Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2021, utorok
 

Overovanie technikov PO

Overovanie TPO  |  Žiadosť TPO BČO  |  POSÚDENIE PD  |  TPO ZOZNAM

OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY 

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Pripomíname povinnosť používať ochranu tváre (rúško) počas overovania OS TPO a pohybu v priestoroch KR  a OR HaZZ v Košiciach!

Je potrebné dodržiavať platnosť lehôt a zaslielať prihlášky alebo žiadosti štandardne a čakať na odpoveď!

viac informácií v Čl. VIII zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

K § 77c ods. 1, 2 a 3

Navrhuje sa, aby osobám s odbornou spôsobilosťou na úseku požiarnej ochrany (preventivár požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany), ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nezanikla odborná spôsobilosť, a to až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Obdobie krízovej situácie sa nebude započítavať do obdobia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a taktiež do overovacieho procesu na úseku ochrany pred požiarmi. 

 

Podateľňa:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Požiarnická č. 4, 040 01, Košice- Juh

Miesto konania overovania:

2. poschodie - zasadačka
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
Mudroňova č. 15, 04001 Košice - Juh

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie podľa odseku 6 druhej vety. Každý žiadateľ o osvedčenie s neobmedznou platnosťou je povinný uviesť do žiadosti o vydanie, že má nárok na vydanie takéhoto osvedčenia. Je potrebné aj dokladovať, že žiadateľ spĺňa podmienky pre vydanie osvedčenia s neobmedzenou platnosťou, najmä ak vykonal overenie odbornej spôsobilosti v inom kraji!

Podľa § 11 ods. 11 zákona č. 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR a ktorá odbornú prípravu potvrdí na zadnej strane osvedčenia TPO o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia. 
Technik požiarnej ochrany neoznamuje na krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, že vykonal odbornú prípravu!


POPLATKY: podľa sadzobníka správnych poplatkov položky č.5a; pism. a), b) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/

a) Vykonanie skúšky nazískanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa položky č.5a; pism. a) ...... 82,50 €

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa položky č.5a; pism. b) ...... 6,50 €


!Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany (ďalej len "overovanie") sú tieto doklady : (bez toho nie je možné začať konanie a pozvať uchádzača na overovanie!)

- originál, alebo overená fotokópia platného potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,

- fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie,

- overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti (po absolvovaní základnej odbornej prípravy),

- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa osobitných predpisov,

- občiansky preukaz (v deň overovania)

Podľa sadzobníka správnych poplatkov položky č. 5a pism. a),b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vydanie osvedčenia a vykonanie skúšky podlieha poplatkovej povinnosti vo výške podľa sadzobníka poplatkov*.

*vysvetlenie:

a) Vykonanie skúšky nazískanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa položky č.5a; pism. a) ...... 82,50 € je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO. (uhradiť najskôr 5. dní pred skúškou) /v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/.


b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa položky č.5a; pism b) ...... 6,50 € je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO. (uhradiť najskôr 5. dní pred skúškou)
/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/.


Ako pomôcku k štúdiu je možné využiť zoznam otázok na overenie odbornej spôsobilosti TPO pre písomnú a ústnu časť, ktoré nájdete v pokyne prezidenta HaZZ č. 20/2015, ktorý dopĺňa pokyn prezidenta HaZZ č. 25/2015 o OS TPO .

novela zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov TU.

Prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitných predpisov si môžete stiahnuť dole.


  

 

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)