Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

technik požiarnej ochrany

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. Podmienkou získania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany je úplné stredné vzdelanie.

 

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a)     vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,

b)     určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

c)      vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,

d)     vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,

e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike uzívanej stavby,

f)        organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

 

Vyššie uvedené činnosti technika požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa môže technik požiarnej ochrany vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou formou. Forma zabezpečenia činnosti technika požiarnej ochrany nie je z hľadiska ochrany pred požiarmi podstatná.

 

Odbornú spôsobilosť technik požiarnej ochrany preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva územne príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

 

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu.

 

Odborná príprava sa člení na základnú odbornú prípravu a ďalšiu odbornú prípravu. Základná odborná príprava v rozsahu 120 hodín je určená pre fyzické osoby, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany. Ďalšia odborná príprava v rozsahu 30 hodín je určená pre fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany.

 

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany zaniká uplynutím piatich rokov odo dňa jeho vydania.  Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany sa podrobuje raz za päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy.

 

Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Prezídiom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „ministerstvo“). Zoznam subjektov, ktorým bolo také oprávnenie vydané, nájdete na tomto mieste.

 

Overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.  

 

 

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 45/2009.

 

Platný okruh otázok pre písomnú časť so správnym znením otázok obsahuje príloha č. 3.

 

Platný okruh otázok pre ústnu časť špecialistov požiarnej ochrany obsahuje príloha č. 5.

 

Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany a súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť tu (PDF, 100 kB).

 

Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany nájdete na tomto mieste.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany môže získať absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorého obsah a rozsah spĺňa najmenej podmienky odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany, bez overenia vedomostí do piatich rokov od skončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

 

Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

 

Za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok kolkovými známkami v hodnote 4,5 €.