Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Stavebná prevencia

Stavebná prevencia

Postup pri predkladaní projektovej dokumentácie

  • Spolu s projektovou dokumentáciou požadujeme predložiť žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie pre územné alebo stavebné konanie. V prípade zastupovania splnomocnenou osobou je k žiadosti potrebné predložiť aj splnomocnenie na zastupovanie.

* Pri zaslaní žiadosti elektronicky je projektovú dokumentáciu potrebné zaslať v listinnej podobe, z dôvodu technickej prekážky na strane verejnej moci podľa § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

* V prípade, že žiadateľ má aktívnu elektronickú schránku, stanovisko vydané orgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi bude zaslané elektronicky na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a projektová dokumentácia bude odoslaná v listinnej podobe ako príloha (uvedená v stanovisku) poštou, prípadne prevzatá osobne.

KR HaZZ v Trenčíne posudzuje

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posudzuje v zmysle § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo,ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.

Vyhradené sú projektové dokumentácie pre:

  1. výrobné stavby, kde sa nachádzajú požiarne úseky s plochou nad 5 000 m2,
  2. stavby skladov v jednopodlažnej stavbe, s plochou skladu viac ako 5 000 m2,
  3. čerpacie stanice pohonných hmôt,
  4. výškové stavby s požiarnou výškou nad 22,5 m,
  5. stavby na ubytovanie (hotely, penzióny, domovy sociálnych služieb, internáty a podobne) s lôžkovou kapacitou nad 40 osôb,
  6. stavby, v ktorých sa nachádza zhromaždovací priestor kategórie ZP2 a ZP3 v zmysle § 92 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov v nadväznosti na lovenské technické normy: STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb,
  7. stavieb kultúrnych pamiatok:

a) Bojnický zámok,

b) Trenčiansky hrad,

c) Hrad Beckov,

d) Čachtický hrad,

e) Považský Hrad,

f) Hrad Tematín,

g) Kaštieľ Brodzany,

h) Kaštieľ Čereňany,

i) Kaštieľ Klátová Nová Ves,

j) Dubnický Kaštieľ,

k) Kaštieľ Lednické Rovne,

l) Kaštieľ Horovce,

m) Kaštieľ Patrovec.

8. dokumentáciu umiestnenia technologických zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vrátane dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení stavieb zaradených do vybraných skupín prevádzkarní výrobných a poľnohospodárskych stavieb v zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov v nadväznosti na slovenskú technickú normu: STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku. Príloha I (normatívna), Tabuľka I.1.

Vybranými skupinami prevádzkarní sú:

-  vybrané stavby s prevádzkami skupiny 5, a to konkrétne:

5.7 (okrem pol. 6.8 a 7.7) s výrobnou plochou nad 200 m2,

-  vybrané stavby s prevádzkami skupiny 6 s výrobnou plochou nad 200 m2,a to konkrétne: 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20, 6.24

 stavby s prevádzkami skupiny 7 bez obmedzenia výrobnej plochy.