Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2024, streda
 
Hasiči a záchranári / Požiarna prevencia / Štátny požiarny dozor / Výsledky štátneho požiarneho dozoru

Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2012

Informácia o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie

Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium zboru“) spracoval informáciu na základe podkladov, ktoré predložili jednotlivé krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zboru“).

Správa informuje o plnení úloh okresnými riaditeľstvami zboru a krajskými riaditeľstvami zboru na úseku požiarnej prevencie za rok 2012.

A) Kontrolná činnosť

 Výkon kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) v roku 2012 realizovalo, podľa údajov zaslaných krajskými riaditeľstvami zboru,  celkom 200,33 príslušníkov zaradených na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev zboru, čo je menej o 14,42 príslušníkov zaradených na týchto oddeleniach.

Stručný prehľad o výsledkoch kontrolnej činnosti okresných riaditeľstiev zboru v rámci ŠPD za rok 2012 podľa krajov je v nasledujúcej tabuľke :  

Výsledky kontrolnej činnosti okresných riaditeľstiev zboru v rámci ŠPD za rok 2012
KrajPočet vykonaných kontrolPočet nedostatkov
KomplexnéTematickéNáslednéSpolu
BA

278

211

309

798

14 081

TT

261

219

288

768

6 587

TN

522

275

548

1 345

9 156

NR

285

224

426

935

5 239

ZA

356

200

533

1 089

6 221

BB

431

325

556

1 312

7 339

PO

416

373

690

1 479

6 490

KE

529

237

419

1 185

12 858

Spolu

3 078

2 064

3 769

8 911

67 971

Rok 2011

3 747

1 534

4 491

9 772

86 172

Rozdiel medzi r. 2012 a 2011

- 669

+ 530

- 722

- 861

- 18 201

Oproti minulému roku došlo k celkovému poklesu vykonaných PPK o 8,8 %.

K najviac sa vyskytujúcim nedostatkom z hľadiska organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi patria, tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach, najmä: nedôsledné spracovanie, vedenie, aktualizácia a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi:

 • nedostatky týkajúce sa školenia zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov,
 • nedostatky týkajúce sa odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok,
 • nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách.

 Najviac zisťovanými technickými nedostatkami pri vykonávaní protipožiarnych kontrol sú nedostatky, ktoré súvisia:

 • s požiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (31 404 nedostatkov, t. j. 62,8 % všetkých  technických nedostatkov),
 • so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti (7 756 nedostatkov, t. j. 15,51 %),
 • s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi (3 591 nedostatkov, t. j. 7,18 % technických nedostatkov),
 • so skladovaním a  manipuláciou s  horľavými pevnými, kvapalnými a plynnými látkami (3 561 nedostatkov, t. j. 7,12 %).

Evidentný posun v porovnaní s minulým rokom nastal v počte zisťovaných nedostatkov súvisiacich s elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi. Kým v roku 2011 to bolo 15,12 %, v roku 2012 to bolo len 7,18 % z celkového počtu technických nedostatkov zistených v rámci všetkých PPK v roku 2012. Uvedený pokles súvisí aj so zrušením vyhlášky MV SR č. 605/2007 o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.

V porovnaní s rokom 2011 bolo v hodnotenom období vykonaných o 716 komplexných PPK menej a zistených nedostatkov bolo o 20 167 menej.

V porovnaní s rokom 2011 bolo vykonaných v hodnotenom období o 722 následných PPK menej, počet novozistených nedostatkov je o 637 nižší a počet neodstránených nedostatkov je o 601 vyšší.

B) Sankcie za porušovanie povinností

 V hodnotenom období okresné riaditeľstvá zboru uložili v rámci finančných postihov z titulu neplnenia povinností a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi spolu 1 291 postihov v celkovej sume 246 644 €, čo je vzrast o 15,17 % postihov a pokles o 16 % z celkovej sumy oproti roku 2011, z čoho bolo:

 • 314 pokút právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom s celkovou výškou postihu 221 271 €,
 • 79 pokút za priestupky s celkovou výškou postihu 3456 € písomným rozhodnutím v ústnom pojednávaní priestupku,
 • 90 pokút za priestupky s celkovou výškou postihu 3840 € vydaním rozkazu,
 • 808 pokút za priestupky s celkovou výškou postihu 18 077 € v rámci blokového konania.

