Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 
Hasiči a záchranári / Požiarna prevencia / Štátny požiarny dozor / Výsledky štátneho požiarneho dozoru

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011

Informácia

o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie

za rok 2011

 

Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium zboru“) spracoval informáciu na základe podkladov, ktoré predložili jednotlivé krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zboru“).

 Správa informuje o plnení úloh okresnými riaditeľstvami zboru a krajskými riaditeľstvami zboru na úseku požiarnej prevencie za rok 2011.

 

Výkon kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) v roku 2011, realizovalo podľa údajov zaslaných krajskými riaditeľstvami zboru,  celkom 215 príslušníkov zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev zboru, čo je o 4 príslušníkov zaradených na týchto oddeleniach menej.

 

 

 

Oproti minulému roku došlo k celkovému poklesu vykonaných protipožiarnych kontrol (ďalej len „PPK“) o 2,7 %.

 

K najviac sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi patria, tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach, najmä:

·         nedôsledné spracovanie, vedenie, aktualizácia a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,

·         nedostatky týkajúce sa školenia zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov,

·         nedostatky týkajúce sa odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,

·          nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách.

           

 Najviac zisťovanými technickými nedostatkami pri vykonávaní protipožiarnych kontrol sú nedostatky, ktoré súvisia:

·         s požiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi

·         s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi

·         so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti

·         so skladovaním a  manipuláciou s  horľavými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami

  

 V hodnotenom období okresné riaditeľstvá zboru uložili v rámci finančných postihov z titulu neplnenia povinností a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi spolu 1 121 postihov v celkovej sume 293 594 €, čo je vzrast o 10,61% oproti roku 2010

  

   

 

V oblasti uloženia pokút za priestupky fyzickým osobám došlo v porovnaní s rokom 2010 k vyššiemu počtu uložených finančných opatrení o 162 pokút a celková výška uložených pokút bola taktiež vyššia, až o 4 225 . Z údajov vyplýva, že príslušníci okresných riaditeľstiev zboru riešia porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v prvom rade blokovým vyriešením priestupku (nárast počtu + 120, aj finančnej sumy + 2 641 €).

 

 

Počet pokút blokovým konaním, rozkazným konaním a ústnym prejednávaním priestupku vzrástol o 22 % a celková suma za priestupky bola o 26,1 % vyššia ako v tom istom období minulého roku.

 

Pri riešení otázok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali okresné riaditeľstvá zboru a krajské riaditeľstvá zboru v hodnotenom období celkom  24 275 písomných stanovísk (ďalej len „stanovisko“) vo všetkých stupňoch stavebného konania.

 

 

 

 

Najčastejšími nedostatkami k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo vydaných stanoviskách sú najmä nedostatky:

·         v členení stavby na požiarne úseky,

·         v určení horľavosti konštrukčných celkov,

·         v určení požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,

·         neurčenie odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru od existujúcich stavieb susediacich s navrhovanou stavbou,

·         v určení obsadenia priestorov osobami pre potreby výpočtu únikových ciest,

·         v určení potreby požiarnej vody a hadicových zariadení,

·         v nesúlade dispozičného riešenia výkresovej časti protipožiarnej bezpečnosti stavby s dispozičným riešením výkresovej časti stavebného riešenia,

·         v neurčení požiadaviek na elektrické káble, ktoré zabezpečujú prevádzku elektrických zariadení počas požiaru,

·         v riešení prestupov vzduchotechnického potrubia požiarne deliacimi konštrukciami,

·         nesúlad riešenia protipožiarnej bezpečnosti s projektovým riešením iných profesií v predloženej projektovej dokumentácii,

·         nepredkladanie osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti pre projektovanie požiarno-technických zariadení,

·         nepredloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

  

  

Najčastejšími nedostatkami zistenými pri kolaudačných konaniach sú najmä nedostatky:

·         nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby,

·         v predkladaní dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok,

·         v dokladovaní certifikácie a zhody,

·         v kompletnosti sprievodnej dokumentácie k požiarnym uzáverom,

·         neoznačenie požiarnych uzáverov nápisom POŽIARNY UZÁVER,

·         nevybavenie požiarnych uzáverov zatváracími zariadeniami,

·         v utesnení prestupov cez požiarne deliace konštrukcie,

·         v inštalácii požiarnych klapiek ,

·         v rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov,

·         v označení podzemných hydrantov.

     

Na základe údajov poskytnutých krajskými riaditeľstvami zboru o výsledkoch činnosti na úseku požiarnej prevencie v roku 2011 je možné konštatovať, že hoci sa počet vydaných stanovísk k územným, stavebným a kolaudačným konaniam a počet protipožiarnych kontrol znížil, zvýšila sa kvalita a precíznosť ich vykonávania a vyvodzovania dôsledkov za porušenie predpisov, čo dokazuje aj nárast nesúhlasných stanovísk ku kolaudačným konaniam a sankcií a uložených súm za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.