Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Ochrana úrody pred požiarmi

17. 08. 2023

HaZZ 3

Je tu letné obdobie a s ním aj zvýšenie teplôt daných prírodnými javmi i zvýšenou činnosťou poľnohospodárov a súkromne hospodáriacich roľníkov pri žatve, zbere aj uskladňovaní úrody. Toto obdobie so sebou prináša zvýšené riziko vzniku požiarov. V súvislosti so zberom krmovín a žatevnými prácami hasiči v Prešovskom kraji zasahujú každoročne pri desiatkach požiarov.

Medzi najčastejšie požiare počas žatevného obdobia i naďalej patria požiare obilia, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, nesprávna manipulácia s otvoreným ohňom a zakladanie ohňa v prírode. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru medzi najčastejšie zistené nedostatky patrí nedostatočná údržba žatevnej techniky, jej zastaranosť, nevykonávanie čistenia prejazdov, nezabezpečenie potrebnej zásoby vody na hasenie požiarov  a nedostatok hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov na likvidáciu vzniknutého požiaru.

Zo skúsenosti získaných z minulých rokov vieme, že všetko závisí nielen od prevencie, ale aj od zodpovednosti dodržiavania protipožiarnych predpisov.

V tejto súvislosti upozorňujeme všetky subjekty hospodáriace na pôde na povinnosti zabezpečenia protipožiarnej ochrany vyplývajúce z § 8 vyhlášky MV SR   č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ vykonáva tieto opatrenia:

  • zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov;
  • odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou okrem plodín s podsevom vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje; pás skyprí a zbaví ľahko zápalných látok;
  • zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť;
  • vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l;
  • zabezpečuje dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín;
  • zabezpečuje dodržiavanie zákazu fajčenia;
  • udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.


Poznajte pri týchto prácach možné nebezpečenstvo vzniku požiaru!

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]