Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Tlačová beseda 1. polrok 2023

07. 08. 2023

Tlačová beseda

Dňa 25. júla  2023 sa v priestoroch Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici uskutočnila tlačová beseda KR HaZZ v  Banskej Bystrici  za účasti riaditeľa KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušana Hancka,  vedúceho oddelenia operačného riadenia a IZS KR HaZZ v Banskej Bystrici  pplk. Ing. Jána Tomaľu,  vedúceho oddelenia požiarnej prevencie KR HaZZ v Banskej Bystrici npor. JUDr. Jakuba Bebeja a vedúceho oddelenia operatívno-technického KR HaZZ v Banskej Bystrici pplk. Ing. Pavla Dubaja. Tlačová beseda bola zameraná  na vyhodnotenie zásahovej činnosti, požiarovosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru za 1. polrok 2023 v podmienkach Banskobystrického kraja.

         V úvode tlačovej besedy vedúci oddelenia požiarnej prevencie npor. JUDr. Jakub Bebej informoval o výkone ŠPD v Banskobystrickom kraji v prvom polroku 2023: „Výkon štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) v rámci Banskobystrického kraja v prvom polroku 2023 zabezpečovalo 34 príslušníkov zaradených na Krajskom riaditeľstve v Banskej Bystrici a na 8 okresných riaditeľstvách HaZZ.

Výkon ŠPD sa realizoval najmä:

-          výkonom protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch,

-          posudzovaním projektovej dokumentácie – riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb a účasťou na kolaudačných konaniach stavieb.

Výkon ŠPD v prvom polroku po prvýkrát od roku 2019 nebol ovplyvnený žiadnymi obmedzujúcimi opatreniami v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeným  koronavírusom SARS-CoV-2.

V prvom polroku 2023 príslušníci v rámci Banskobystrického kraja vykonali 541 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili celkom 1651 požiarnych nedostatkov. Absencia obmedzujúcich opatrení pri výkone ŠPD je pozorovateľná na počte vykonaných protipožiarnych kontrol, kde napríklad za prvý polrok roku 2019 príslušníci v našom kraji vykonali 321 protipožiarnych kontrol, v prvom polroku roku 2020 iba 254 protipožiarnych kontrol, za celý rok 2021 574 protipožiarnych kontrol (najhorší rok z pohľadu protipandemických opatrení) a za prvý polrok 2022 419 protipožiarnych kontrol. Už v prvom polroku aktuálneho roka tak bol vykonaný takmer rovnaký počet protipožiarnych kontrol, ako za celý rok 2021.

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa posudzuje celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v subjekte, pričom týchto kontrol bolo v polroku 2023 vykonaných 186.

Druhú veľkú skupinu kontrol tvorili tematické protipožiarne kontroly, ktoré sa zameriavajú na vybrané oblasti z hľadiska dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V prvom polroku 2022 bolo vykonaných 120 takýchto kontrol. Tematické protipožiarne kontroly boli zamerané najmä na nasledovné oblasti:

-          únikové cesty a únikové východy - trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie a dvere na únikových cestách

-          prevádzkovanie požiarnych (prenosné hasiace prístroje, vnútorné hydranty, zdroje vody na hasenie...) a požiarnotechnických zariadení (elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia),

-          manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie (tuhé horľavé látky, horľavé kvapaliny, horľavé plyny),

-          prevádzkovanie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov,

-          kontroly stavieb počas ich realizácie,

-          akcieschopnosť a  materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľných hasičských zborov obcí.

 

Následných protipožiarnych kontrol bolo vykonaných 235.

 Osobitná pozornosť pri výkone kontrolnej činnosti je v priebehu celého aktuálneho roka venovaná zariadeniam podporovaného bývania, zariadeniam pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačným strediskám, domovom sociálnych služieb a špecializovaným zariadeniam. Tieto kontroly sú vedené ako komplexné, to znamená, že sa posudzuje celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v jednotlivých subjektoch so zameraním na objekty, kde sa nachádzajú klienti zariadení. Vyhodnotenie poznatkov z výkonu kontrol v oblasti subjektov, ktoré majú licenciu na poskytovanie sociálnych služieb, bude predmetom hodnotiaceho materiálu na konci kalendárneho roka.

