Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za I. polrok 2009

 

 

 

V I. polroku 2009 vykonávalo štátnu službu na oddeleniach požiarnej prevencie  okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru 209 príslušníkov a na krajských riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru 29 príslušníkov.

 

Podstatnú náplň štátneho požiarneho dozoru okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru tvorí vykonávanie protipožiarnych kontrol, ktorými sa kontroluje dodržiavanie povinností právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi. Na tejto činnosti sa krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru podieľajú vo veľmi malej miere.

 

 

Prehľad podľa krajov

o výsledkoch kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru

 za I. polrok 2009

 

 

 

 

Druhou časovo najnáročnejšou činnosťou v rámci vykonávania štátneho požiarneho dozoru pre okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovanie stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie. Na tejto časti štátneho požiarneho dozoru sa výraznou mierou podieľajú aj krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad podľa krajov

o počte vydaných vyjadrení k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby

v projektovej dokumentácii stavby a k splneniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti u uskutočnenej stavby v rámci kolaudačného konania

za I. polrok 2009

 

 

 

 

Na základe vykonaných protipožiarnych kontrol a pri nich zistených skutočností, ukladali okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru aj v I. polroku 2009 pokuty podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom za porušenie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi.

 

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru vyžili aj svoju právomoc rozhodnúť o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky podľa § 64 zákona    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

 

Prehľad podľa krajov

o počte uložených sankcií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom

a výške finančných postihov

za neplnenie povinností a úloh na úseku ochrany pred požiarmi

za I. polrok 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktútu nedostatkov za I. polrok 2009 si môžete pozrieť tu. (PDF, 83 kB)

 

Podrobný výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za I. polrok 2009 v porovnaní s I. polrokom 2008 si môžete pozrieť tu. (PDF, 101 kB)