Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Overovanie odbornej spôsobilosti technikov požiarnej ochrany

Odborná spôsobilosť technika požiarnej ochrany sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydá miestne príslušné krajské riaditeľstvo HaZZ po úspešnom absolvovaní overenia odbornej spôsobilosti. Overenia sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu.

Odborná príprava môže byť základná, alebo ďalšia.

Základná odborná príprava je určená pre osoby, ktoré žiadajú o odbornú spôsobilosť po prvýkrát, od ich posledného overenia ubehlo viac ako 5 rokov, alebo tieto osoby nevyhoveli ani na druhom opakovanom overení. Rozsah základnej odbornej prípravy je 120 hodín.

Osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa musia podrobiť ďalšiemu pravidelnému overeniu po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy raz za 5 rokov. Rozsah ďalšej odbornej prípravy predstavuje jednu štvrtinu základnej odbornej prípravy, t.j.30 hodín.

Pri tejto príležitosti je nutné pripomenúť, že osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany, ktorá sa podrobila ďalšej odbornej príprave vo vymedzenom rozsahu musí požiadať príslušné krajské riaditeľstvo o overenie vedomostí ešte v čase platnosti svojho osvedčenia. Ak to nestihne, musí sa podrobiť základnej odbornej príprave. Platnosť potvrdenia o základnej, alebo ďalšej odbornej príprave je pol roka od ukončenia odbornej prípravy. 

Absolventom vysokých škôl so študijným zameraním požiarna ochrana oznamujeme, že dňa 1.7.2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 199/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V zmysle § 11 ods. 3 tohto zákona teda možno od 1.7.2009 vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany bez overenia vedomostí  len absolventom stredných škôl so študijným zameraním požiarna ochrana.

Absolventi, resp. študenti  vysokých škôl so zameraním požiarna ochrana môžu postupovať v zmysle usmernenia Prezídia HaZZ, ktoré si môžete stihnúť TU (PDF, 117 kB)

Základnú aj ďalšiu odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany vykonávajú subjekty, ktorým bolo na túto činnosť vydané oprávnenie MV SR. Zoznam právnických osôb, alebo fyzických osôb- podnikateľov, ktorým bolo vydané toto oprávnenie nájdete  TU

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 (PDF, 821 kB) a jeho novela č. 25/2015. (PDF, 481 kB)

Prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany  si môžte stiahnúť TU (PDF, 166 kB) a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitných predpisov si môžete stiahnuť TU (PDF, 182 kB).

Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sú tieto doklady: 

  • originál potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,
  • fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy, 
  • overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy,
  • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa osobitných predpisov, 
  • občiansky preukaz

Správne poplatky spojené s overovaním:

-          Potvrdenie pre evidenciu poplatku za vykonanie overenia v sume 82,50 €. (tento poplatok je potrebné mať zaplatený pred overovaním).

-          V prípade úspešne vykonaného overenia aj potvrdenie pre evidenciu poplatku za vydanie osvedčenia v sume 6,50 €).

Zoznam platných osvedčení technikov požiarnej ochrany vydaných Krajským riaditeľstvom HaZZ v Žiline: