Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 
Hasiči a záchranári / Požiarna prevencia / Štátny požiarny dozor / Výsledky štátneho požiarneho dozoru

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2010

 Štátny požiarny dozor v roku 2010

Kontrolná činnosť

    Výkonu kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru sa v roku 2010 zúčastňovalo 249 príslušníkov zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev  a krajských riaditeľstiev zboru.

    Z celkového počtu 10 042 protipožiarnych kontrol, vykonaných príslušníkmi okresných riaditeľstiev a krajských riaditeľstiev zboru, bolo 3 792 komplexných, 1 858 tematických a 4 392 následných.

    Výkon kontrolnej činnosti ŠPD na okresných riaditeľstvách zboru zabezpečovalo 219 príslušníkov, ktorí zistili celkom 82 125 nedostatkov. Z uvedeného počtu bolo 21 919 organizačných nedostatkov (26,7%) a 60 206 technických nedostatkov (73,3%). Dlhodobejšie sledovaný trend  zisťovaných nedostatkov smeruje k zvyšujúcemu podielu technických nedostatkov, čo je možné hodnotiť kladne.

            

           

    Najčastejšie sa vyskytujúce organizačné nedostatky :

·         nedôsledné spracovanie, vedenie, aktualizácia a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,

·         nedostatky týkajúce sa školenia zamestnancov,

·         nedostatky týkajúce sa odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,

·         nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách.

    Zisťované technické nedostatky súviseli :

·         s požiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (31 951 nedostatkov, čo predstavuje 38,9% všetkých technických nedostatkov),

·         so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti (9 718 nedostatkov, to zn. 11,8 %).

·         s elektrickými  zariadeniami  a bleskozvodmi  (9 588 nedostatkov, to zn. 11,7 %), 

·         so skladovaním  a manipuláciou s horľavými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami (4 332 nedostatkov, čo predstavuje 5,3 %).

 

So zameraním   na   preverenie   celkového   skutkového   stavu v organizačnom a technickom    zabezpečení  ochrany   pred  požiarmi  u  právnických   osôb  a fyzických  osôb-podnikateľov    vykonali   príslušníci  okresných     riaditeľstiev     zboru 3 792 komplexných protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili 69 942 nedostatkov.

 

Na preverenie vybraných oblastí alebo činností dôležitých z hľadiska ochrany pred požiarmi bolo vykonaných  príslušníkmi  okresných  riaditeľstiev  zboru  1 858  tematických protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 10 583 nedostatkov. V roku 2010 sa výraznejšie začalo s vykonávaním tematických protipožiarnych kontrol stavieb počas ich uskutočňovania. Okresné riaditeľstvá zboru uskutočnili 121 takýchto kontrol so zistením 159 nedostatkov.Praktické vykonávanie tohto typu kontrol je časovo aj organizačne náročné a poukazuje na potrebu jednoduchšieho procesu realizácie.

Kontrola plnenia opatrení, uložených príslušníkmi okresných riaditeľstiev zboru pri protipožiarnych kontrolách, bola v roku 2010 vykonaná uskutočnením 4 392 následných protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených  1 600 nových  nedostatkov a 780  nedostatkov  ostalo  neodstránených z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol.

Protipožiarne kontroly vykonávali aj krajské riaditeľstvá zboru. Z celkového počtu protipožiarnych kontrol v roku 2010 vykonali 49 protipožiarnych kontrol, z toho 45 tematických a 18 následných. Tematické protipožiarne kontroly (4 + 41) boli zamerané na činnosť hasičských závodných útvarov a na kontrolu stavieb v priebehu ich uskutočňovania.

Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru okresné riaditeľstvá zboru využili inštitút vylúčenia vecí z používania 79-krát a z toho istého dôvodu, resp. znemožnenia záchrany osôb alebo majetku v prípade vzniku požiaru, zastavili 12 prevádzok.

V rámci štátneho požiarneho dozoru boli v hodnotenom období vykonávané kontroly obcí so zameraním na plnenie úloh v rámci zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Spolu bolo vykonaných 743 kontrol v obciach, z toho 313 komplexných, 58 tematických a 372 následných. Pri týchto kontrolách bolo zistených 1 442 nedostatkov.

 

Najčastejšie sa opakujúce nedostatky pri zabezpečovaní zvereného výkonu štátnej správy obcami boli :

·         nevykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnými skupinami obce,

·         nevytvorenie kontrolných skupín obce,

·         nevykonávanie školení kontrolných skupín obce,

·         neukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov rozhodnutím.

 

 

 

 

Sankcie za porušovanie povinností

    Za neplnenie   povinností    na  úseku  ochrany   pred  požiarmi  a za   porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov na tomto úseku uložili okresné riaditeľstvá zboru právnickým osobám   a fyzickým osobám-podnikateľom  v  priebehu   roka 338 pokút v celkovej výške 248 296 €. Pokuty za priestupky boli uložené okresnými riaditeľstvami zboru 580 fyzickým osobám  v celkovej výške 14 160 €.

 

 

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

 

     V oblasti riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali okresné a krajské riaditeľstvá zboru 26 168 stanovísk, z toho 22 377 súhlasných a 3 791 nesúhlasných, pričom spolu bolo zistených 15 033 nedostatkov. 

 

    územnému a stavebnému konaniu bolo vydaných 17 233 stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti  stavieb v projektových dokumentáciách,  pri  ktorých  bolo  zistených  9 389 nedostatkov. Z uvedeného počtu stanovísk bolo 14 773 stanovísk súhlasných a 2 460 nesúhlasných.

 

V rámci kolaudačného konania, z hľadiska splnenia požiadaviek riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, bolo okresnými a krajskými riaditeľstvami zboru vydaných spolu 8 935 stanovísk. Z uvedeného počtu bolo 7 604 stanovísk súhlasných a 1 331 nesúhlasných, pričom bolo zistených 5 644 nedostatkov.

 

 

 

 

Dôležitou súčasťou ŠPD je aj zisťovanie príčin vzniku požiarov, ktoré vykonáva v obzvlášť závažných prípadoch Ministerstvo vnútra SR (Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR), v závažných prípadoch krajské riaditeľstvá zboru a v ostatných prípadoch okresné riaditeľstvá zboru. Výsledky zisťovania príčin vzniku požiarov a požiarovosti sú, vzhľadom na svoj rozsah, obsahom samostatného hodnotenia.

 

Podrobný výkaz o činnostiach na úseku požiarnej prevencie za rok 2010 si môžete pozrieť tu.

  

 Štruktútu zistených nedostatkov za rok 2010 si môžete pozrieť tu.

 

Grafické porovnanie vykonávania ŠPD (niektoré ukazovatele) na území Slovenskej republiky v priebehu rokov 2006 až 2010 si môžete pozrieť tu.