Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Úlohy

  • zabezpečuje v súčinnosti s autorizovanými osobami, akreditovanými laboratóriami a certifikačnými orgánmi skúšanie určených a vybraných vlastností hasičskej a záchranárskej techniky a vecných prostriedkov používaných v hasičských jednotkách,
  • vykonáva činnosti súvisiace s preukazovaním zhody stavebných výrobkov podľa osobitných predpisov1) v rozsahu určenom osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
  • posudzuje výrobky, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov2) z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti,
  • spolupracuje s prezídiom zboru a s príslušnými ústrednými orgánmi vo veciach autorizácie, posudzovania zhody a technického osvedčovania dohľadu nad trhom určených výrobkov,
  • riadi po odbornej stránke výkon štátneho požiarneho dozoru na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov a štatistického sledovania a vypracúvania rozborov požiarovosti,
  • vykonáva zisťovanie príčin vzniku požiarov v obzvlášť závažných prípadoch a poskytuje odbornú a technickú pomoc pri objasňovaní príčin vzniku požiarov,
  • plní úlohy pri zbere štatistických údajov o požiarovosti a odborných posudkov o príčinách vzniku požiarov v Slovenskej republike a spracúva rozbory a analýzy vývoja požiarovosti,
  • získava, zhromažďuje, spracúva, sprístupňuje, archivuje a vedie evidenciu odborných informácií z oblasti ochrany pre požiarmi a záchrannej činnosti,
  • plní úlohy Národného informačného strediska zboru3) v oblasti ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti,
  • vykonáva analytickú a komparačnú činnosť pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii, najmä v oblasti zosúlaďovania všeobecne záväzných právnych predpisov a technických predpisov Slovenskej republiky na úseku ochrany pred požiarmi s predpismi Európskej únie a podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov najmä formou rešerší a študijno-rozborových analýz,
  • spracúva podklady a námety pre tvorbu koncepcie a plánovania úloh technickej normalizácie v oblasti ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti; podieľa sa na riešení úloh technickej normalizácie a na procese zavádzania európskych noriem a medzinárodných technických noriem do sústavy slovenských technických noriem,
  • sleduje v rámci medzinárodnej normalizačnej činnosti v technických komisiách CEN a ISO proces spracúvania návrhov európskych a medzinárodných noriem v sledovaných technických komisiách na úseku ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti a organizačne zabezpečuje pripomienkové konanie,
  • podieľa sa na plnení úloh prezídia zboru pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckotechnického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi a záchrannej činnosti,
  • podieľa sa na plnení úloh prezídia zboru v oblasti edičnej a propagačno-výchovnej činnosti, najmä edičným spracúvaním a vydávaním tlačovín podľa vecného a časového harmonogramu edičnej a propagačno-výchovnej činnosti,
  • podieľa sa na plnení úloh prezídia zboru v oblasti automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií v zbore.

1)  Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
2)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 6/2003, ktorým sa zriaďuje Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru.