Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Výkon ŠPD

Požiarovosť  |  Zásahová činnosť  |  Výkon ŠPD

123

Výkon štátneho požiarneho dozoru v Banskobystrickom kraji v roku 2023

Výkon štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) v rámci Banskobystrického kraja v roku 2023 zabezpečovalo 36 príslušníkov zaradených na Krajskom riaditeľstve v Banskej Bystrici a na 8 okresných riaditeľstvách HaZZ.

Výkon ŠPD predstavuje najmä:

 • Výkon protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch,

 • Posudzovanie projektovej dokumentácie – riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb a účasť na kolaudačných konaniach stavieb.

Rok 2023 bol prvým rokom od roku 2019, v ktorom výkon štátneho požiarneho dozoru nebol ovplyvňovaný epidemiologickými opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19. Vykonávanie odborných školení, výcvikov, súťaží v hasičskom športe, ako aj protipožiarnych kontrol, overovaní spôsobilosti technikov požiarnej ochrany či preventívno-výchovných aktivít so zameraním na predchádzanie vzniku požiarov, exkurzie na hasičských staniciach, organizovanie besied a stretnutí s väčšími skupinami detí i dospelých, prebiehal celoročne v štandardnom režime a v súlade s platnými internými predpismi. Organizácia kontrolnej i preventívno-výchovnej činnosti bola na druhej strane ovplyvňovaná novými špecifickými okolnosťami, najmä rozsiahlym požiarom budov v historickom centre Banskej Štiavnice, ako aj napĺňaním hlavného zamerania určeného Prezídiom HaZZ – kontrolami dodržiavania povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v zariadeniach definovaných v ustanovení § 34 až § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, teda na kontrolu v zariadeniach podporovaného bývania, zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, rehabilitačných strediskách, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach.

V roku 2023 príslušníci v rámci Banskobystrického kraja vykonali 1116 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili celkom 4001 požiarnych nedostatkov. Oslabenie vplyvu „Covid-opatrení“ je pozorovateľné na počte vykonaných protipožiarnych kontrol, kde napríklad za rok 2020 príslušníci v našom kraji vykonali 702 protipožiarnych kontrol, v  roku 2021 iba 570 protipožiarnych kontrol a za rok 2022 930 protipožiarnych kontrol, čo bolo o 86 kontrol menej, ako sa podarilo uskutočniť za rok 2023.

Vývoj kontrolnej činnosti v roku 2023

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa posudzuje celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v subjekte, pričom týchto kontrol bolo v roku 2023 vykonaných 347.

Druhú veľkú skupinu kontrol tvorili tematické protipožiarne kontroly, ktoré sa zameriavajú na vybrané oblasti z hľadiska dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V prvom roku 2023 bolo vykonaných 363 takýchto kontrol. Tematické protipožiarne kontroly boli zamerané najmä na nasledovné oblasti:

 • únikové cesty a únikové východy - trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie a dvere na únikových cestách

 • prevádzkovanie požiarnych (prenosné hasiace prístroje, vnútorné hydranty, zdroje vody na hasenie...) a požiarnotechnických zariadení (elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia),

 • manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie (tuhé horľavé látky, horľavé kvapaliny, horľavé plyny),

 • prevádzkovanie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov,

 • dodržiavanie povinností vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesných pozemkov

Následných protipožiarnych kontrol bolo vykonaných 406.

Zo zistených nedostatkov patria medzi najčastejšie sa opakujúce nasledovné nedostatky:

Organizačné nedostatky:

 • nevedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s predpísanými požiadavkami a skutočným stavom veci, jej neumiestňovanie na určených miestach, nedostatočná aktualizácia a uchovávanie na dostupnom mieste,

 • nevykonávanie cvičného požiarneho poplachu v objektoch, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb raz za 12 mesiacov

 • nevykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracovísk v stanovenej perióde raz za 12 mesiacov

 • nezabezpečenie, aby sa v prípade zmeny užívania časti stavby riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 • nezabezpečenie vykonávania  preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených lehotách,

 • nedostatky v požiarnej identifikačnej karte, neuvedené IČO, nepísaný spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, zle uvedené zoznamy objektov a prehľady miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • neuvedený, alebo nesprávne uvedený spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v PPS

Technické nedostatky:

 • neinštalovanie vhodného druhu požiarnych zariadení, nezabezpečovanie ich akcieschopnosti a pravidelnej kontroly i údržby

 • absentujúce, alebo nesprávne značenie únikových ciest a únikových východov

 • uskladňovanie horľavého materiálu v únikových cestách (nábytok, dvere, krabice a pod.)

 • zamedzený prístup k požiarnym zariadeniam

 • neoznačenie stanovíšť prenosných hasiacich prístrojov a ďalších požiarnych zariadení

 • nedodržanie podmienok ochrany pred požiarmi pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami

 • nezabezpečenie trvalej voľnosti únikových ciest a východov.

Osobitná pozornosť pri výkone kontrolnej činnosti bola venovaná zariadeniam poskytujúcim sociálne služby definované v § 34 až 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto kontroly boli vedené ako komplexné, to znamená, že sa posudzoval celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v jednotlivých subjektoch, avšak iba v objektoch, kde sa reálne zdržiavali klienti domovov. Pri kontrolách vykonaných v rámci hlavného zamerania bolo zistených celkom 900 požiarnych nedostatkov, pričom väčšina z nich mala technický charakter (stavebné úpravy bez predchádzajúceho schválenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na OR HaZZ, chýbajúce prenosné hasiace prístroje na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja, nebola vedená kompletná dokumentácia, neoznačené požiarne uzávery, nevykonané kontroly a údržby požiarnych uzáverov v stanovených lehotách, nefunkčné samozatváracie zariadenie, neoznačené únikové cesty a stanovištia PHP, zúžené únikové cesty a pod.).

Druhou skupinou činností v rámci štátneho požiarneho dozoru je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a účasť na kolaudačných konaniach týchto stavieb. V roku 2023 bolo posúdených 2328 projektových dokumentácií stavieb a príslušníci sa zúčastnili na 614 kolaudáciách stavieb.

Za rok 2023 krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvá HaZZ pristúpili v 41 prípadoch k uloženiu sankcie za neplnenie si zákonných povinností a výskyt závažných nedostatkov na úseku ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch. Celková výška uložených sankcií predstavuje  46 200 EUR.

Za neplnenie, resp. porušenie povinností fyzických osôb (občanov) museli okresné riaditeľstvá HaZZ riešiť 3 prípadov v priestupkovom konaní, kedy uložili spolu pokuty za 120 EUR a v blokovom konaní bolo vyriešených 93 prípadov s celkovou sumou 1740 EUR.  

V súvislosti s vysokým výskytom požiarov v období mesiaca marec roka 2022 došlo v priebehu roka 2023 zo strany orgánov HaZZ k dôslednejšiemu kontrolovaniu dodržiavania povinností subjektov súvisiacich so zákazom vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, čo sa pozitívne premietlo do štatistiky požiarovosti.