Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

preventivár požiarnej ochrany obce

Preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

 

Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

a)     organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,

b)     školenie kontrolných skupín obce,

c)      vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie hasičskej jednotky,

d)     vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

 

Odbornú spôsobilosť preventivár požiarnej ochrany obce preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce vydáva územne príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

 

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá absolvovala základnú odbornú prípravu pre preventivárov požiarnej ochrany obce v rozsahu 40 hodín.

 

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce nie je časovo obmedzená.

 

Odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. Zoznam subjektov, ktorým bolo také oprávnenie vydané, nájdete na tomto mieste.

 

Overovanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.  

 

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obceobsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 45/2009.

 

Platný okruh otázok pre písomnú časť so správnym znením otázok obsahuje príloha č. 3.

 

Platný okruh otázok pre ústnu časť obsahuje príloha č. 6.

 

Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára požiarnej ochrany obce a súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť tu (PDF, 100 kB).

 

Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára požiarnej ochrany obce nájdete na tomto mieste.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce môže získať absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorého obsah a rozsah spĺňa najmenej podmienky odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, bez overenia vedomostí do piatich rokov od skončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

 

Za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce sa platí správny poplatok kolkovými známkami v hodnote 4,5 €.