Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2023, sobota
 

Overovanie technikov PO

Overovanie TPO  |  Žiadosť TPO BČO  |  POSÚDENIE PD  |  STIAHNUŤ

OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY 

Upozorňujeme na povinnosť dodržiavať aktuálne protipandemické opatrenia počas overovania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Je potrebné dodržiavať platnosť lehôt a zaslielať prihlášky alebo žiadosti štandardne a čakať na odpoveď!

Platnosť vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany ako aj lehoty overovania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany - 

viď prechodné ustanovenia § 77c zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi:

§ 77c Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

(1) Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

(2) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

(3) Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.

(4) Osoby podľa § 30 ods. 2 bez absolvovanej odbornej prípravy a overenia znalostí podľa § 40 ods. 2 môžu vykonávať činnosti podľa § 36 ods. 2 do 31. decembra 2020

Podateľňa:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Požiarnická č. 4, 040 01, Košice- Juh

Miesto konania overovania:

2. poschodie - zasadačka
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
Mudroňova č. 15, 04001 Košice - Juh

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie podľa odseku 6 druhej vety. Každý žiadateľ o osvedčenie s neobmedznou platnosťou je povinný uviesť do žiadosti o vydanie, že má nárok na vydanie takéhoto osvedčenia. Je potrebné aj dokladovať, že žiadateľ spĺňa podmienky pre vydanie osvedčenia s neobmedzenou platnosťou, najmä ak vykonal overenie odbornej spôsobilosti v inom kraji!

Podľa § 11 ods. 11 zákona č. 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR a ktorá odbornú prípravu potvrdí na zadnej strane osvedčenia TPO o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia. 
Technik požiarnej ochrany neoznamuje na krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, že vykonal odbornú prípravu!


POPLATKY: podľa sadzobníka správnych poplatkov položky č.5a; pism. a), b) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/

a) Vykonanie skúšky nazískanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa položky č.5a; pism. a) ...... 82,50 €

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa položky č.5a; pism. b) ...... 6,50 €


!Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany (ďalej len "overovanie") sú tieto doklady : (bez toho nie je možné začať konanie a pozvať uchádzača na overovanie!)

- originál, alebo overená fotokópia platného potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,- fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie,

- overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti (po absolvovaní základnej odbornej prípravy),

- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa osobitných predpisov,

- občiansky preukaz (v deň overovania)

Podľa sadzobníka správnych poplatkov položky č. 5a pism. a),b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vydanie osvedčenia a vykonanie skúšky podlieha poplatkovej povinnosti vo výške podľa sadzobníka poplatkov*.

*vysvetlenie:

a) Vykonanie skúšky nazískanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa položky č.5a; pism. a) ...... 82,50 € je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO. (uhradiť najskôr 5. dní pred skúškou) /v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/.

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa položky č.5a; pism b) ...... 6,50 € je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO. (uhradiť najskôr 5. dní pred skúškou)
/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/.
Ako pomôcku k štúdiu je možné využiť zoznam otázok na overenie odbornej spôsobilosti TPO pre písomnú a ústnu časť, ktoré nájdete v pokyne prezidenta HaZZ č. 20/2015, ktorý dopĺňa pokyn prezidenta HaZZ č. 25/2015 o OS TPO .novela zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov TU.

Prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitných predpisov si môžete stiahnuť dole.