Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Odd. požiarnej prevencie

 

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach.

  V rámci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach sa oblasti požiarnej prevencie venuje samostatné oddelenie – Oddelenie požiarnej prevencie s pracoviskom na Mudroňovej ul. č. 15 v Košiciach.

 Územná pôsobnosť oddelenia je na území okresov Košice I, Košice II, Košice II a Košice IV.

  

Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), ktorý bol za obdobie svojej účinnosti už niekoľkokrát novelizovaný. Zmeny sa týkali najmä zabezpečovania základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi právnickými osobami, respektíve fyzickými osobami, ako aj realizácie opatrení a kompetencií zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. 


 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v oblasti požiarnej prevencie vykonáva: 

 1. štátny požiarny dozor a to výkonom: 

   − protipožiarnych kontrol dodržiavania povinností právnických osôb a podnikateľov okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,  

   − posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, 

   − vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie, 

   − kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 

   − ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení. 

 2. prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi, ktorých sa dopúšťajú fyzické osoby porušením povinností vyplývajúcich z § 61 zákona o ochrane pred požiarmi.  

3. na základe žiadosti organizátora a ním spracovaného písomného návrhu opatrení vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento účel určené,

 4. vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie alebo časť okresu, (sledujte pravidelne našu stránku).

 5. vykonáva preventívno-výchovnú činnosť. Účinné preventívno-výchovné pôsobenie orgánov štátnej správy na širokú verejnosť a osobitne vo vzťahu k mládeži je nanajvýš dôležité. V ostatných rokoch boli realizované viaceré projekty a programy ako prednášky, besedy, ukážky techniky v rámci exkurzií na hasičských staniciach a odvysielané viaceré relácie v rozhlase a na základných školách,

6. pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä im poskytuje rady vo veciach aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi  a predpisov vydaných na jeho vykonávanie, upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti, oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly, overuje odbornú spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce, vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivárov požiarnej ochrany obce,

 7. spracúva a vedie evidencie ochrany pred požiarmi a plní úlohy v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií,

 


  

  


Informácie o aktuálnom zozname technikov požiarnej ochrany nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?TPO


 

KONTAKTY:

 Mudroňova 15, 04001 Košice

 tel.: +421 55 632 06 36

  vedúci oddelenia:

  pplk. JUDr. Štefan Tóth

  TA.13G4@nUKFK.3SOSKA@

 

príslušníci :

  mjr. Ing. Margaréta Mlynská                    mjr. Dušan Horňák                   mjr. Ing. Peter Skočen       

       TA.13G4@STA3ER4.SKYLSILS4@                 TA.13G4@vTS3LFU.3SAHP@               TA.13G4@3YQFTA.LYKYD@             

    

        mjr. Ing. Liliana Ováková                 kpt. Ing. Matúš Varga                 mjr. PhDr. Zuzana Sedláková

         TA.13G4@S1FTS1F.S3SGRGR@                 TA.13G4@vSILS1.AHKS4@                TA.13G4@S1FTSRPYA.S3SJHJ@ 

 

      mjr. Ing. Mária Baloghová

       TA.13G4@vS1FUIFRS2.SGLS4@