 

Prehľad o sankciách uložených právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa krajov je v nasledujúcej tabuľke:  

Prehľad o sankciách uložených právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom podľa krajov
KrajrokPokuty podľa § 59 zákonaVylúčenie veci
z používania
Zastavenie
prevádzky
PočetSuma [€]Priemer [€/pokuta]
BA

2012

29

47 368

1 633,38

2

0

2011

49

40 890

834,49

2

0

TT

2012

52

31 080

597,69

7

0

2011

47

23 950

509,57

15

0

TN

2012

60

43 770

729,50

8

1

2011

62

51 755

834,76

15

3

NR

2012

15

12 950

863,33

3

2

2011

22

23 650

1075,00

6

1

ZA

2012

41

26 490

646,10

9

0

2011

44

26 100

593,18

20

2

BB

2012

28

20 800

742,86

2

0

2011

37

38 950

1052,70

9

0

PO

2012

43

18 572

431,91

1

0

2011

57

35 864

629,19

9

0

KE

2012

46

20 240

440,00

5

2

2011

61

34 020

557,70

10

4

Spolu

2012

314

221 271

704,68

37

5

2011

379

275 179

726,07

86

10

Rozdiel medzi r. 2012 a 2011

- 65

- 53 908

- 21,39

- 49

- 5

 V oblasti uloženia pokút za priestupky fyzickým osobám došlo v porovnaní s rokom 2011 k vyššiemu počtu uložených finančných opatrení o 235 pokút a celková výška uložených pokút bola taktiež vyššia, až o 6 958 €. Z údajov vyplýva, že príslušníci okresných riaditeľstiev zboru riešia porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v prvom rade blokovým vyriešením priestupku (nárast počtu + 200, aj finančnej sumy + 4 842 €).

 

Prehľad o počte a výške uložených pokút za priestupky fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi podľa krajov je v nasledujúcej tabuľke:  

Prehľad o počte a výške uložených pokút za priestupky fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi podľa krajov
KrajrokPokuty
blokovým
konaním
Pokuty
rozkazným
konaním
Pokuty
ústnym
prejednávaním
priestupku
Počet spoluSuma spolu [€]
PočetSuma [€]PočetSuma [€]

Počet

Suma [€]
BA

2012

40

780

8

490

5

98

53

1 368

2011

20

540

4

150

1

0

25

690

TT

2012

59

1 160

9

150

1

30

69

1 340

2011

33

480

9

455

7

485

49

1 420

TN

2012

79

2 605

1

20

8

676

88

3 301

2011

66

2 711

0

0

1

0

67

2 711

NR

2012

58

2 032

2

60

9

20

69

2 112

2011

25

1 306

0

0

0

0

25

1 306

ZA

2012

93

2 120

16

635

6

72

115

2 827

2011

117

2 658

11

640

10

499

138

3 797

BB

2012

163

4 139

16

1 190

20

1 280

199

6 609

2011

89

2 026

2

149

16

650

107

2 825

PO

2012

101

1 210

29

645

3

15

133

1 870

2011

78

975

33

650

11

105

122

1 730

KE

2012

215

4 031

9

650

27

1 265

251

5 946

2011

180

2 539

11

470

18

927

209

3 936

Spolu

2012

808

18 077

90

3 840

79

3 456

977

25 373

2011

608

13 235

70

2 514

64

2 666

742

18 415

Rozdiel medzi r. 2012 a 2011

+ 200

+ 4 842

+ 20

+ 1 325

+15

+ 790

+ 235

+ 6 958

 

C) Rozhodovanie o uložení povinností a vydávaní súhlasov

 V roku 2012 vydali okresné riaditeľstvá zboru a krajské riaditeľstvá zboru právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom 1 356 rozhodnutí (v roku 2011 bolo uložených 1 740 rozhodnutí) pri rozhodovaní o vydávaní súhlasov a ukladaní povinností, z čoho bolo

 • 1 135 rozhodnutí o súhlase so spaľovaním horľavých látok,
 •    196 rozhodnutí o súhlase usporiadať verejné podujatie,
 •      11 rozhodnutia  o zrušení alebo zmene závodnej hasičskej jednotky,
 •        9 rozhodnutia o zriadení závodnej hasičskej jednotky,
 •        5 rozhodnutí o spracovaní analýzy.

