Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 
Hasiči a záchranári / Požiarna prevencia / Štátny požiarny dozor / Výsledky štátneho požiarneho dozoru

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2009

Vykonávanie protipožiarnych kontrol

 

Výkonu protipožiarnych kontrol v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) sa v roku 2009 zúčastňovalo celkom 215,5 príslušníkov zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor“).

 

 

           

 

Príslušníci okresných riaditeľstiev zboru vykonali v hodnotenom období celkom 9 877 protipožiarnych kontrol, z ktorých bolo

Ø     3 909 protipožiarnych kontrol komplexných,

Ø      1 853 protipožiarnych kontrol tematických a

Ø      4 115 protipožiarnych kontrol následných.

Najviac všetkých protipožiarnych kontrol vykonali okresné riaditeľstvá zboru v Košickom kraji – 1 511. Naopak, najmenej protipožiarnych kontrol bolo vykonaných v Trnavskom kraji – 725.

Najviac vykonaných protipožiarnych kontrol na jedného príslušníka dosiahli okresné riaditeľstvá zboru v Trenčianskom kraji – 59,2 a najmenej protipožiarnych kontrol na jedného príslušníka bolo vykonaných okresnými riaditeľstvami zboru v Bratislavskom kraji – 32,6.

Na jedného príslušníka okresného riaditeľstva zboru pripadlo v rámci Slovenskej republiky v hodnotenom období v priemere 45,8 protipožiarnych kontrol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pri vykonaných protipožiarnych kontrolách zistili príslušníci okresných riaditeľstiev zboru celkom 86 947 nedostatkov. Z daného počtu bolo

Ø      24 792 organizačných nedostatkov, čo je 28,5% z celkového počtu zistených nedostatkov,

Ø      62 155 technických nedostatkov, čo je 71,5% z celkového počtu zistených nedostatkov.

Z počtu zistených nedostatkov vyplýva, že na jednu protipožiarnu kontrolu pripadlo v hodnotenom období v priemere 8,8 nedostatkov.

Pri výkone kontrolnej činnosti bolo príslušníkmi okresných riaditeľstiev zboru zistených najviac nedostatkov v Košickom kraji – 21 553. Najnižší počet nedostatkov bol zistený príslušníkmi v Trnavskom kraji – 6 797. 

K najviac sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi patria, tak ako aj v predchádzajúcich  obdobiach, najmä:

Ø      nedôsledné spracovanie, vedenie, aktualizácia a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,

Ø      nedostatky týkajúce sa školenia zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov,

Ø      nedostatky týkajúce sa odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,

Ø      nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách.

Existencia uvedených nedostatkov nemôže byť odôvodňovaná žiadnymi objektívnymi faktormi (zlá finančná situácia, stará neudržiavaná technika a pod.), ale je to pravdepodobne záležitosť subjektívneho prístupu pri zabezpečovaní činností, ktoré majú vykonávať v kontrolovaných subjektoch technici požiarnej ochrany.

Najviac zisťovanými technickými nedostatkami pri vykonávaní protipožiarnych kontrol sú nedostatky, ktoré súvisia:

Ø      s požiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (27 600 nedostatkov, t. j. 44,4% všetkých  technických nedostatkov),

Ø      s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi (17 170 nedostatkov, t. j. 27,6% technických nedostatkov),

Ø      so skladovaním a  manipuláciou s  horľavými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami (5 773 nedostatkov, t. j. 9,3%),

Ø      so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti   (4 982  nedostatkov, t. j. 8,0%).

                       

V súvislosti s vykonávaním kontrolnej činnosti v rámci ŠPD, uložili okresné riaditeľstvá zboru právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom za zistené neplnenia povinností a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov na  úseku  ochrany  pred  požiarmi  333 pokút o celkovej výške 246 284 €..

Priemerná pokuta uložená podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov má hodnotu 739,59. Najvyšší priemer na jednu pokutu má Banskobystrický kraj (1 638,26 €) a najnižší (559,42 €) Prešovský kraj.  

Najviac pokút aj najvyššiu sumu uložili právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom v Košickom kraji (67) (40 406 €). Najmenej pokút (19) uložili v Banskobystrickom kraji a najmenšiu sumu (17 342 €) uložili v Prešovskom kraji.

Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru okresné riaditeľstvá zboru v roku 2009 využili inštitút vylúčenia veci z používania celkom 108 krát a z dôvodu bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru, resp. znemožnenia záchrany osôb alebo majetku v prípade vzniku požiaru, zastavili 35 prevádzok.

 

 

 

 

Krajské riaditeľstvo zboru v Žiline uložilo pokutu vo výške 500 € právnickej osobe za neplnenie povinností v súvislosti so závodným hasičským útvarom a podobnú pokutu v sume 2 000 € uložilo aj Krajské riaditeľstvo zboru v Banskej Bystrici.

 

 

Kontrola obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy

 

V rámci ŠPD vykonávali okresné riaditeľstvá zboru aj kontrolu obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Pri tejto činnosti vykonali spolu 821 kontrol v obciach, z toho 438 komplexných, 65 tematických a 318 následných, pri ktorých zistili celkom 2 037 nedostatkov.

Najviac kontrol (186) bolo vykonaných v Prešovskom kraji a najmenej kontrol (38) vykonali okresné riaditeľstvá zboru v Bratislavskom kraji. Najväčší počet nedostatkov (390) zistili okresné riaditeľstvá zboru Žilinského kraja a najmenej (111) okresné riaditeľstvá zboru Bratislavského kraja.