Druhou skupinou činností v rámci štátneho požiarneho dozoru je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a účasť na kolaudačných konaniach týchto stavieb. V prvom polroku 2022 bolo posúdených 1216 projektových dokumentácií stavieb a príslušníci sa zúčastnili na 304 kolaudáciách stavieb.

Za 6 mesiacov roka 2022 krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvá HaZZ pristúpili v 20 prípadoch k uloženiu sankcie za neplnenie si zákonných povinností a výskyt závažných nedostatkov na úseku ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch. Celková výška uložených sankcií predstavuje  21 800 EUR.

Za neplnenie, resp. porušenie povinností fyzických osôb (občanov) museli okresné riaditeľstvá HaZZ riešiť 2 prípady v rozkaznom priestupkovom konaní, kedy uložili spolu pokuty za 80 EUR a v blokovom konaní bolo vyriešených 65 prípadov s celkovou sumou 1 050 EUR.  

V súvislosti s vysokým výskytom požiarov v období mesiaca marec roka 2022 sa krajské riaditeľstvo v roku 2023 v rámci preventívno-výchovnej činnosti zameralo na ešte dôslednejšie informovanie verejnosti ohľadne aktuálne platnej legislatívy, ktorá všetkým subjektom vyslovene zakazuje vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, a to bez ohľadu na aktuálny klimatický stav. Okresným riaditeľstvám tiež bolo odporučené využívať na účely monitoringu situácie v požiarmi exponovaných oblastiach, zistenia miest porušovania zákonných povinností a stotožnenie zodpovedných subjektov bezpilotné lietadlá, tzv. drony, a následne páchateľom priestupkov a správnych deliktov ukladať prísne sankcie. Kombináciou informačnej, preventívnej a represívnej pôsobnosti príslušníkov HaZZ, ale aj priaznivými klimatickými podmienkami sa v aktuálnom roku podarilo vyhnúť stavu z vlaňajška.

Obdobným spôsobom krajské riaditeľstvo usmerňuje postup okresných riaditeľstiev v Banskobystrickom kraji aj pre nadchádzajúce obdobie vykonávania činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  - t. j. zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy. Jednotlivé subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, zaradené do výkonu štátneho požiarneho dozoru formou protipožiarnych kontrol, sú priebežne informované o obsahu svojich povinností, možnosťami trestania ich porušenia, a rovnako sú od nich získavané informácie ohľadne plošnej výmery pôdy, na ktorej budú vykonávať žatevné práce, predbežného termínu, ako aj spôsobu ich zabezpečenia, čo poslúži okresným riaditeľstvám na plánovanie kontrol dodržiavania opatrení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

V súvislosti s dlhodobým stavom počasia, ktoré sa vyznačuje suchom a vysokými dennými teplotami krajské riaditeľstvo upriamuje pozornosť na pôsobnosť okresných riaditeľstiev, ktoré majú v zákonnej pôsobnosti vyhlasovanie tzv. času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V Banskobystrickom kraji je tento čas aktuálne vyhlásený v územnej pôsobnosti OR HaZZ Revúca a OR HaZZ Veľký Krtíš. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru znamená, že vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa sú povinní okrem plneniach ďalších opatrení zabezpečovať hliadkovaciu činnosť, no predovšetkým platí absolútny zákaz spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.“

         Vedúci oddelenia operačného riadenia a IZS pplk. Ing. Ján Tomaľa informoval o zásahovej činnosti KR HaZZ v Banskej Bystrici za 1. polrok 2023.