 

  Prehľad o vydaných rozhodnutiach o uložení povinností a rozhodnutiach o súhlase podľa krajov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Prehľad o vydaných rozhodnutiach o uložení povinností a rozhodnutiach o súhlase podľa krajov
KrajSpracovať analýzuZriadenie ZHÚ,ZHZZrušenie alebo zmena ZHÚ,ZHZSpaľovanie horľavých látokUsporiadať verejné podujatieSpolu
BA

3

2

2

37

33

77

TT

2

0

1

75

18

96

TN

0

0

2

150

14

166

NR

0

2

1

71

25

99

ZA

0

1

1

323

7

332

BB

0

3

1

175

23

202

PO

0

0

0

196

27

223

KE

0

1

3

108

49

161

Spolu

5

9

11

1 135

196

1 356

Rok 2011

2

3

5

1 539

191

1 740

Rozdiel

+ 3

+ 6

+ 6

- 404

+ 5

- 384

D) Protipožiarna bezpečnosť stavieb

 Pri riešení otázok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania vydali okresné riaditeľstvá zboru a krajské riaditeľstvá zboru v hodnotenom období celkom  24 864 písomných stanovísk.

Prehľad o počte všetkých vydaných stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa krajov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Prehľad o počte všetkých vydaných stanovísk k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa krajov
KrajÚzemné a stavebné konanieKolaudačné konanie
Počet stanovískPočet nedostatkovPočet stanovískPočet nedostatkov
SúhlasNesúhlasSpoluSúhlasNesúhlasSpolu
BA

2 588

417

3 005

1 087

1 558

180

1 738

490

TT

1 429

120

1 549

364

570

208

778

862

TN

1 551

221

1 772

595

984

167

1 151

906

NR

1 708

166

1 874

467

835

136

971

345

ZA

1 834

276

2 110

701

867

151

1 018

574

BB

1 627

278

1 905

1 085

780

136

916

692

PO

1 984

379

2 363

1 428

1 012

134

1 146

574

KE

1 327

341

1 668

2 630

784

116

900

1 148

Spolu

14 048

2 198

16 246

8 357

7 390

1 228

8 618

5 591

Rok 2011

13 157

2 230

15 387

8 467

7 527

1 361

8 888

6 142

Rozdiel

+ 891

- 32

+ 859

- 110

- 137

- 133

- 270

- 551

  Najčastejšími nedostatkami k predloženému riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavieb vo vydaných stanoviskách sú najmä nedostatky:

 • v členení stavby na požiarne úseky,
 • v určení horľavosti konštrukčných celkov,
 • v určení požadovanej požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,
 • neurčenie odstupových vzdialeností a požiarne nebezpečného priestoru od existujúcich stavieb susediacich s navrhovanou stavbou,
 • v určení obsadenia priestorov osobami pre potreby výpočtu únikových ciest,
 • v určení potreby požiarnej vody a hadicových zariadení,
 • v nesúlade dispozičného riešenia výkresovej časti protipožiarnej bezpečnosti stavby s dispozičným riešením výkresovej časti stavebného riešenia,
 • v neurčení požiadaviek na elektrické káble, ktoré zabezpečujú prevádzku elektrických zariadení počas požiaru,
 • v riešení prestupov vzduchotechnického potrubia požiarne deliacimi konštrukciami,
 • nesúlad riešenia protipožiarnej bezpečnosti s projektovým riešením iných profesií v predloženej projektovej dokumentácii,
 • nepredkladanie osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti pre projektovanie požiarno-technických zariadení,
 • nepredloženie kompletnej projektovej dokumentácie.

 

Najčastejšími nedostatkami zistenými pri kolaudačných konaniach sú najmä nedostatky:

 • nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby,
 • v predkladaní dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok,
 • v dokladovaní certifikácie a zhody,
 • v kompletnosti sprievodnej dokumentácie k požiarnym uzáverom,
 • neoznačenie požiarnych uzáverov nápisom POŽIARNY UZÁVER,
 • nevybavenie požiarnych uzáverov automatickým uzatváracím zariadením,
 • v utesnení prestupov cez požiarne deliace konštrukcie,
 • v inštalácii požiarnych klapiek ,
 • v rozmiestnení prenosných hasiacich prístrojov,
 • v označení podzemných hydrantov.