Najčastejšie opakujúce nedostatky sú najmä:

Ø      nevykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnými skupinami obce,

Ø      nevytvorenie kontrolných skupín obce,

Ø      nevykonávanie školení kontrolných skupín obce

Ø      neukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov rozhodnutím.

 

 

 

 

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

 

Pri riešení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali okresné riaditeľstvá zboru a krajské riaditeľstvá zboru v hodnotenom období spolu 29 063 písomných stanovísk (ďalej len „stanovisko“), z čoho bolo

Ø      25 361 stanovísk súhlasných a

Ø        3 702 stanovísk nesúhlasných,

pričom bolo zistených celkom 18 316 nedostatkov z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Z uvedeného počtu stanovísk bolo spracovaných

Ø      27 619 stanovísk okresnými riaditeľstvami zboru s celkovým počtom nedostatkov 16 707 a

Ø        1 444 stanovísk krajskými riaditeľstvami zboru s celkovým počtom  nedostatkov 1 609.

 

Pri počte 29 063 stanovísk vychádza v priemere 118,4 stanovísk na jedného príslušníka. Najviac stanovísk (5 259) spracovali a vydali v Bratislavskom kraji, najmenej (2 567) v  Trnavskom  kraji. Priemer v počte stanovísk na jedného príslušníka je najvyšší (169,6) v Bratislavskom kraji. Najnižší priemer na jedného príslušníka (76,1) má Košický kraj a druhý najnižší (83,3) má Banskobystrický kraj.

Najviac nedostatkov (3 888) bolo v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania zistených v Košickom kraji a najmenej nedostatkov (1 320) v Žilinskom kraji. Na jedného príslušníka vychádza v priemere najviac nedostatkov (111,9) v Košickom kraji a najmenej (44,0) v Žilinskom kraji, pričom celoslovenský priemer je 74,6 nedostatkov na príslušníka.

 

 

 

 

Najčastejšími nedostatkami k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo vydaných stanoviskách sú najmä nedostatky:

Ø      v členení stavby na požiarne úseky,

Ø      v určení horľavosti konštrukčných celkov,

Ø      v určení požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,

Ø      neurčenie odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru od existujúcich stavieb susediacich s navrhovanou stavbou,

Ø      v určení obsadenia priestorov osobami pre potreby výpočtu únikových ciest,

Ø      v určení potreby požiarnej vody a hadicových zariadení,

Ø      v nesúlade dispozičného riešenia výkresovej časti protipožiarnej bezpečnosti stavby s dispozičným riešením výkresovej časti stavebného riešenia,

Ø      v neurčení požiadaviek na elektrické káble, ktoré zabezpečujú prevádzku elektrických zariadení počas požiaru,

Ø      v riešení prestupov vzduchotechnického potrubia požiarne deliacimi konštrukciami,

Ø      nesúlad riešenia protipožiarnej bezpečnosti s projektovým riešením iných profesií v predloženej projektovej dokumentácii,

Ø      nepredkladanie osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti pre projektovanie požiarno-technických zariadení,

Ø      nepredloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

 

Najčastejšími nedostatkami zistenými pri kolaudačných konaniach sú najmä nedostatky:

Ø      nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby,

Ø      v predkladaní dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok,

Ø      v dokladovaní certifikácie a zhody,

Ø      v kompletnosti sprievodnej dokumentácie k požiarnym uzáverom,

Ø      neoznačenie požiarnych uzáverov nápisom POŽIARNY UZÁVER,

Ø      nevybavenie požiarnych uzáverov samozatváračmi,

Ø      v utesnení prestupov cez požiarne deliace konštrukcie,

Ø      v inštalácii požiarnych klapiek ,

Ø      v rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov,

Ø      v označení podzemných hydrantov.

     

Prezídium zboru posudzovalo riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania u stavieb, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov a stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Takto posúdilo a vydalo stanoviská k projektovým dokumentáciám piatich stavieb, ktoré sa uskutočňujú v územných obvodoch dvoch krajov. K riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, bolo prezídiom zboru vydaných 32 stanovísk. Išlo hlavne o stavby cestných tunelov v súvislosti s výstavbou diaľničnej siete (tunely Považský Chlmec, Čebrať, Višňové, Kysuca, Bôrik, Prešov), stavby železničných tunelov (Diel, Milochov, Bikoš, Okruhliak), stavby súvisiace s riešením podzemného prepojenia železničných tratí a letiska v Bratislave (TEN-T), ako aj stavbu „Jadrová elektráreň Mochovce dostavba blokov 3 a 4“.

V rámci procesu kolaudačného konania posúdilo prezídium zboru v kolaudačnom konaní tunel Sitina v Bratislave z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a vydalo konečné stanovisko k predčasnému užívaniu tunela. V poslednom štvrťroku 2009 prezídium zboru vykonalo kontroly splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby tunela Bôrik a spracovalo stanovisko so záväznými pripomienkami, ktoré bolo jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia stavebného úradu o predčasnom užívaní stavby.

 

Dôležitou súčasťou ŠPD je aj zisťovanie príčin vzniku požiarov, ktoré vykonáva v obzvlášť závažných prípadoch Ministerstvo vnútra SR (Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR), v závažných prípadoch krajské riaditeľstvá zboru a v ostatných prípadoch okresné riaditeľstvá zboru. Výsledky zisťovania príčin vzniku požiarov a požiarovosti sú, vzhľadom na svoj rozsah, obsahom samostatného hodnotenia.

  

  

 Štruktútu nedostatkov za rok 2009 si môžete pozrieť (PDF, 83 kB)tu (PDF, 83 kB).

   

Podrobný výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2009 si môžete pozrieť tu. (PDF, 102 kB)