Prehľad výjazdov HaZZ k udalostiam za Banskobystrický kraj v 1. polroku 2023 podľa okresov

Okres

Požiare

Technická pomoc

Dopravné nehody

Nebezpečné látky

Cvičenia

Plané poplachy

Spolu

Banská Bystrica

53

149

65

11

4

3

285

Banská Štiavnica

18

83

26

2

3

0

132

Brezno

43

80

37

1

17

7

185

Detva

16

49

15

0

1

4

85

Krupina

16

47

18

1

1

2

85

Lučenec

63

58

40

0

4

13

178

Poltár

15

24

9

2

0

1

51

Revúca

42

51

22

1

12

2

130

Rimavská Sobota

82

109

46

0

11

4

252

Veľký Krtíš

27

46

31

0

4

4

112

Zvolen

51

95

75

12

3

9

245

Žarnovica

27

30

24

0

3

2

86

Žiar nad Hronom

29

62

43

5

4

8

151

VC HaZZ Lešť

10

23

7

1

3

0

44

Banskobystrický kraj spolu

492

906

458

36

70

59

2021

Informoval: „Hasičské jednotky okresných riaditeľstiev HaZZ v Banskobystrickom kraji a Výcvikového centra HaZZ Lešť (HS Pliešovce) vykonali spolu v období od 1.1.2023 do 30.06.2023 celkovo 2 021 výjazdov k udalostiam, z toho k požiarom 492 výjazdov, k technickej pomoci 906 výjazdov, 458 výjazdov k dopravným nehodám a 36 výjazdov k nebezpečným látkam. Najväčší počet výjazdov k udalostiam v Banskobystrickom kraji vykonali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (415), najmenej výjazdov v 1. polroku 2023 evidujeme v OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (112). Z hľadiska počtu výjazdov hasičských staníc najčastejšie zasahovali príslušníci HS Banská Bystrica (285), a najmenej HS Fiľakovo (46).

Prehľad výjazdov DHZO k udalostiam za Banskobystrický kraj v  1. polroku 2023 podľa okresov

Počet udalostí Index 1 (OD)

Okres

Celkový súčet

BB

BS

BR

DT

KA

LC

PT

RA

RS

VK

ZV

ZC

ZH

Cvičenie

3

0

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Dopravná nehoda

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

5

Nebezpečné látky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Požiar

5

23

27

1

12

19

6

16

14

13

14

12

7

169

Pracovné volanie

10

22

23

15

11

15

5

17

7

25

14

2

21

187

Technická pomoc

1

2

4

0

4

0

8

2

4

1

1

1

5

33

Celkový súčet

19

47

57

16

32

34

19

35

25

42

30

15

33

404

Dobrovoľné hasičské zbory obcí Banskobystrického kraja vykonali v 1. polroku 2023 výjazdy k 404 udalostiam. Najviac výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí k požiarom - 169 výjazdov. Pri výjazdoch k technickým zásahom dobrovoľné hasičské zbory obcí vykonali 33 výjazdov. Najväčší počet výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí v okrese Brezno (57) a najmenej výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí z okresu Žarnovica (15).“

 

            Vedúci oddelenia operatívno-technického pplk. Ing. Pavol Dubaj informoval o požiarovosti v BB kraji  za prvý polrok 2023: „V 1. polroku 2023 vzniklo na území Banskobystrického kraja 439 požiarov evidovaných v štatistike požiarovosti s priamou škodou 30 143 560€, pri ktorých bolo 5 osôb usmrtených  a 7 osôb zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 vzniklo na území Banskobystrického kraja v 1. polroku  2023 o 592 požiarov menej. Počet osôb usmrtených pri požiaroch v 1. polroku 2023 sa zvýšil v porovnaní s 1. polrokom 2022 o 2 osoby a počet zranených bol rovnaký.    

            Zo štatistických údajov o požiarovosti v Banskobystrickom kraji za 1. polrok 2023 vyplýva, že priemerne denne vznikli takmer 3 požiare. Štatisticky najviac požiarov vzniklo v sobotu a v čase medzi 17:00 a 18:00 hod.

