Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
 

Výkon ŠPD

Požiarovosť  |  Zásahová činnosť  |  Výkon ŠPD

123

Výkon štátneho požiarneho dozoru v Banskobystrickom kraji v prvom polroku 2022

Výkon štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) v rámci Banskobystrického kraja v prvom polroku 2022 zabezpečovalo 32 príslušníkov, ktorí su zaradení na Krajskom riaditeľstve v Banskej Bystrici  a na 8 okresných riaditeľstvách HaZZ.

Výkon ŠPD predstavuje najmä:

-         Výkon protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch,

-         Posudzovanie projektovej dokumentácie – riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb a účasť na kolaudačných konaniach stavieb.

Výkon ŠPD bol v prvom polroku ovplyvnený vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobený koronavírusom SARS-CoV-2, s čím súviseli obmedzujúce opatrenia. Jedným z nich bolo aj pozastavenie výkonu protipožiarnych kontrol na obdobie mesiacov január a február.

V prvom polroku 2022 príslušníci v rámci Banskobystrického kraja vykonali 419 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili celkom 1153 požiarnych nedostatkov. Vplyv „Covid-opatrení“ je pozorovateľný na počte vykonaných protipožiarnych kontrol, kde napríklad za prvý polrok roku 2019 príslušníci v našom kraji vykonali 321 protipožiarnych kontrol, v prvom polroku roku 2020 iba 254 protipožiarnych kontrol a napr. za celý rok 2021 vykonali 574 protipožiarnych kontrol, čo bolo iba o 155 viac ako sa podarilo aj napriek pandemickým opatreniam uskutočniť za prvý polrok tohto roku.

V súvislosti s vysokým počtom zistených nedostatkov sa žiada upozorniť verejnosť, že nie je možné sa pri neplnení povinností v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov odvolávať na dodržiavanie interných predpisov HaZZ, nakoľko tieto majú charakter interného aktu usmerňujúceho výkon štátnej správy dovnútra a sú adresované výhradne orgánom HaZZ, a nie  všeobecne záväzného normatívneho aktu definujúceho povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb.

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa posudzuje celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v subjekte, pričom týchto kontrol bolo v polroku 2022 vykonaných 95.

Druhú veľkú skupinu kontrol tvorili tematické protipožiarne kontroly, ktoré sa zameriavajú na vybrané oblasti z hľadiska dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V prvom polroku 2022 bolo vykonaných 133 takýchto kontrol. Tematické protipožiarne kontroly boli zamerané najmä na nasledovné oblasti:

-         únikové cesty a únikové východy - trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie a dvere na únikových cestách:

-         prevádzkovanie požiarnych (prenosné hasiace prístroje, vnútorné hydranty, zdroje vody na hasenie...) a požiarnotechnických zariadení (elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenie na odvod tepla  a splodín horenia),

-         manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie (tuhé horľavé látky, horľavé kvapaliny, horľavé plyny),

-         prevádzkovanie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov,

-         kontroly stavieb počas ich realizácie,

-         akcieschopnosť a  materiálno-technické zabezpečenie dobrovoľných hasičských zborov obcí.

Následných protipožiarnych kontrol bolo vykonaných 192.

Zo zistených nedostatkov patria medzi najčastejšie sa opakujúcenasledovné nedostatky:

Organizačné
nedostatky:

 • nedostatočne spracované, resp. neúplné dokumentácie súvisiace s ochranou lesov pred
 • požiarmi (mapové podklady a textová časť),
 • kontrolovaný subjekt nevedie a neudržiava v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi „Projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby“ pre stavby, v ktorých vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, požiarnu knihu, požiarne poplachové smernice, identifikačnú kartu a iné,
 • nezabezpečenie vykonávania  preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených lehotách,
 • nevykonané školenia osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržiavajú v jej objektoch,

Technické nedostatky:

 • v bytových domoch nebolo prístupné nezavodnené stúpacie potrubie (suchovod), ktoré bolo uzatvorené pod zámkom a tento priestor sa využíva na skladovanie,
 • na únikových cestách bol uskladnený horľavý materiál (nábytok, dvere, krabice a pod.),
 • kontrolovaný subjekt nezabezpečil vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov, kontroly zariadení na dodávku vody  na hasenie požiarov,
 • kontrolovaný subjekt nevypracoval a neviedol sprievodnú dokumentáciu požiarneho uzáveru
 • v kontrolovanom subjekte neboli únikové východy označené nápisom „Únikový východ“
 • neoznačené  a poškodené požiarne uzávery – požiarne dvere,
 • nefunkčné automatické zatváracie zariadenie na požiarnych uzáveroch,
 • neoznačenie únikových ciest, neoznačenie tlačidlových hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie, stanovíšť prenosných hasiacich prístrojov
 • neumiestnenie štítku na komíne,
 • nepredloženie záznamov o vykonaní kontrol požiarnych zariadení,
 • nedodržanie podmienok ochrany pred požiarmi pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami,

Osobitná pozornosť pri výkone kontrolnej činnosti bude venovaná lôžkovým častiam nemocníc a zdravotníckych zariadení, kde výkon ŠPD je naplánovaný na druhú polovicu roka 2022, z dôvodu dodržiavania interných predpisov HaZZ a vývoja pandemickej situácie. Tieto kontroly vedené ako komplexné, to znamená, že sa bude posudzovať celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v jednotlivých subjektoch. Vyhodnotenie poznatkov z výkonu kontrol v oblasti zdravotníctva bude predmetom hodnotiaceho materiálu na konci kalendárneho roka.

Druhou skupinou činností v rámci štátneho požiarneho dozoru je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a účasť na kolaudačných konaniach týchto stavieb. V prvom polroku 2022 bolo posúdených 1173 projektových dokumentácií stavieb a príslušníci sa zúčastnili na 313 kolaudáciách stavieb.

Za 6 mesiacov roka 2022 krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvá HaZZ pristúpili v 20 prípadoch k uloženiu sankcie za neplnenie si zákonných povinností a výskyt závažných nedostatkov na úseku ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch. Celková výška uložených sankcií predstavuje  19 100 EUR.

Za neplnenie, resp. porušenie povinností fyzických osôb (občanov) museli okresné riaditeľstvá HaZZ riešiť 5 prípadov v priestupkovom konaní, kedy uložili spolu pokuty za 200 EUR a v blokovom konaní bolo vyriešených 128 prípadov s celkovou sumou 2 675 EUR.  

V súvislosti s vysokým výskytom požiarov v období mesiaca marec je potrebné poukázať na absolútne ignorovanie zákazov vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, ktoré sú v zmysle aktuálne platnej legislatívy zakázané pre všetky subjekty bez ohľadu na aktuálny klimatický stav. V čase vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spoločenská nebezpečnosť takéhoto konania ešte narastá. Príslušné správne orgány môžu za porušenia týchto povinností ukladať sankcie až do výšky 16 596 eur PO a FO-P, a do 331 eur FO. O ignorovaní predmetných zákazov verejnosťou treba hovoriť z toho dôvodu, že vzdelávania a informovanie verejnosti v tomto smere je podstatnou súčasťou balíka preventívnych opatrení na zníženie požiarovosti vykonávaných obcami, OR HaZZ a každoročne koordinovanými z úrovne KR HaZZ BB, a to aj za využitia masovokomunikačných prostriedkov.