Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

všeobecne záväzné právne predpisy

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. (PDF, 234 kB) o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, so zapracovaním novely č. 199/2009 Z.z.

Pozor!!! V zbierke je uverejnený zákon Národnej rady č. 199/2009 Z.z. (PDF, 67 kB) , ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z. z. , ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 591/2005 Z.z.

Úplné znenie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. (PDF, 297 kB) o požiarnej prevencii.

Dňa 30. júna 2009 bola v zbierke uverejnená vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 259/2009 Z.z. (PDF, 100 kB) , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministrestva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z, o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z.z. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti,  podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 307/2007 Z.z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z.  o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z.  o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z.  o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. (PDF, 105 kB) o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach a konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.