  Sledované obdobie

1. polrok 2023

1. polrok 2022

Porovnanie

Ukazovateľ

Počet požiarov

439

1 031

-592

Priama škoda (€)

30 143 560

2 762 250

27 381 310

Počet usmrtených osôb

5

3

2

Počet zranených osôb

7

7

0

Uchránené hodnoty (€)

22 884 940

19 211 580

3 673 360

Prehľad požiarov v 1. polroku 2023  po okresoch Banskobystrického kraja

Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov vzniklo v okresoch Rimavská Sobota 73 prípadov (priame škody sú 139 650 €), Lučenec  - 55 prípadov (priame škody sú 143 600 €) a  Zvolen - 49 prípadov (priame škody 357 070 €). Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v okresoch Detva (12) a Poltár (15).

Okres

Počet požiarov        

 Priame škody (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

Banská Bystrica

47

223 380

1

1

Banská Štiavnica

17

27 546 395

0

0

Brezno

42

360 650

0

0

Detva

12

54 650

0

0

Krupina

16

9 050

1

0

Lučenec

55

143 600

0

0

Poltár

15

53 180

0

0

Revúca

35

643 170

1

0

Rimavská Sobota

73

139 650

0

0

Veľký Krtíš

29

328 785

1

2

Zvolen

49

357 070

1

2

Žarnovica

25

8 520

0

0

Žiar nad Hronom

24

275 460

0

2

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru:

Tromi najčastejšími príčinami vzniku požiarov v 1. polroku 2023 boli vyhorenie sadzí v komíne (58 prípadov), vypaľovanie trávy a suchých porastov (36 prípadov) a elektrický skrat (31 prípadov). Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 54 požiarov. V 50 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť, resp. je v stále v štádiu šetrenia.

            Objasnenosť príčiny vzniku požiarov v Banskobystrickom kraji dosiahla v 1. polroku 2023 takmer 85%.

Požiare podľa príčiny vzniku

Príčina vzniku požiaru

Počet

škoda priama

počet usmrtených

počet zranených

Vyhorenie sadzí v komíne

58

5 300

0

0

Úmyselné zapálenie neznámou osobou

54

309 530

0

0

Vypaľovanie trávy a suchých porastov

36

930

0

0

Elektrický skrat

31

79 700

0

0

Spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)

27

7 700

0

0

Fajčenie

26

56 240

2

0

Požiare s najväčšou škodou

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Škoda

v €

18.03.2023

Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica

historické budovy a objekty

v štádiu vyšetrovania

27 431 965€

04.03.2023

Jelšava, okr. Revúca

strojovňa bioplynovej stanice

prevádzkovo technická porucha

600 000€

02.03.2023

Budča, okr. Zvolen

budova pre výrobu

zváranie a rezanie vrátane spätného šľahnutia

250 000€

Požiare pri ktorých došlo k usmrteniu osôb

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Údaje o usmrtenej osobe

Škoda

v €

10.05.2023

Banská Bystrica, okr. Banská Bystrica

byt na 8. poschodí bytového domu

nezistená

muž

80 rokov

10 000€

27.04.2023

Zvolen, okr. Zvolen

Bytový dom

nedbalosť a neopatrnosť dospelých

žena

67 rokov

7 000€

13.04.2023

Sudince, okr. Krupina

hospodárska budova

fajčenie

muž

42 rokov

1 000€

15.03.2023

Muránska Dlhá Lúka, Revúca

Jednoduchá drevená stavba

fajčenie

muž

62 rokov

1 000€

17.01.2023

Balog nad Ipľom, okr. Veľký Krtíš

rodinný dom

výbuch plynu

žena

89 rokov

100 000€

zdroj: HaZZ

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

novy prezident
Prezidentom Hasičského a záchranného zboru je
od 1. júna 2020
plk. Ing. Pavol Mikulášek (PDF, 152 kB)

 

Fotogalérie