Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Overovanie technikov PO

Overovanie TPO  |  Žiadosť TPO BČO  |  POSÚDENIE PD  |  STIAHNUŤ

OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY 

Žiadosti a prihlašky na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany zasielajte kompletné (úplné so všetkými prílohami)!

! zmena výšky poplatkov od 01.04.2024!

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany
a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c)
120 eur
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) 10 eur

novela zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2024

Podateľňa:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Požiarnická č. 4, 040 01, Košice- Juh

Miesto konania overovania:

2. poschodie - zasadačka
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
Mudroňova č. 15, 04001 Košice - Juh

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie podľa odseku 6 druhej vety. Každý žiadateľ o osvedčenie s neobmedznou platnosťou je povinný uviesť do žiadosti o vydanie, že má nárok na vydanie takéhoto osvedčenia. Je potrebné aj dokladovať, že žiadateľ spĺňa podmienky pre vydanie osvedčenia s neobmedzenou platnosťou, najmä ak vykonal overenie odbornej spôsobilosti v inom kraji!

Podľa § 11 ods. 11 zákona č. 314/2001 Z. z. osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR a ktorá odbornú prípravu potvrdí na zadnej strane osvedčenia TPO o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia. 
Technik požiarnej ochrany neoznamuje na krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, že vykonal odbornú prípravu!


POPLATKY: podľa sadzobníka správnych poplatkov položky č.5a; pism. a), b) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/

a) Vykonanie skúšky nazískanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa položky č.5a; pism. a) ...... 82,50 € od 01.04.2024 120€

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa položky č.5a; pism. b) ...... 6,50 € od 01.04.2024 10€


!Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany (ďalej len "overovanie") sú tieto doklady : (bez toho nie je možné začať konanie a pozvať uchádzača na overovanie!)

- originál, alebo overená fotokópia platného potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,- fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie,

- overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti (po absolvovaní základnej odbornej prípravy),

- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa osobitných predpisov,

- občiansky preukaz (v deň overovania)

Podľa sadzobníka správnych poplatkov položky č. 5a pism. a),b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vydanie osvedčenia a vykonanie skúšky podlieha poplatkovej povinnosti vo výške podľa sadzobníka poplatkov*.

*vysvetlenie:

a) Vykonanie skúšky nazískanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa položky č.5a; pism. a) ...... 82,50 € od 01.04.2024 120€
je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO. (uhradiť najskôr 5. dní pred skúškou)

/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa položky č.5a; pism b) ...... 6,50 €  od 01.04.2024 10€
je možné uhradiť na SLOVENSKEJ POŠTE, alebo v KIOSK-u (automate modro-žltej farby), ktorý sa nachádza v budove úradov štátnej správy Košického kraja vo vašom okrese podľa priloženého zoznamu nižšie (názov prílohy - NOVÁ ADRESA), ktorý obsahuje agendu HaZZ pre TPO. (uhradiť najskôr 5. dní pred skúškou)

/v prípade zaplatenia online alebo cez aplikáciu, je potrebné mať vytlačený QR kód z potvrdenia o zaplatení nominálneho poplatku v deň overovania/


Ako pomôcku k štúdiu je možné využiť zoznam otázok na overenie odbornej spôsobilosti TPO pre písomnú a ústnu časť, ktoré nájdete v pokyne prezidenta HaZZ č. 20/2015, ktorý dopĺňa pokyn prezidenta HaZZ č. 25/2015 o OS TPO .novela zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov TU.

Prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitných predpisov si môžete stiahnuť dole.