v podmienkach Banskobystrického kraja.

Riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Hancko na úvod informoval o požiarovosti:

V roku 2022 vzniklo na území Banskobystrického kraja 1 614 požiarov evidovaných v štatistike požiarovosti s priamou škodou 7 203 870 €, pri ktorých boli 4 osoby usmrtené  a 17 osôb zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021 vzniklo na území Banskobystrického kraja v roku  2022 o 651 požiarov viac, čím došlo k zvýšeniu priamych škôd spôsobených požiarmi a to o 3 142 285 €. Počet osôb usmrtených pri požiaroch v roku 2022 klesol v porovnaní s rokom 2021 o 5 osôb a počet zranených pri požiaroch klesol o 6 osôb.    

Zo štatistických údajov o požiarovosti v Banskobystrickom kraji za rok 2022 vyplýva, že priemerne denne vznikli viac ako 4 požiare s priamou priemernou škodou 4 463 € na požiar. Štatisticky najviac požiarov vzniklo v sobotu a v čase medzi 14:00 a 15:00 hod.“

1

Prehľad požiarov v roku 2022  po okresoch Banskobystrického kraja
„Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov vzniklo v okresoch Rimavská Sobota 262 prípadov (priame škody sú 238 895 €), Lučenec - 201 prípadov (priame škody sú 686 410 €) a  Detva - 150 prípadov (priame škody 474 545 €). Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v okresoch Žarnovica (prípadov 52) a Banská Štiavnica (prípadov 71).“

2

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru:

Tromi najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2022 boli vypaľovanie trávy a suchých porastov (398 prípadov),  spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok (116 prípadov) a  vyhorenie sadzí v komíne (91 prípadov). Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 149 požiarov.“ 

3

Požiare s najväčšou škodou

„Výšku celkovej priamej škody v roku 2022 ovplyvnili požiare, kde škoda presiahla výšku 100 000 €, ktorých bolo dvanásť. Najvyššiu škodu spôsobil požiar výrobnej budovy , ktorý vznikol dňa 06.10.2022 v Banskej Bystrici, pri ktorom bola škoda vyčíslená na 2 367 100€. Ďalším požiarom s vysokou škodou bo požiar rodinného domu s garážou, ktorý vznikol 23.03.2022 v Banskej Bystrici a priama škoda bola vyčíslená na 302 000 €. Tretia najvyššia škoda vznikla taktiež pri požiari rodinného domu, ktorý vznikol dňa 16.06.2022 v meste Lučenec. Priama škoda bola vyčíslená na 250 000 €.“

4

Požiare v prírodnom prostredí

„Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli  v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie v tomto odvetví evidujeme 1 206 požiarov, čo predstavuje 74,72 % z celkového počtu požiarov. Z toho bolo 62 prípadov požiarov lesa s priamou škodou 116 495€, 31 požiarov poľnohospodárskych plôch a produktov so škodou 201 730€, 148 požiarov skládok odpadov a odpadkov so škodou 19 805€ a 862 prípadov v ostatnom prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla škoda vo výške 414 305€ a boli zranené 2 osoby.“

Vedúci oddelenia požiarnej prevencie npor. JUDr. Jakub Bebej informoval o výkone štátneho požiarneho dozoru v Banskobystrickom kraji v roku 2022:

Výkon štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) v rámci Banskobystrického kraja v roku 2022 zabezpečovalo 32 príslušníkov zaradených na Krajskom riaditeľstve v Banskej Bystrici a na 8 okresných riaditeľstvách HaZZ.Výkon ŠPD
predstavuje najmä:

-         Výkon protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch,

-         Posudzovanie projektovej dokumentácie – riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb a účasť na kolaudačných konaniach stavieb.

Výkon ŠPD bol aj v roku 2022 ovplyvnený pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2, s čím súviseli obmedzujúce opatrenia. Jedným z nich bolo aj pozastavenie výkonu protipožiarnych kontrol na obdobie mesiacov január až marec. 

V roku 2022 príslušníci v rámci Banskobystrického kraja vykonali 944 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili celkom 2900 požiarnych nedostatkov. Oslabenie vplyvu „Covid-opatrení“ je pozorovateľné na počte vykonaných protipožiarnych´kontrol, kde napríklad za prvý polrok roku 2019 príslušníci v našom kraji vykonali 321 protipožiarnych kontrol, v prvom polroku roku 2020 iba 254 protipožiarnych kontrol a za celý rok 2021 574 protipožiarnych kontrol, čo bolo o 370 kontrol menej, ako sa podarilo aj napriek pandemickým opatreniam uskutočniť za rok 2022.

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa posudzuje celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v subjekte, pričom týchto kontrol bolo v roku 2022 vykonaných 240.

Druhú veľkú skupinu kontrol tvorili tematické protipožiarne kontroly, ktoré sa zameriavajú na vybrané oblasti z hľadiska dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V prvom roku 2022 bolo vykonaných 355 takýchto kontrol. Tematické protipožiarne kontroly boli zamerané najmä na nasledovné oblasti:

-         únikové cesty a únikové východy - trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie a dvere na únikových cestách

-         prevádzkovanie požiarnych (prenosné hasiace prístroje, vnútorné hydranty, zdroje vody na hasenie...) a požiarnotechnických zariadení (elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia),

-         manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie (tuhé horľavé látky, horľavé kvapaliny, horľavé plyny),

-         prevádzkovanie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov,

-         dodržiavanie povinností vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesných pozemkov

Následných protipožiarnych kontrol bolo vykonaných 349. Zo zistenýchnedostatkov patria medzi najčastejšie sa opakujúce nasledovné nedostatky:

