Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Odd. prevádzkovo technické

Oddelenie prevádzkovo-technické na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie zabezpečuje:

 • riadi činnosť na hasičských staniciach vo svojej územnej pôsobnosti,
 • plní úlohy odborných služieb, na úseku strojnej služby, protiplynovej služby, spojovacej služby, hasičskej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby,
 • riadi a zabezpečuje údržbu, opravy v rámci svojej pôsobnosti a starostlivosť o hasičskú techniku a vecné prostriedky,
 • vyhodnocuje spotrebu PHM a motorových olejov; porovnáva skutočnú spotrebu PHM so spotrebou normovanou a stanovuje opatrenia za účelom hospodárnosti,
 • vytvára podmienky, zabezpečuje a kontroluje vykonávanie fyzickej prípravy príslušníkov na hasičských staniciach v pôsobnosti okresného riaditeľstva za účelom udržania fyzickej kondície,
 • plánuje, organizuje, zabezpečuje a vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu príslušníkov zmenovej služby v štátnej službe,
 • metodicky riadi, usmerňuje dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • kontroluje a vyhodnocuje plnenie opatrení najmä pri zásahovej činnosti ale aj na pôde okresného riaditeľstva,
 • plní vo vymedzenom rozsahu úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností a vedie určenú evidenciu písomností s tým súvisiacu na okresnom riaditeľstve,
 • plánuje, organizuje, zabezpečuje a vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu členov dobrovoľných hasičských zboroch obcí v územnom obvode okresného riaditeľstva,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s výkonom štátnej služby v pôsobnosti okresného riaditeľstva.

Kontakty

Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou, 

tel.: +421 55 460 26 37

 

Vedúci oddelenia

Samostatný odborný inšpektor špecialista

pplk. Ing. Peter VIDAŠIČ

TA.13G4@QGASPG8.LYKYs@ , tel.: 0905 388 557

 

Príslušníci:

npor. Ing. Tomáš DINIS

samostatný odborný inšpektor /zisťovateľ príčin požiarov

TA.13G4@AG3Go.AS4Fj@ , tel.: 0907 948 995 

   

mjr. Ing. Tatiana HREŠKOVÁ

odborný inšpektor

TA.13G4@S1FTAYLz.S3SGKSj@

 

por. Ing. Gabriela SANISLO

odborný inšpektor

TA.13G4@FRAG3Sp.SRYGL2Su@

   

ppor. Gabriel ČONKA

odborný inšpektor

TA.13G4@ST3F9.RYGL2Su@