Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Odd. požiarnej prevencie

 

Oddelenie požiarnej prevencie na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie vo svojom územnom obvode:

 • riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vykonáva štátny požiarny dozor,
 • riadi, organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivárom požiarnej ochrany obce a veliteľom dobrovoľných hasičských zborov obce,
 • pomáha obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä poskytuje im rady vo veciach aplikácie ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie, potrebné údaje z evidencie ochrany pred požiarmi a upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti,
 • oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly,
 • vykonáva preventívno-výchovnú činnosť,
 • vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tento účel určené,
 • dozerá, ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané oprávnenie podľa § 12 ods. 6 na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce, plní povinnosti podľa § 12 ods. 7,
 • vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Štátny požiarny dozor sa vykonáva:

 • protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,
 • posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,
 • vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,
 • zisťovaním príčin vzniku požiarov,
 • kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa a v obciach,
 • ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,
 • dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.


Pre posúdenie projektovej dokumentácie stavby z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, je potrebné doručiť na OR HaZZ túto dokumentáciu spoločne so žiadosťou. Vzor žiadosti je prístupný na stiahnutie nižšie. 


Kontakty

Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou, 

tel.: +421 55 460 26 37

 

Vedúci oddelenia

pplk. Ing. Gabriel REDAJ

samostatný odborný inšpektor špecialista

TA.13G4@ZSPYk.RYGL2Su@

 

            Príslušníci:         

npor. Ing. Jana GRECZMAJER, PhD.

samostatný odborný inšpektor

TA.13G4@bS1FQ1SLd.S3St@

 

mjr. Ing. Miroslav TURČANIK

odborný inšpektor

TA.13G4@TG3SQLHj.1SRAFLG5@

 

npor. Ing. Martina LOŠONCZIOVÁ, PhD.

odborný inšpektor

TA.13G4@vS1FGJQ3FAFe.S3GKLS5@