  •    Organizačnénedostatky:

  -         nevedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s predpísanými požiadavkami a skutočným stavom veci, jej neumiestňovanie na určených miestach, nedostatočná aktualizácia a uchovávanie na dostupnom mieste,

  -         nevykonávanie cvičného požiarneho poplachu v objektoch, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb raz za 12 mesiacov

  -         nevykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracovísk v stanovenej perióde raz za 12 mesiacov

  -         nezabezpečenie, aby sa v prípade zmeny užívania časti stavby riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

  -         nezabezpečenie vykonávania  preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených lehotách,

  •   Technické nedostatky:

  -         neinštalovanie vhodného druhu požiarnych zariadení, nezabezpečovanie ich akcieschopnosti a pravidelnej kontroly i údržby

  -         absentujúce, alebo nesprávne značenie únikových ciest a únikových východov

  -         uskladňovanie horľavého materiálu v únikových cestách (nábytok, dvere, krabice a pod.)

  -         zamedzený prístup k požiarnym zariadeniam

  -         neoznačenie stanovíšť prenosných hasiacich prístrojov a ďalších požiarnych zariadení

  -         nedodržanie podmienok ochrany pred požiarmi pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami

  -         nezabezpečenie trvalej voľnosti únikových ciest a východov.

 Osobitná pozornosť pri výkone kontrolnej činnosti bola venovaná lôžkovým častiam nemocníc a zdravotníckych zariadení, kde výkon ŠPD prebiehal predovšetkým v druhej polovici roka 2022, z dôvodu dodržiavania interných predpisov HaZZ a vývoja pandemickej situácie. Tieto kontroly boli vedené ako komplexné, to znamená, že sa posudzoval celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v jednotlivých subjektoch. Pri kontrolách vykonaných v rámci hlavného zamerania bolo zistených celkom 237 požiarnych nedostatkov, pričom väčšina z nich mala organizačný charakter.

Druhou skupinou činností v rámci štátneho požiarneho dozoru je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a účasť na kolaudačných konaniach týchto stavieb. V roku 2022 bolo posúdených 2268 projektových dokumentácií stavieb a príslušníci sa zúčastnili na 541 kolaudáciách stavieb.

Za rok 2022 krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvá HaZZ pristúpili v 35 prípadoch k uloženiu sankcie za neplnenie si zákonných povinností a výskyt závažných nedostatkov na úseku ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch. Celková výška uložených sankcií predstavuje  35 500 EUR.

Za neplnenie, resp. porušenie povinností fyzických osôb (občanov) museli okresné riaditeľstvá HaZZ riešiť 13 prípadov v priestupkovom konaní, kedy uložili spolu pokuty za 560 EUR a v blokovom konaní bolo vyriešených 193 prípadov s celkovou sumou 4095 EUR.  

V súvislosti s vysokým výskytom požiarov v období mesiaca marec je potrebné poukázať na absolútne ignorovanie zákazov vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, ktoré sú v zmysle aktuálne platnej legislatívy zakázané pre všetky subjekty bez ohľadu na aktuálny klimatický stav. V čase vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spoločenská nebezpečnosť takéhoto konania ešte narastá. Príslušné správne orgány môžu za porušenia týchto povinností ukladať sankcie až do výšky 16 596 eur PO a FO-P, a do 331 eur FO. O ignorovaní predmetných zákazov verejnosťou treba hovoriť z toho dôvodu, že vzdelávania a informovanie verejnosti v tomto smere je podstatnou súčasťou balíka preventívnych opatrení na zníženie požiarovosti vykonávaných obcami, OR HaZZ a každoročne koordinovanými z úrovne KR HaZZ BB, a to aj za využitia masovokomunikačných prostriedkov. V priebehu roka 2023 bude dochádzať k dôslednejšiemu dodržiavaniu povinností zo strany orgánov HaZZ so snahou o využitie súčinnosti orgánov PZ.“

Vedúci oddelenia operačného riadenia a IZS pplk. Ing. Ján Tomaľa  informoval prítomných o počte výjazdov v roku 2022:

„Hasičské jednotky okresných riaditeľstiev HaZZ v Banskobystrickom kraji a Výcvikového centra HaZZ Lešť (HS Pliešovce) vykonali spolu v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 celkovo 5 106 výjazdov k udalostiam, z toho k požiarom 2 014 výjazdov(v roku 2021 -1163, čo je nárast o 851 výjazdov), k technickej pomoci 1 599 výjazdov(v roku 2021-2019výjazdov), 1 097 výjazdov k dopravným nehodám(v roku 2021-1111výjazdov) a 107 výjazdov k nebezpečným látkam(v roku 2021 – 167 výjazdov). Najväčší počet výjazdov k udalostiam v Banskobystrickom kraji vykonali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (1048), najmenej výjazdov v roku 2022 evidujeme v OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (694). Z hľadiska počtu výjazdov hasičských staníc najčastejšie zasahovali príslušníci HS Banská Bystrica (730), a najmenej HS Závadka nad Hronom(100).“

10

„Dobrovoľné hasičské zbory obcí Banskobystrického kraja vykonali v roku 2022 výjazdy k 963 udalostiam. Najviac výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí k požiarom - 690 výjazdov (najväčší počet výjazdov evidujeme v mesiaci marec 245 udalostí a v mesiaci júl 134 udalostí). Pri výjazdoch k technickým zásahom dobrovoľné hasičské zbory obcí vykonali 213 výjazdov. Najväčší počet výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí v okrese Brezno (139) a najmenej výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí z okresu Žarnovica (18).“

11

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

Fotogalérie